Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Ausekli, Auseklīt! Māci sapņus piepildīt!

Autors: BJC „IK Auseklis” izglītības metodiķe A.Kalniņa; BJC „IK Auseklis” direktora vietniece A.Elikone @ 19.10.2011

Ar mērķi radīt iespējas bērniem un jauniešiem lietderīgi un saturīgi pavadīt brīvo laiku, attīstot prasmes un spējas, izkopjot talantus, 1989.gadā uz motosporta pulciņa bāzes tika izveidots Bērnu un jauniešu centrs „IK Auseklis”. No 1991.gada vasaras Centrs atrodas Rīgā, Mežciemā, gleznainā vietā – Gaiļezera krastā.

Centra pirmais un vienīgais direktors Vladimirs Šibajevs saka: „Ir patiess prieks, ka bērnus un jauniešus interesē Centra piedāvātās interešu izglītības programmas, par to liecina pieaugošais pulciņu piedāvājums un audzēkņu skaits tajos. Centra panākumi slēpjas kopējā darbā, prasmīgā sadarbībā ar ģimenēm, darbības daudzpusībā un tradīciju nostiprināšanā.”

BJC „IK Auseklis” darbojas gan telpās Rīgā, Mežciema ielā 41, gan Rīgas skolās un sporta bāzēs, piedāvājot vizuālās un lietišķās mākslas, dejas mākslas, mūzikas, sporta un citas izglītības programmas.

 

Trīs jaunas pirmsskolas izglītības grupas

Interešu izglītībai ir būtiska nozīme Latvijas izglītības sistēmā. Saskaņā ar Izglītības likumu interešu izglītība ir „personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības”. Tā sekmē bērnu un jauniešu radošo, izziņas un sabiedrisko aktivitāti, nodrošina saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.

BJC „IK Auseklis” darbības pamatuzdevums ir iesaistīt pēc iespējas vairāk bērnus un jauniešus saturīgās brīvā laika  aktivitātēs un sekmēt audzēkņu patriotisko audzināšanu, dzīvojot multikulturālā sabiedrībā Eiropas Savienības kontekstā, iemācīt saglabāt tradicionālās kultūras un cilvēka dzīves pamatvērtības un iesaistoties dažādos kultūras un sporta pasākumos Rīgā, Latvijā un ārpus valsts robežām. Lai sekmētu audzēkņu interesi un noturību, kā arī sasniegtu augstvērtīgus rezultātus, BJC „IK Auseklis” interešu izglītības skolotāji strādā saskaņā ar autorprogrammām, kuras izstrādātas balstoties uz Izglītības likumu, Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajām vadlīnijām, bērnu un jauniešu interesēm un attiecīgo dzīves situāciju. Mūsu Centra pedagogi arī ir iesaistījušies Eiropas Sociālā fonda projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.

Šajā  mācību gadā, atverot papildus trīs jaunas pirmskolas izglītības grupas Mežciema ielā 41, radās vajadzība pēc jaunām telpām interešu izglītībai. Pateicoties Rīgas domes (RD) Īpašuma departamenta finansiālam atbalstam tiek renovētas pašvaldības īpašumā esošās telpas mūsu centram Silciema ielā 3, Juglā.

BJC „IK Auseklis” turpmāk strādās divās ēkās: Mežciema ielā 41 darbosies interešu izglītības pulciņi, peldbaseina komplekss un deviņas pirmsskolas grupas, Silciema ielā 3 – esošie un jaunie interešu izglītības pulciņi,  trenažieru zāle, tautas orientēšanās sacensības „Magnēts” , Minimotomuzejs. Centrs turpina apsaimniekot īpašumu arī Mangaļu prospektā 72/74 Mangaļos, pašā Rīgas jūras līča krastā, kurā notiek dažādas aktivitātes.

