Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Valdība vasarā lems par izmaiņām pedagogu darba samaksas un kvalitātes novērtēšanas kārtībā

Autors: Daiga Kļanska @ 27.06.2017

Valsts sekretāru sanāksmē 1. jūnijā ir izsludināta virkne grozījumu Ministru kabineta (MK) noteikumos, kā arī izsludināti jauni MK noteikumu projekti, kuros tiek reglamentēta pedagogu darba samaksas un pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība. Patlaban notiek noteikumu projektu saskaņošana ar citām ministrijām un sociālajiem partneriem. Pēc saskaņojumu saņemšanas normatīvo aktu projekti tiks virzīti izskatīšanai valdības sēdē. Lai zinātu, kādas izmaiņas ir gaidāmas darba samaksā un profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtībā, sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas vecākās konsultantes Intas Bērziņas atbalstu esam sagatavojuši pārskatu.

 

Noteikumu projekts Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 Pedagogu darba samaksas noteikumi”” (http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40427004)

* Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem mēneša darba algas likmi nosaka izglītības iestādes vadītājs ne mazāk kā 80 % apmērā no izglītības iestādes vadītājam noteiktās mēneša darba algas likmes; tā kā minētajām izglītības iestādēm var būt struktūrvienības, to vadītājiem ne mazāk kā 60 % apmērā no izglītības iestādes vadītājam noteiktās mēneša darba algas likmes (pašreizējā regulējumā nav ietvertas struktūrvienības).

* Izglītības iestādes vadītājam, izvērtējot pedagoga darba intensitāti un personīgo ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, apstiprinātā finansējuma ietvaros ir tiesības noteikt līdz 50 % (pašlaik nav noteiktas robežas) augstāku (līdz 1020 euro) vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības pedagoga mēneša darba algas likmi par zemāko pedagoga mēneša darba algas likmi (680 euro). Jaunajā redakcijā ir paredzēts arī tas, ka izglītības iestādes vadītājs, nosakot mēneša darba algas likmi, var respektēt pedagoga pedagoģiskā darba stāžu (pašlaik noteikumos tas nav paredzēts).

* Lai izglītības iestādēm samazinātu birokrātisko slogu, projektā ir paredzēts noteikt, ka izglītības iestādes vadītājs tarifikāciju veic vienu reizi gadā (pašlaik – divas reizes gadā uz 1. septembri, bet, mainoties pedagoga mēneša darba samaksas noteikšanas nosacījumiem, piecu darbdienu laikā pēc izmaiņām ir veicama pedagoga darba pārtarifikācija.

Ir paredzēts, ka piemaksu par papildu pedagoģisko darbu nosaka par pienākumiem, kas nav iekļauti pedagoga amata aprakstā.

* Pedagogiem, kuri izglītības iestādē veiktas profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā ir ieguvuši pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi, izglītības iestādes vadītājs izglītības iestādei apstiprinātā finansējuma ietvaros nosaka piemaksu par kvalitātes pakāpi. Minētais normatīvais regulējums palielina izglītības iestādes autonomiju piešķirtā finansējuma izlietojumā, rada iespējas izglītības iestādes vadībai motivēt pedagogus strādāt kvalitatīvi, radoši, veicinot izglītojamo izaugsmi. kā kvalitātes pakāpe ir pedagoga profesionālās darbības kvalitātes rādītājs, mērķdotācija netiek plānota un izglītības iestādē pedagogam nedrīkst tikt piešķirta cita veida kvalitātes piemaksa (līdz šim piemaksa par kvalitātes pakāpēm bija konkrēti noteikta summa).

* Pagarinātās dienas grupas skolotāja darba slodze, kas atbilst mēneša darba algas likmei, ir mainīta no 30 darba stundām nedēļā uz 40 darba stundām nedēļā.

Projektā ir paredzēts veikt arī tehniskus precizējumus.

