Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Šā gada diplomētie skolotāji skaitļos un faktos

Autors: Ilze Brinkmane, e-laikraksts "Izglītība un Kultūra" @ 03.09.2019

Šā gada diplomētie skolotāji skaitļos un faktos

Latvijas lielākajās augstskolās ir iespēja studēt profesionālajā bakalaura un maģistra studiju programmā, lai iegūtu kvalifikāciju skolotājs”. Aptaujājot Latvijas Universitāti (LU), Liepājas Universitāti (LiepU), Daugavpils Universitāti (DU) un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA), var secināt, ka šogad skolotāja diplomu kopumā ieguvuši 364 studējošie. Vislielākais absolventu skaits – 113 – bijis LiepU, seko LU – 104, DU – 99, bet RTA – 48. Laikraksts vēlējās noskaidrot, kāda ir tendence, vai absolventu izvēlētā darbavieta ir skola.

 

Skolā strādā jau studiju laikā

LiepU Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes dekāne Dr. paed. Linda Pavītola stāsta, ka 73 studenti absolvējuši bakalaura un 40 – maģistra līmeņa studijas.

„No bakalaura programmas beigušajiem 48 jau studiju laikā sākuši strādāt skolā, 14 plāno strādāt savā jomā, 10 nestrādā (bērna kopšanas atvaļinājums vai nav norādīta informācija) un viens strādā citā jomā. Savukārt visi 40 maģistra līmeņa studiju programmas beigušie strādā savā jomā,” paskaidro L. Pavītola.

Šajā vasarā LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē (PPMF) skolotāja kvalifikāciju ieguva  104 absolventi, no viņiem 82 strādā skolās/izglītības iestādēs, bet par 11 absolventu nodomiem trūkst informācijas.

„Jāuzsver, ka lielākā daļa absolventu jau kopš otrā un trešā studiju gada strādā skolā. Tas nozīmē, ka dati nesakrīt ar Izglītības un zinātnes ministrijas rīcībā esošajiem, jo ik gadu tiek noskaidrots, cik absolventu jauno skolotāju sāk darba gaitas skolā/izglītības iestādē, bet fakti liecina, ka šie, kas jau strādā, vairs netiek skaitīti. Vai viņi pēc gada vai diviem turpina strādāt vai ne atkarīgs no tā, kādā pašvaldībā viņi strādā, kāds ir finansiālais atbalsts.

Jāņem arī vērā, ka studiju programmā tiek iegūtas divas kvalifikācijas un daudzi absolventi izmanto šo unikālo iespēju strādāt otrā kvalifikācijā, piemēram, sports–pirmsskola; pirmsskola–sākumskola; pirmsskola–angļu valoda; angļu valoda–mājturība,” norāda profesionālās bakalaura studiju programmas (PBSP) „Skolotājs” direktors docents Ilvis Ābeļkalns. 

PBSP „Skolotājs”  absolvējuši visvairāk – 58 – studentu. Piemēram, no 14 pirmsskolas skolotājiem 13 strādā pirmsskolas izglītības iestādē, no astoņiem sākumizglītības skolotājiem pieci strādā skolās. No 10 angļu/vācu valodas skolotājiem septiņi jau strādā, bet vēl divi to sāks darīt. No latviešu valodas un literatūras skolotājiem strādā četras un viena sāks darba gaitas, tātad strādās visas programmas absolventes.

Kvalifikāciju „Mājturības un tehnoloģiju skolotājs” ieguvuši seši studējošie, bet trīs informātikas skolotāji strādā vidusskolā un profesionāli tehniskajā vidusskolā. No trim vizuālās mākslas skolotājiem viena strādā skolā, bet viena – pirmsskolas izglītības iestādē. Kvalifikāciju Kulturoloģijas skolotājs” ieguvuši pieci studenti, no viņiem divi jau strādā un divas studentes turpinās studijas maģistrantūrā.

„No sešiem sporta skolotājiem skolā jau strādā tikai viens, trīs plāno to darīt, viena absolvente atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, bet divas nolēmušas turpināt sportot augstākajā līmenī, viens turpinās studijas,” piebilst I. Ābeļkalns.

2. līmeņa profesionālajā studiju programmā (PSP) „Skolotājs” ir 38 absolventi. No viņiem studijas absolvēja 11 skolotāji logopēdi un astoņi speciālās izglītības skolotāji. Programmas direktore lektore Sandra Kalniņa norāda, ka 32 absolventi jau strādā skolā un studējuši, lai iegūtu papildu kvalifikāciju. Piemēram, angļu valodas skolotājs (7) + vācu valodas skolotājs (1) + latviešu valodas (2) +  sociālo zinību (1) + ķīmijas (1) + pirmsskolas ( 1) + sākumskolas (5) + mājturības (1), kopumā 19.

LU PPMF Skolotāju izglītības nodaļas vadītāja un profesionālās magistra studiju programmas „Skolotājs” direktore profesore Indra Odiņa par šā gada astoņiem absolventiem stāsta: „Viens sporta skolotājs ieguva otru kvalifikāciju, līdzīgi trīs vizuālās mākslas skolotāji jau bija skolotāji, bet ieguva otru kvalifikāciju. Vienai angļu valodas skolotājai jau bija humanitāro zinātņu grāds, vienai vēstures skolotājai bija grāds vēstures zinātnē, vienai matemātikas skolotājai līdz tam bija kvalifikācija „pamatskolas matemātikas skolotājs”. Visi maģistri strādāja skolā jau kopš iestāšanās programmā un paliek šajā darbā.”

Pilnu raksta versiju iespējams lasīt e-laikrakstā "Izglītība un Kultūra" Nr.11 / 22.08.2019.

 

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:Kontakti

Izdevniecības vadītāja: Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

E-pasts: info@izglitiba-kultura.lv

Izdevniecības galvenā redaktore: Vita Pļaviņa

Tālr. 29190557

E-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv 

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra"

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

No 2019. gada augusta e-izdevumus izdod SIA "V-Media" (Reģ.nr. 4010336926) un SIA "Unigunde" (50003635891)