 

Aktīvi arī pasaulē

Centrā profesionālu pedagogu vadībā apmēram 700 bērni un jaunieši radoši darbojas,  pilnveido sevi kā daudzpusīgu personību vizuālās mākslas (skolotājas Anna More-Gintere, Gunta Liepa, Ilze Kolka), keramikas (skolotāja Dagnija Ramane), zīda apgleznošanas (skolotāja Biruta Adumāne), papīra plastikas (skolotāja Aija Kalniņa), floristikas, tradicionālo un netradicionālo rokdarbu (skolotājas Dace Brasliņa, Maruta Caune, Inga Čauna) koka un metāla apstrādes (skolotājs Egils Stepiņš) interešu izglītības pulciņos. Audzēkņu vidū ir arī bērni ar īpašām vajadzībām no Rīgas 4.speciālās internātpamatskolas un Rīgas sanatorijas internātpamatskolas. Aktīvi piedalāmies Rīgas, Latvijas un dažādos citos vizuālās un lietišķās mākslas konkursos, kur saņemam daudz apbalvojumus. Šogad mūsu centra pedagogi – G.Liepa, A.More-Gintere un D.Ramane piedalījās Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra rīkotajā izstāžu ciklā „Tikšanās 2011”, kur veidoja  pulciņu audzēkņu darbu  izstādes.

Centrs regulāri organizē, sadarbībā ar RD Izglītības, kultūras un sporta departamentu (IKSD) savus izveidotos un par tradīciju Latvijā kļuvušos konkursus „Mocīšu darbnīca”, „Daba mums apkārt. Pļava.” „Raibais pavasaris”, „Rīga laikmetu griežos”.  Laba sadarbība mums ir ar Latvijas Leļļu teātri, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu „Gaiļezers”. Paldies  visiem par atbalstu un dalību!

Mūsu audzēkņi ar labām sekmēm piedalās dažādos starptautiska mēroga mākslas konkursos, saņemot diplomus un atzinības. Esam piedalījušies konkursos Japānā, Ungārijā, Polijā, Čehijā, Slovēnijā, Baltkrievijā. 2010./2011.mācību gadā esam piedalījušies 13 starptautiskos mākslas konkursos. Šogad, 27 000 dalībnieku vidū starptautiskajā konkursā tālajā Japānā „The 18th Annual World Children’s Picture Contest” mūsu audzēknis Domeniks Slišāns (skolotāja Gunta Liepa) ieguva „Bronze Prize”, arī  39.starptautiskā bērnu mākslas izstādē „Lidice 2011” audzēknim Oskaram Lēconim (skolotāja Dagnija Ramane) medaļa „Lidices roze”. Mēs lepojamies, ka „IK Auseklis” nes Latvijas tēlu pasaulē. Daudzi vizuālās un lietišķās mākslas skolotāji ir Rīgas interešu nominācijas laureāti.

 

Latviešu tautas dejas no trīs gadu vecuma

Raito, tikai Tautas deju pulciņam „Ežuks” raksturīgo soli, dejotājiem māca tā vadītāja, pulciņa skolotāja Agita Klešetņikova. Šī interešu izglītības programma piedāvā Mežciema, Juglas un apkārtnes bērniem no trīs gadu vecuma mācīties latviešu tautas dejas. Tautas deju pulciņa „Ežuks” mazie dejotāji, aktīvi koncertējot un piedaloties pasākumos, priecē dažādu paaudžu skatītājus, piedaloties gan Centra organizētajos svētkos un koncertos, gan Rīgas un Latvijas mēroga pasākumos. Pulciņš regulāri sniedz labdarības koncertus Sociālās aprūpes centrā
„Mežciems”. TDP „Ežuks” viesojies konkursos un festivālos arī ārpus mūsu valsts robežām. „Ežuks” pēc īpaša uzaicinājuma dejojis pat Somijas Neatkarības dienas svētkos Helsinkos. Labdarības akcijas ietvaros skatītāji priecēti Vācijā. Protams, vislielākais prieks par sadancošanos ar dejotāju tūkstošiem Dziesmu un deju svētku koncertos.

 

Muzikālais moments

Individuāli mācoties klavierspēli, savu talantu izkopt, attīstot muzikalitāti, vokālās iemaņas un vokālās muzicēšanas prasmes, iespējams mūzikas pulciņa skolotāju Venetas Dubrovas un Ilonas Zbitkovskas vadībā. Skolotāja Veneta Dubrova ir muzikālās studijas „Muzikālais moments” vadītāja. Studijā bērni un jaunieši no četru līdz 18 gadu vecumam apgūst populāro solo dziedāšanu un attīstošo klavierspēli, un sintezatora spēli. Pēdējos gados ievērojami auguši audzēkņu sasniegumi, piemēram, konkursā „Mažors 2010” iegūtas četras pirmās vietas. Laureāta balva iegūta arī starptautiskajā festivālā „International Festival of Youth Creavity Baltic Voyage”, atkārtoti iegūtas augstākās vietas vokālistu konkursos Rīgas pilsētas un valsts mērogā.