 

Noteikumu projekts Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība”” (http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40427001)

 

Ir plānots noteikt aizliegumu veikt apstiprinātā finansējuma pārdali starp izdevumu pozīcijām, tas ir, pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI) apstiprināto finansējumu novirzīt uzturēšanas izdevumu segšanai vai – pretēji uzturēšanas izdevumiem apstiprināto finansējumu novirzīt pedagogu darba samaksai un VSAOI.

* Ir paredzēts iekļaut normu, ka pašvaldībām tarifikācijā neatspoguļotais finansējums uz kārtējā gada septembri nepārsniegs 2% no piešķirtās mēneša mērķdotācijas. Norma nav attiecināma uz katru izglītības iestādi, bet uz pašvaldību kopumā.

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpju piemaksu finansējuma aprēķins ir saskaņots ar normatīvo regulējumu, kurā ir noteikts citu pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu kvalitātes pakāpju piemaksu finansējuma aprēķins.

Ir saskaņots iesniedzamo finanšu pārskatu veids un laiks.

 

Noteikumu projekts Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs (http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40427002)

Grozījumi ir saistīti ar izmaiņām pedagogu kvalitātes vērtēšanas sistēmā.

* Uz privātajām izglītības iestādēm neattieksies paaugstinātie izglītības pakāpju koeficienti, kas pašvaldības izglītības iestādēm ir piemēroti, lai nodrošinātu iespēju 1.6. klases skolēniem izglītību iegūt pēc iespējas tuvāk mājām.

Arī MK noteikumi par vidusskolas klašu piepildījumu neattiecas uz privātajām izglītības iestādēm, tāpēc tās drīkst atvērt 10. klasi arī ar dažiem izglītojamajiem.

Tiek pastiprināta kontrole par piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietošanu tam paredzētajam mērķim. To ir paredzēts nodrošināt, projektā iekļaujot regulējumu, ka izglītības iestāde nedrīkst veikt pārskaitījumu no Valsts kases konta, kurā ministrija ieskaita dotāciju, uz izglītības iestādes vai tā dibinātāja kredītiestādēs atvērtajiem norēķinu kontiem. Pārskati par izlietoto dotāciju būs jāievada Valsts kases informācijas sistēmā Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēma (turpmāpārskati). Valsts kases informācijas sistēmā pārskati būs jāapstiprina izglītības iestādes dibinātājam vai pilnvarotai personai.

 

Noteikumu projekts Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība” (http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40426999)

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas pamatā ir pedagogu patstāvīga un regulāra sava darba rezultātu analīze, kas ir nepieciešama profesionālās karjeras attīstībai. Veicinot izglītības iestāžu autonomiju, kā arī izglītības iestādes vadītāja atbildību par kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanu izglītības iestādē un skolēnu konkurētspējas veicināšanu, novērtēšanas process tiek veikts izglītības iestādē. Skola atbilstīgi tās izstrādātajiem kritērijiem vērtē pedagoga atbilstību vienai no trijām (līdz šim – piecām) kvalitātes pakāpēm, uz kurām pedagogam ir tiesības brīvprātīgi pieteikties. Izglītības iestādes izstrādātie un atbilstīgi tās attīstības prioritātēm pielāgotie kritēriji ietver pedagoģiskā procesa plānošanu un organizāciju, norises efektivitāti, mērķtiecīgumu un rezultātu, pedagoga ieguldījumu skolēna individuālo spēju attīstībā un vajadzību nodrošināšanā, pedagoga ieguldījumu izglītības iestādes attīstības veicināšanā, kā arī pedagoga profesionālās pieredzes uzkrāšanu un pārnesi, daloties pieredzē ar kolēģiem. Pedagoga profesionālās darbības novērtēšanas process balstās uz pedagoga vadīto mācību stundu vai nodarbību vērtējumu un pedagoga veikto pašvērtējumu. Balstoties uz izglītības iestādē izveidotās vērtēšanas komisijas priekšlikumu, lēmumu par kvalitātes pakāpes piešķiršanu pieņem izglītības iestādes direktors. Novērtēšanas rezultātā iegūtā kvalitātes pakāpe ir spēkā tikai tajā izglītības iestādē, kurā pedagogs tiek novērtēts. Kvalitātes pakāpi piešķir uz vienu, diviem vai trijiem mācību gadiem atbilstīgi izglītības iestādes vadītāja izdotajā rīkojumā noteiktajam.

