Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Valdība akceptē Izglītības likuma grozījumus, ar kuriem ļaus Ministru kabinetam noteikt minimālo skolēnu skaitu klasē

Autors: IK informācija @ 03.10.2017

3. oktobrī valdība izskatīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotos grozījumus Izglītības likumā, paredzot, ka Ministru kabinets būs tiesīgs noteikt minimālo skolēnu skaitu klasē.

 

IZM sagatavotajā likumprojekta anotācijā teikts: „Lai veicinātu kvalitatīvas izglītības pieejamību un resursu efektīvu izmantošanu, pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam kā viens no uzdevumiem minēts izglītības iestāžu institucionālā tīkla sakārtošana, norādot, ka vispārējā vidējā izglītība (10. – 12. klase) pamatā koncentrējama reģionālas nozīmes pilsētās un novadu centros. (Rīcības virziena 3.3. „Izglītības iestāžu tīkla sakārtošana” ietvaros ir plānots uzlabot izglītojamo vajadzībām atbilstošas un kvalitatīvas vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību reģionālā un valsts līmenī, koncentrējot resursus un pilnveidojot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi, ievērojot teritoriju attīstības īpatnības.)

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO (OECD)) Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā veikto pētījumu rezultātos laika periodā no 2003. – 2012. gadam, kur Latvijas rezultāti liecina, ka izglītības iestādēs lauku reģionos vidējie piecpadsmitgadīgo izglītojamo mācību sasniegumu rādītāji Eiropas Savienības pamatkompetencēs (matemātikā, dabaszinātnēs un lasīšanā) joprojām turpina atpalikt no viņu vienaudžu sasniegumiem citās Latvijas teritoriālajās vienībās. Tādējādi pastāv risks šajās lauku izglītības iestādēs ienākošajiem vidusskolēniem iegūt zemākas kvalitātes izglītību, salīdzinot ar to, ko var iegūt izglītības iestādēs, piem., novadu pilsētās, kur koncentrēts kvalitatīvs pedagoģiskais resurss un nodrošināta materiāltehniskā bāze konkurētspējīgas vispārējās vidējās izglītības ieguvei. Latvijas Republikas Satversmes 112. pantā noteiktas ikvienas personas tiesības uz izglītību, kas būtībā nozīmē tiesības uz kvalitatīvu izglītību.

Īstenojot Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā ministru kabineta iecerēto darbību 106. punktā „Lai nodrošinātu iespēju katram skolēnam iegūt kvalitatīvu izglītību, veidosim ilgtspējīgu skolu tīklu, īstenojot kompleksu pieeju reformas veikšanai, tai skaitā mobilitātes nodrošināšanā sociālā atbalsta sniegšanai”, ministrijai noteikto uzdevumu, 2017. gada 16. februārī ministrija ir noslēgusi līgumu par pētījuma veikšanu, kura ietvaros, balstoties uz vispārizglītojošo izglītības iestāžu kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem rādītājiem, plānots izstrādāt vispārējās izglītības iestāžu tīkla ģeotelpiskās plānošanas platformu „Skolu karte”. Tā darba variantā ir pieejama arī ministrijas mājaslapā: https://izm.kartes.lv. Pētījuma gala ziņojums paredzēts 2017. gada oktobrī, un pēc tā rezultātiem ministrija turpinās diskusijas ar pašvaldībām par piemērotākajiem risinājumiem izglītības iestāžu tīkla sakārtošanai, t.sk. kontekstā gan ar likumprojektā ietverto regulējumu par minimālā izglītojamo skaita klasēs un klašu grupās noteikšanu pašvaldību, valsts augstskolu un privātajās vispārējās izglītības iestādēs, gan arī izglītības iestādē iegūtās izglītības kvalitātes rādītāju nozīmes aktualizācijas aspektā.

 

Likumprojektā ietvertie grozījumi paredz regulējumu attiecībā uz valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināšanu pedagogu atalgojumam. Regulējumam par minimālo izglītojamo skaitu klasēs un klašu grupās, izrietošajām normām par datu uzkrāšanu un aktualizāciju Valsts izglītības informatizācijas sistēma (VIIS) ir būtiska nozīme finanšu resursu efektīvas izmantošanas, tai skaitā Latvijas vispārējās izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas, kontekstā.