Pulciņa skolotāja Nelli Sisojeva vada jauniešu vokālo ansambli „Campanella”. Ansamblis savulaik tika izveidots uz baznīcas kora pamata. Jaunieši vecumā no 17 – 23 gadiem iestudē dažādu laikmetu un mūzikas stila kompozīcijas – senlaicīgu (viduslaiku, renesanses, baroka, klasicisma, romantisma), folkloras un laicīgo mūziku, arī džezu.  Ansamblis aktīvi koncertē Latvijā, piedalās festivālos un konkursos arī Eiropā, jāatzīmē VIII Starptautiskajā sakrālās mūzikas festivālā un konkursā „Sudraba zvani” iegūtais I pakāpes Diploms jaukto ansambļu kategorijā.

 

 

Angļu valoda caur rotaļu

Interešu izglītības  angļu valodas pulciņā darbojas  Centra pirmsskolas bērni vecumā no trīs līdz septiņiem gadiem un maksas pulciņš mikrorajona bērniem. Rotaļājoties, spēlējot spēles, dziedot dziesmas, skaitot dzejoļus, zīmējot, bērni iepazīstas ar tēmām, kas attiecas uz sevi, ģimeni, draugiem, lietām un parādībām mums apkārt, apgūst angļu valodas pamatelementus, mācās un nostiprina valodas krājumu, attīsta runas un klausīšanās prasmes, kā arī pilnveido savas radošās spējas.

 

Orientēšanās

Viens no demokrātiskākajiem un veselīgākajiem sporta veidiem ir orientēšanās sports. Orientēšanās ir sporta veids, kurā sacensību dalībnieks tikai ar kartes un kompasa palīdzību apmeklē apvidū atzīmētās vietas – kontrolpunktus iespējami īsākā laikā.  Sacensību laikā sportists atrodas tālu no skatītājiem, trenera, tiesnešiem un citiem sportistiem. Tāpēc nodarbošanās ar šo sporta veidu attīsta drosmi, uzņēmību, pašsavaldīšanos, jo sportistam pašam jāmācās, kā attiecīgajā situācijā rīkoties. Kopš 1993.gada pēc skolotāju Henrija Freimaņa un Baibas Smilas iniciatīvas orientēšanās izglītības programmu bērniem un jauniešiem piedāvā BJC „IK Auseklis”. Pašlaik ar audzēkņiem strādā septiņi skolotāji.

Pirmās tautas orientēšanās sacensības „Magnēts” tika rīkotas 1969.gadā. Lai saglabātu tautas orientēšanās sacensību „Magnēts” tradīcijas, 1998.gadā Centra interešu izglītības pulciņa skolotājs Henrijs Freimanis pārņem sacensību organizēšanu. Tās tika organizētas no aprīļa līdz oktobrim katru nedēļu trešdienās. Pašlaik orientēšanās sacensības tiek organizētas gan vasarā – trīs reizes nedēļā (otrdienās, trešdienās, ceturtdienās), gan ziemā – divas reizes nedēļā (sestdienās, svētdienās). Pavisam 82 kārtas ar vidējo dalībnieku skaitu 500-550 katrā kārtā; ziemas sezona – 47 kārtas ar vidējo dalībnieku skaitu 200-250. Sīkāka informācija: www.magnets.lv

BJC „IK Auseklis” lepojas ar saviem orientēšanās pulciņa skolotājiem un audzēkņiem - vieniem no labākajiem orientēšanās sportā Latvijā. Centra pedagogi un audzēkņi aktīvi piedalās gan valsts, gan starptautiskajās orientēšanās sporta sacensībās, kā arī paši organizē sacensības un nometnes. Īpaši jāatzīmē BJC „IK Auseklis” orientēšanās pulciņa skolotāju organizētās orientēšanās klubu stafetes. Priecē, ka ar katru gadu pieaug dalībnieku skaits šajās sacensībās (2011.gadā – 60 klubi). BJC „IK Auseklis” pedagogi, audzēkņi, viņu vecāki un citi interesenti apvienojušies un aktīvi darbojas orientēšanās klubā „Auseklis”. Orientēšanās pulciņa skolotāja  Beāta Freimane organizē  atklātās nometnes saviem audzēkņiem nometnes Latvijā un ārzemēs. Viens no lielākajiem pēdējā laika sasniegumiem – starts Baltic Junior Cup Zviedrijā. Mēs izcīnījām vienu zelta medaļu un 2.vietu komandu kopvērtējumā.