 

Likumprojekts Grozījumi Izglītības likumā(http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40427000)

Grozījumos Izglītības likumā ir paredzēts noteikt, ka MK noteiks pedagoga profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas jomas, kvalitātes pakāpju aprakstus un kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtību, bet ne kvalitātes novērtēšanas kārtību. Kvalitātes pakāpes piešķirs izglītības iestādes vadītājs uz vienu, diviem vai trijiem mācību gadiem, nosakot arī piemaksas apmēru par kvalitātes pakāpi atbilstīgi izglītības iestādei pieejamajiem finanšu līdzekļiem. Kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtībā tiks noteikts, ka izglītības iestādes vadītājs izveido novērtēšanas komisiju un apstiprina komisijas darbības kārtību, kurā ietver novērtēšanas norises un laika plānojumu, rezultātu apkopošanas un lēmuma pieņemšanas procedūru. Tādējādi likumprojektā ir paredzēts vienkāršot un nodrošināt vienlīdzīgu novērtēšanas piemērošanas principu, novērtējot pedagoga profesionālo darbību vienas novērtēšanas komisijas ietvaros. Lēmumi tiks pieņemti pēc vienādiem kritērijiem un atbilstīgi izglītības iestādes mērķiem.

Atbilstīgi jaunajam regulējumam kvalitātes pakāpes tiks piešķirtas, sākot ar 2017./2018. mācību gadu. Tā kā kvalitātes novērtēšanas rezultātā iegūtās kvalitātes pakāpes derīguma termiņš 1506 pedagogiem beidzas 2017. gada 31. augustā un 2016./2017. mācību gadā kvalitātes pakāpes netika piešķirtas, likumprojektā ir paredzēts līdz 2018. gada 31.augustam saglabāt arī minēto pedagogu tiesības uz piemaksu līdzšinējā apmērā, lai tiktu ievērota pēctecība tiesību uz novērtēšanu nodrošināšanā.

 

Noteikumu projekts Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 447 Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”” (http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40427003)

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 447 Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”” ir izstrādāts pēc IZM iniciatīvas, ievērojot veikto finanšu analīzi par valsts budžeta finansējuma pedagogu darba samaksai un VSAOI izlietojumu pašvaldību vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādēs saskaņā ar valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) 2016./2017. mācību gadam apstiprināto tarifikāciju.

* Pašvaldības pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu sagatavos un ievadīs Valsts kases informācijas sistēmā divas reizes gadā: līdz 15. septembrim par periodu no kārtējā gada 1. janvāra līdz 31. augustam un līdz nākamā gada 15. janvārim par periodu no iepriekšējā gada 1. septembra līdz iepriekšējā gada 31. decembrim. Līdz šim pašvaldības pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu iesniedza vienreiz gadā.

* Pašvaldības norēķinus par saņemto valsts budžeta mērķdotāciju pedagogiem veiks tikai no Valsts kases konta. Līdz šim bija noteikts tikai tas, ka pašvaldībām mērķdotācijas saņemšanai un izdevumu veikšanai ir jāatver konts Valsts kasē.

* Pašvaldības, kurās ir izglītības iestādes, kas, pamatojoties uz starptautisku līgumu, īsteno vispārējās izglītības programmu, aprēķinot mērķdotāciju, 1.–6. klases skolēnu skaitam piemēros koeficientu 1,3. Līdz šim nebija noteikts papildu koeficients skolēnu skaitam 1.–6. klasē izglītības iestādēs, kuras, pamatojoties uz starptautisku līgumu, īsteno vispārējās izglītības programmu.

