Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Valdība apstiprina jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas

Autors: IK informācija @ 21.11.2018

Valdība trešdien, 2018. gada 21. novembrī, apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto noteikumu projektu par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem, kuras pirmsskolas izglītības iestādes sāks ieviest no 2019./2020. mācību gada, portālu "Izglītība un kultūra" informēja IZM Komunikācijas nodaļā.

 

Nākamā gada pavasarī pirmsskolas saņems mācību programmas un mācību līdzekļu paraugus, kā arī metodiskos materiālus. Tāpat arī tiks nodrošināta piekļuve e-mācību moduļiem par pilnveidotā satura un pieejas īstenošanu. No 2019. gada janvāra Skola2030 piedāvās mācības 1200 pirmsskolu pedagogiem, kuri īsteno obligāto pirmsskolas izglītības programmu piecus un sešus gadus veciem bērniem.

 

Jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas paredz skaidri definētus sasniedzamos rezultātus, kā arī stiprina prasības latviešu valodas apguvei pirmsskolā, lai ikviens bērns iegūtu pietiekamas latviešu valodas zināšanas veiksmīgai mācību uzsākšanai pamatskolas izglītības pakāpē. Būtiskākās pārmaiņas mācību saturā un pieejā saistītas ar lielāku uzsvaru uz vispārīgo jeb caurviju prasmju apguvi un paša bērna lielāku iesaisti mācībās.

 

Pirmsskolas izglītības sasniedzamie rezultāti vadlīnijās aprakstīti septiņās mācību jomās – valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes. Ļoti liels uzsvars likts uz bērnu sociālo un emocionālo prasmju attīstīšanu, kas ietver sevis apzināšanos, emociju, domu, uzvedības vadīšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības. Obligātā satura pamats ir caurviju prasmes – kritiskā domāšana un problēmrisināšana, pašvadīta mācīšanās, jaunrade un uzņēmējspēja, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība.

 

Pirmsskolā mācību process, saskaņā ar jauno pieeju, tiek organizēts rotaļnodarbībā visas dienas garumā, kas ietver pedagoga mērķtiecīgi organizētu vai netieši vadītu rotaļdarbību un bērnu brīvu rotaļāšanos, un tā notiek gan telpās, gan ārā. Bērnam tiek dota iespēja mācīties iedziļinoties un ar prieku, apgūstot zināšanas un prasmes, kas formulētas sasniedzamajos rezultātos; mācīšanās procesā piedāvāti daudzveidīgi uzdevumi, paredzēts laiks izmēģinājumiem, ļaujot bērnam vingrināties, kļūdīties un mēģināt vēlreiz, darboties bez steigas un pabeigt iesākto. Būtisks uzsvars likts uz atbalstošu vidi un attīstošu atgriezenisko saiti no pedagoga puses, rosināšanu domāt par savu mācīšanos un sasniegto rezultātu.

 

Jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas nosaka, ka mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmās latviešu valodas apguve integrētā mācību procesā un ikdienas saskarsmē atbilstoši bērnu attīstībai ir jāsekmē katru dienu, lai pēctecīgi sasniegtu valsts pirmsskolas izglītības vadlīniju valodu mācību jomā noteikto. Latviešu valoda ir noteikta kā saziņas līdzeklis ikdienas mācību procesā jeb rotaļnodarbībā, bet paredzēti sasniedzamie rezultāti arī mazākumtautības valodas apguvē. Skola2030 sadarbības partneris Latviešu valodas aģentūra izstrādā metodiskos līdzekļus un rokasgrāmatu pedagogiem, kuri īsteno mazākumtautības izglītības programmas, tostarp arī mācību līdzekļus latviešu valodas apguvei pirmsskolā.

 

Lai pirmsskolas sagatavotu topošajām pārmaiņām, Skola2030 ietvaros tiek piedāvāts daudzpusīgs atbalsts – visu šo mācību gadu projekta sadarbības partneri Latvijas Universitāte jau īstenojuši mācības visu Latvijas pirmsskolu vadības komandām, kas aptvēra 1090 pedagogus. 397 pirmsskolas pedagogi piedalījušies e-mācību kursos, kuri noslēdzās 2018. gada septembrī. Skola2030 YouTube kanālā pieejami informatīvi video materiāli vecākiem par pilnveidoto mācību saturu un pieeju. Visi interesenti turpmāk varēs saņemt Skola2030 ziņu izdevumu „Domāt. Darīt. Zināt” ar mācību satura un pieejas aktualitātēm un labās prakses piemēriem. Līdz nākamā gada pavasarim plānots izveidot digitālo mācību materiālu krātuvi, kas pedagogiem noderēs ikdienas darbā. Papildus katru pavasari plānoti reģionāli ieviešanas semināri labākās prakses piemēru apguvei, kā arī citi informatīvi un profesionālās pilnveides pasākumi.

 

IZM mērķtiecīgi un atbildīgi turpina īstenot Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam izvirzītos uzdevumus, kas vērsti uz vispārējās izglītības satura un pieejas izstrādi, kuras rezultātā bērni un jaunieši iegūs dzīvei 21. gadsimtā nozīmīgas zināšanas un prasmes, īpašu atbalstu paredzot arī pirmsskolas izglītībai. Kvalitatīvas pārmaiņas pirmsskolas izglītības saturā, vienots ietvars pirmsskolas vecuma bērnu sagatavošanai sekmīgai pārejai no pirmsskolas uz pamatizglītības apguvi, skaidri definēti sasniedzamie rezultāti, valsts valodas stiprināšana – sekmēs radošas, vispusīgi attīstītas un zinātkāras personības veidošanos agrīnajā bērna vecumā.

 

Ar valdībā apstiprināto Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” var iepazīties MK mājaslapā.

 

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Būs jaunas profesijas, un tur varēs palīdzēt tikai radošās industrijas, radošie prāti, tāpēc, domāju, ir būtiski mācīties ieraudzīt neredzamo.
Kristīne Šulce, J. Simsona Madonas Mākslas skolas direktore


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Liekas, ka pulvera autoram visai grāmatai nav pieticis.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.