 

Vieglatlētika

Vieglatlētika ir sporta karaliene. Izturība, spēks, ātrums, laba koordinācija, lokanība – tās ir īpašības, kas nepieciešamas ikvienā sporta veidā. Tie sportisti, kuri trenējušies vieglatlētikā, kā pierāda laiks, gūst arī atzīstamus panākumus citos sporta veidos.1993.gadā BJC „IK Auseklis” izveidoja vieglatlētikas pulciņu. Treniņu nodarbībās bērni un jaunieši vecumā no 10 – 25 gadiem pulciņa skolotāju Mārītes Lūses un Dimitrija Vinogradova vadībā apgūst vieglatlētikas disciplīnas, kā arī tiek sagatavoti augstu rezultātu sasniegšanai. Programma tiek īstenota, audzēkņiem piedaloties gan valsts, gan starptautiskajās sacensībās, piedaloties nometnēs. Piedaloties sacensībās jau no pulciņa darbības pirmsākumiem Centra audzēkņi ir uzrādījuši augstvērtīgus rezultātus Latvijas, gan Eiropas, pasaules čempionātos. Vieglatlētikas pulciņa audzēkņi regulāri tiek iekļauti Latvijas Nacionālo izlašu kandidātu sastāvos, sākot no U-18  vecuma grupas. 2010./2011.mācību gadā daudzi vieglatlētikas audzēkņi turpināja uzrādīt augstus rezultātus dažādās vieglatlētikas disciplīnās, īpaši iepriecinājis skolotājas M.Lūses audzēknis Elvijs Misāns (Eiropas čempionāts vieglatlētikā telpās - 10.vieta tāllēkšana, 18.vieta trīssoļlēkšanā; Latvijas XXI Universiāde – 1.vieta tāllēkšanā , 1.vieta trīssoļlēkšanā; SELL Games – 2.vieta trīssoļlēkšanā Eiropas čempionāts U-23 – 5.vieta tāllēkšana, 6.vieta – 100 metru skrējiens; Amsterdam Open Holande – 3.vieta 200 metru skrējiens, 4.vieta 100 metru skrējiens). Šajā mācību gadā viena no vieglatlētikas pulciņa darbības prioritātēm ir nodrošināt tāda treniņprocesa īstenošanu, lai audzēknis Elvijs Misāns kvalificētos dalībai Olimpiskajās spēlēs Londonā 2012.gadā.

 

Pulciņi audzēkņiem ar īpašām vajadzībām

Daudzu gadu garumā pulciņā nodarbojas bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām, kuri arī uzrādījuši augstus rezultātus Latvijā un ārzemēs, piemēram, audzēknis Māris Grēniņš ‒  tāllēcējs, trīssoļlēcējs un sprinteris; vienpadsmit kārtējs Latvijas čempions, trīskārtējs Latvijas II olimpiādes čempions, Pasaules nedzirdīgo un vājdzirdīgo  četrkārtējs čempions, 2009.gada septembrī Māris 21. Nedzirdīgo olimpiskajās spēles izcīnīja četras medaļas un Eiropas nedzirdīgo čempionātā 2011.gadā arī4 medaļas.

 

Kustību prieks

Sporta aerobika, kuru mūsu Centrā vada interešu izglītības skolotāja Liene Otersone, ir ļoti skaists sporta veids, kas prasa dejiskumu, lokanību, spēku un kustību ātrumu. Tā ir kā deja, kas ietver ne tikai noteiktus deju soļus un pārvietošanos pa laukumu, bet arī akrobātiskus elementus, sporta aerobikas un vingrošanas pamatus, kā arī klasiskās horeogrāfijas pamatus.

Bērni un jaunieši no septiņu gadu vecuma pulciņa skolotāja Mario Končevska vadībā aicina izvēlēties deju un kustību par nozīmīgu radošās dzīves sastāvdaļu. Pulciņa nodarbībās audzēkņi uzkrāj dejas un kustību pieredzi un apliecina radošo izaugsmi, piedaloties sporta deju projektos, deju festivālos, sporta deju sacensībās. Starptautiskais Sporta deju festivālā „Latvija Open” tradicionāli tiek izcīnīts Centra kauss bērniem un junioriem.