* Papildu finansējumu izglītības iestādes vadītāja, viņa vietnieku un atbalsta personāla darba samaksai aprēķinās 20,43 % apmērā no finansējuma, kas ir paredzēts izglītības programmas mācību stundu plāna īstenošanai. Līdz šim finansējumu šā personāla darba samaksai aprēķināja 18 % apmērā no finansējuma, kas bija paredzēts izglītības programmas mācību stundu plāna īstenošanai un finansējuma papildu pienākumiem.

* Pašvaldībām VIIS būs jāievada informācija par piešķirtās mērķdotācijas apjomu katrā izglītības iestādē. Līdz šim šādas normas noteikumos nebija.

* Pašvaldībām, dalot finansējumu, būs jāievēro noteiktā normētā skolēnu (bērnu) skaita attiecība pret vienu pedagoga mēneša darba likmi. Līdz šim šādas normas nebija.

* Izglītības vadītāja un viņa vietnieku darba samaksas finansēšanai varēs izlietot līdz 15 % no aprēķinātās mērķdotācijas. Līdz šim bija noteikti 12 %, bet ir jāievēro arī fakts, ka ir mainīta aprēķina metodika.

* Pašvaldību izglītības iestāžu kopējais pedagogu tarifikācijā uz kārtējā gada 1. septembri neatspoguļotais finansējums nedrīkstēs pārsniegt 2 % no pašvaldībai piešķirtās mēneša mērķdotācijas. Līdz šim šādas normas nebija.

* Ja pašvaldību pārskatos uzrādītais atlikums uz kārtējā gada sākumu pārsniegs 1 % no pašvaldībai piešķirtās mērķdotācijas iepriekšējā budžeta gadā, ministrija samazinās mērķdotāciju pārsniegtās summas apmērā laika periodam no kārtējā budžeta gada 1. septembra līdz 31. augustam. Līdz šim šādas normas nebija.

* Ir veikti tādi grozījumi finansējuma aprēķināšanai pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām, kas ir saistīti ar izmaiņām pedagogu kvalitātes vērtēšanas sistēmā.

Komentāri:
lasītāja

12.07.2017

"Piemaksas par pedagogu profesionālās darbības kvalitāti dažādās izglītības iestādēs var būt atšķirīgas, ņemot vērā to, ka finansējums mērķdotācijai pedagogu darba samaksai tiek aprēķināts atbilstoši izglītojamo skaitam izglītības iestādē un tajā īstenojamām izglītības programmām" - tas nozīmē, ja šajā mācību gadā (2016./2017.) skolai nepietika finansējuma, lai samaksātu skolotājām par gatavošanos mācību stundām un metodisko materiālu gatavošanu, varam cerēt, ka piemaksa par bijušo 3.pakāpi būs 0,50€, bijušo 4.pakāpi 1€, bet izcilnieki ar 5.kvalitātes pakāpi var cerēt uz 1,50€.

Brigita

27.06.2017

Es īsti nesaprotu to punktu par 2%. Mēs atstājam rezervi katru mēnesi pedagogu aizvietošanai, šī nauda neparādās tarifikācijā. Vai es esmu nepareizi uztvērusi šo punktu...

Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Ir jāturpina radīt (ne meklēt!) iespējas, lai darītu to, kas ir iecerēts un ko sirds saka priekšā.
Aija Tūna, izglītības eksperte


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Gundega Repše savā stāstā cilvēkus galina dažādi; citi mirst mīlot, citi vēl citādi, bet interesanti, ka gandrīz visos stāstos mirst suns. Tas ir, manuprāt, simbols, kas apzīmē kaut ko ļoti tuvu, ne mīlestību, bet vērtību.

 

Kontakti

Laikraksts „Izglītība un Kultūra”

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikums „Pirmsskolas Izglītība”

Galvenā redaktore — Daiga Kļanska

daiga.klanska@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29808301

 

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.