 

Jau 2014. gadā ministrijas vadītā Pedagogu darba samaksas modeļa izstrādes darba grupa (izveidota ar ministrijas 2014. gada 6. marta rīkojumu Nr. 125 „Par darba grupu”) rosināja 10. klases atvēršanai noteikt aprēķinos pamatotu minimālo skolēnu skaitu, kas nepieciešams, lai ar pieejamajiem resursiem nodrošinātu kvalitatīvas izglītības ieguves iespējas.

Veiktie aprēķini rāda, ka minimālais izglītojamo skaits 10. klasē, kam seko līdzi tik daudz finansējuma, lai segtu tikai apmaksājamās stundas bez atbalsta pasākumiem, ir 12 izglītojamie. Par pamatu aprēķiniem tiek ņemts apmaksājamo stundu skaits, pedagoga slodze, normētā skolēna un pedagoga proporcija novados un pilsētas un vidējās izglītības pakāpes koeficients.

Atsaucoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā situācijas attīstību pēdējos trijos gados, likumprojektā ietverts pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu klasē un klašu grupā pašvaldību, valsts augstskolu un privātajās vispārējās izglītības iestādēs, paredzot, ka minētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2018. gada 31. augustam un ka tajos ietverts ne mazāk kā vienu gadu, bet ne vairāk kā divus gadus ilgs pārejas periods regulējuma ieviešanai.

 

Ministrijas ieskatā, ņemot vērā valsts iesaisti privāto izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā (vienlīdzīgi iesaistoties arī pašvaldību un valsts augstskolu dibināto vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā), minimāli pieļaujamais izglītojamo skaits klasē un klašu grupā nosakāms arī vispārējās izglītības iestādēs, kuru dibinātāji ir privātpersonas.

Uz pašvaldību, kā arī valsts augstskolu un privātajām izglītības iestādēm iepriekš noteiktais regulējums skatāms kontekstā ar otru likumprojektā ietverto Ministru kabineta deleģējumu, kas paredz noteikt finansējuma sadalījuma apjomu starp valsti un izglītības iestādes, tostarp privātās izglītības iestādes, dibinātāja budžetiem tajos gadījumos, ja netiek izpildīts minimālā izglītojamo skaita klasē vai klašu grupā nosacījums. Šādā gadījumā netiktu piemērots regulējums, kas šobrīd noteikts Likuma 60. panta trešajā daļā attiecībā uz pedagogu darba samaksas nodrošināšanu no valsts budžeta, un pedagogu darba samaksa tiktu nodrošināta no izglītības iestāžu – pašvaldību, valsts augstskolu vai privātpersonu dibinātāju budžetiem. Savukārt nosacījumi (izglītības iestādē iegūtās izglītības kvalitātes rādītāji) valsts iesaistei pedagogu darba samaksas finansēšanā šādos gadījumos un finansējuma apmēra sadalījums starp valsti un vispārējās izglītības iestādes dibinātāju tiktu paredzēts Ministru kabineta noteiktā kārtībā, paredzot minēto Ministru kabineta noteikumu izdošanu ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. augustam.”

 

Paredzēts, ka likums stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī. Par likuma grozījumiem vēl jālemj Saeimai.

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Somijā pēc stundām skola nepaliek klusa. Tajā ieguldītos resursus izmanto pieaugušo izglītībā: mājturības kabinetā norit kulinārijas vai šūšanas kursi, zēnu mājturības kabinetā pieaugušie izgatavo priekšmetus no koka vai metāla, skolas mākslas studijā glezno vai veido, mūzikas kabineta instrumentus (visi iespējamie) izmanto skolēnu vai pieaugušo mūzikas grupas saviem mēģinājumiem, arī sporta un trenažieru zāli.
Dace Kalniņa, Grundzāles pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, izglītības metodiķe un projektu koordinatore


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Gundega Repše savā stāstā cilvēkus galina dažādi; citi mirst mīlot, citi vēl citādi, bet interesanti, ka gandrīz visos stāstos mirst suns. Tas ir, manuprāt, simbols, kas apzīmē kaut ko ļoti tuvu, ne mīlestību, bet vērtību.

 

Kontakti

Laikraksts „Izglītība un Kultūra”

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikums „Pirmsskolas Izglītība”

Galvenā redaktore — Daiga Kļanska

daiga.klanska@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29808301

 

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.