BJC „IK Auseklis” pulciņā lēkšana uz batuta bērni nodarbojas no 1994.gada. Lepojamies, ka Centra pedagogi ir sagatavojuši labus Latvijas valstsvienību sportistus, kuri atzīstamiem rezultātiem startējuši  sacensībās. Pašlaik pulciņa skolotāja Zigfrīda Jāņa Daktera vadībā mūsu pirmskolas grupu audzēkņi apgūst pirmās iemaņas lēkšanā uz batuta, pulciņa bērni turpina padziļināti apgūt batutu.

No 1997.gada BJC „IK Auseklis” darbojas peldbaseina komplekss. Pulciņa skolotāju Jūlijas Poļevajas un Zigfrīda Jāņa Daktera vadībā peldēšanas iemaņas interešu izglītības maksas pulciņā apgūst vairāk kā 200 bērni vecumā no 5 līdz 12 gadiem. Centrs nodrošina Rīgas vispārizglītojošo skolu 2.klašu skolēnu peldēšanas apmācību 11 skolām, ieskaitot audzēkņus ar īpašām vajadzībām.

Peldēt prasmi pirmsskolas izglītības sporta skolotājas vadībā rītos apgūst arī mūsu centra 9 pirmsskolas grupas arī PII 251”Mežciems” un Juglas vsk. pirmskolas grupa.

 

Fiziski grūtais sporta veids - motosports

Motosports pieskaitāms pie fiziski grūtiem sporta veidiem. Sportistam jābūt fiziski labi sagatavotam. Vispārējā fiziskā sagatavotība ir viens no pamatiem augstvērtīgu rezultātu sasniegšanai motosportā. Uz motosporta pulciņa bāzes 1989.gadā tika izveidots moto klubs „IK Auseklis”, kurš 20.gs. 80-tajos gados sekmīgi startēja motošosejas sacensībās „Zelta mopēds”. Kinorežisors L. Brušteins uzņēmis dokumentālo filmu „Zelta mopēds”, pēc bijušās  rūpnīcas „Sarkanā Zvaigzne’’ pasūtījuma. Interesenti filmu var apskatīt mūsu mājas lapā. Pašlaik pulciņa astoņi audzēkņi trenējas un regulāri piedalās Latvijas Republikas čempionātā, Latvijas Republikas kausā motokrosā, skijoringā, ENDURO sacensībās,  L.A.M.A. organizētajās sacensībās, kā arī starptautiskajās sacensībās. Jāatzīmē, ka 2010.gadā Latvijas Republikas čempionātā blakusvāģiem 3.vietu kopvērtējumā izcīnīja M.Krievs un K.Krievs, bet MX 65 klasē 7.vietu – Gvido Gļeba. 2011.gadā skijoringā kopvērtējumā HOBBY meistarklasē izcīnīja 5.vietu Aigars Grabovskis un Jānis Zušmanis, motokrosa sezona turpinās. Centrs lepojas ar bijušo audzēkņu Māra Rupeika un Kaspara Stupeļa panākumiem Latvijas un Pasaules čempionātos motokrosā.

 

Apzinot mini motosporta vēstures mantojumu

Latvijas mini motosporta vēstures mantojuma apzināšanai, izpētei un popularizēšanai 1993.gada 14. februārī BJC „IK Auseklis” tika atklāts Minimotomuzejs, kuru darbības virzienu un saturu veido saskaņā ar Latvijas Republikas Muzeju likumu. Patstāvīgi muzejā tiek veikta zinātniski pētnieciskā un izglītojošā darbība, ekspozīcijas veidošana, kura sastāv no bērnu motosporta, BJC ’’IK Auseklis’’ darbības vēstures un sadarbojoties ar LOF un TOS Magnēts tiek vākti materiāli  par Latvijas orientēšanās sportu, lai veidotu jaunu ekspozīciju. Minimotomuzejs savu darbību atspoguļo pasta atklātnēs. Iepriekš piesakoties, Muzeju var apmeklēt ikviens interesents (gan individuāli, gan grupās). Ekskursijas laikā apmeklētājs tiek iepazīstināts ar mini motosporta vēsturi, minimototehnikas attīstību. Muzeja apmeklētājiem iespējams iepazīties ar pamat ekspozīciju – vērtīgiem vēsturiskiem materiāliem – fotogrāfijām, diplomiem, medaļām, vimpeļiem, balvām, mopēdiem. Centra Muzejam nav analoga citur pasaulē un aicinām ikvienu papildināt muzeja ekspozīciju.

 

Harmonija un drošība

Lai pilnveidotu un dažādotu Centra darbību, 1994.gadā  tiek atvērtas divas pirmsskolas grupas, 2009.gadā centrā darbojās četras grupas, 2010.gada septembrī - sešas grupas, bet šā gada 1.septembrī, lai mazinātu pirmsskolas vecuma bērnu rindu Rīgas pilsētā un  pateicoties RD IKSD, tika atvērtas vēl trīs pirmsskolas grupas un šobrīd Centrā ir atvērtas deviņas grupas, kuras apmeklē 180 pirmsskolas vecuma bērni no trīs gadu vecuma. Pirmsskolas grupās tiek realizēta licencēta pirmsskolas izglītības programma, bērni tiek sagatavoti pamatizglītības uzsākšanai skolā. Savā ikdienas darbā lielu vērību pievēršam bērna harmoniskas personības attīstībai. Veicinām garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstību, veidojam priekšstatus un sapratni par galvenajiem dabas un sociālajiem procesiem, morālajām un estētiskajām vērtībām. Te bērni pēta un iepazīst pasauli, spēlējas, rotaļājas, priecājas un svin dažādus svētkus. Pirmsskolas grupās ir izveidojušās dažādas tradīcijas, kā, piemēram , katru rudeni bērni kopā ar vecākiem gatavo darbiņus no augļiem un dārzeņiem izstādei „Rudentiņš bagāts vīrs”. Priecājas paši un iepriecina citus ar savu radošo izdomu. Sagatavošanas grupas bērni gatavo tematisku pasākumu vai koncertu par Latviju citu grupu bērniem un vecākiem uz valsts svētkiem. Svinam Ziemassvētkus, Lieldienas, Mātes un ģimenes dienu u. c. svētkus. Marta mēnesī ik gadu „salido” Mežciema cīrulīši uz individuālo izpildītāju vokālistu koncertu. Jūnija pirmajā nedēļā jau tradicionāli  tiek organizēti ģimeņu sporta svētki, kur  bērni kopā ar vecākiem sacenšas dažādos sporta veidos, stafetēs, peld baseinā un lec uz batuta. Bērni apmeklē peldbaseinu , papildus kultūras un sporta interešu pulciņus, attīstot bērnu fiziskās iemaņas: spēku, veiklību, līdzsvara izjūtu, prasmi darboties komandā. Pirmsskolas grupās cenšamies bērniem radīt  ģimenei drošības, piederības pašizjūtu savai iestādei, lai pirmsskolas grupiņa ir māja, kurā jūtas labi gan vecāki, gan bērni, kur katrs gaidīts, saprasts, pieņemts.

Vislielākais paldies jāsaka BJC „IK Auseklis” pedagogiem, kuri strādā ar misijas apziņu, ieinteresējot bērnus un jauniešus lietderīgi pavadīt brīvo laiku, attīstīt savas prasmes un iemaņas izkopt talantus. Interešu izglītības pedagoga darbs ir specifisks, jo skolotājs strādā pēcpusdienās un arī brīvdienās, organizējot un piedaloties  ar audzēkņiem sporta un kultūras pasākumos. Interešu izglītībā var darboties un darbojas tikai patiesi talantīgi pedagogi, jo šis darbs prasa papildus spēkus un enerģiju,  lai ieinteresētu, motivētu, mācītu, audzinātu savus audzēkņus par radošām, sabiedriski aktīvām un atbildīgām personībām.

Nepaej garām – ienāc www.ikauseklis.lv!

 

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Iekļaujoša izglītība ir izglītība visiem atbilstīgi viņu speciālajām vajadzībām. Izaicinājumi pedagogiem ir redzēt, ko bērns var vai nevar paveikt un ko mainīt. Lai ieraudzītu skolēnu vajadzības, ir jābūt ar atvērtu sirdi.
Linda Daniela, Latvijas Universitātes asociētā profesore, vadošā pētniece, Pedagoģijas nodaļas doktora studiju programmas „Pedagoģija” zinātniskā sekretāre


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgars šajā darbā ir izveidots kā aizmāršības tēls. Bet Kristīne kā idioloģiska persona, kam sliktas īpašības praktiski nav novērojamas.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.