Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Psihologu profesionālo darbību reglamentēs „Psihologu noteikumi”

Autors: IK informācija @ 15.06.2018

2018. gada 29. maijā valdība pieņēma Ministru kabineta (MK) noteikumus Nr. 301 „Psihologu noteikumi” un Nr. 302 „Psihologu sertifikācijas padomes nolikums”. Ar šiem noteikumiem tiks reglamentētas prasības psihologa profesionālajai darbībai, psihologu reģistrācija un sertifikācija, kā arī padomes darbība. Noteikumu prasības skaidro Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) Licencēšanas un uzraudzības departamenta direktores vietnieks Ivans Jānis Mihailovs.

Tiesības veikt patstāvīgu psihologa profesionālo darbību apliecina augstākās izglītības diploms par akreditētas bakalaura studiju programmas un akreditētas maģistra studiju programmas psiholoģijā apguvi vismaz 200 kredītpunktu apjomā (vismaz vienai no šīm programmām ir jābūt profesionālajai studiju programmai); reģistrācija psihologu reģistrā; psihologa sertifikāts noteiktā profesionālās darbības jomā:

1) izglītības un skolu psiholoģija;

2) darba un organizāciju psiholoģija;

3) klīniskā un veselības psiholoģija;

4) juridiskā psiholoģija;

5) konsultatīvā psiholoģija;

6) militārā psiholoģija.

Psihologam ir tiesības sertificēties vairākās profesionālās darbības jomās, ja viņam ir jomai atbilstīga darba pieredze.

 

Psihologa reģistrācija

Lai reģistrētos psihologu reģistrā, atbilstīgi MK noteikumu Nr. 301 „Psihologu noteikumi” 2. punktam persona Psihologu sertifikācijas padomei iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu reģistrācijai psihologu reģistrā; izglītību apliecinošo dokumentu kopijas; ar psihologu pārraugu noslēgto līgumu par psihologa pārraudzības īstenošanu (attiecināms ar 2019. gada 1. janvāri).

 

Psihologa sertifikāta iegūšana līdz 2019. gada 31. decembrim

Psihologam ir tiesības veikt patstāvīgu psihologa profesionālo darbību bez reģistrācijas un psihologa sertifikāta līdz 2019. gada 31. decembrim. Persona, kura līdz 2018. gada 1. janvārim ieguvusi atbilstīgu izglītību un kurai ir dokumentāri apliecināta vismaz triju gadu profesionālā pieredze pēdējo piecu gadu laikā, līdz 2018. gada 31. decembrim var vērsties ar iesniegumu Psihologu sertifikācijas padomē, lai tiktu reģistrēta psihologu reģistrā un saņemtu psihologa sertifikātu bez sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanas. Persona, kurai dokumentāri apliecināta ir mazāk nekā triju gadu profesionālā pieredze pēdējo piecu gadu laikā, līdz 2018. gada 31. decembrim var vērsties ar iesniegumu Psihologu sertifikācijas padomē, lai tiktu reģistrēta psihologu reģistrā un saņemtu psihologa sertifikātu pēc nokārtota sertifikācijas pārbaudījuma. Persona, kura līdz 2018. gada 1. janvārim ir ieguvusi tādu augstāko izglītību psiholoģijā, kas neatbilst likuma prasībām, un kurai ir dokumentāri apliecināta vismaz piecu gadu profesionālā pieredze pēdējo septiņu gadu laikā, līdz 2018. gada 31. decembrim var vērsties ar iesniegumu Psihologu sertifikācijas padomē, lai tiktu reģistrēta psihologu reģistrā un saņemtu psihologa sertifikātu pēc nokārtota sertifikācijas pārbaudījuma. Persona, kurai ir dokumentāri apliecināta mazāk nekā piecu gadu profesionālā pieredze pēdējo septiņu gadu laikā, līdz 2022. gada 31. decembrim ir tiesīga veikt psihologa profesionālo darbību bez Psihologu likuma 3. panta pirmajā daļā noteiktās izglītības, no tiem pēdējos trīs gadus psihologa profesionālo darbību ir tiesības veikt psihologa pārrauga pārraudzībā, ja persona līdz 2018. gada 30. jūnijam ir vērsusies Psihologu sertifikācijas padomē ar iesniegumu par reģistrāciju psihologu reģistrā.

 

Psihologa sertifikācija

Lai kārtotu sertifikācijas pārbaudījumu un iegūtu psihologa sertifikātu noteiktā profesionālās darbības jomā (sertifikāts ir derīgs septiņus gadus), persona attiecīgajai psihologu sertifikācijas komisijai iesniedz šādus dokumentus: iesniegumu psihologa sertifikāta iegūšanai; izglītību apliecinošus dokumentus, izņemot gadījumu, ja psihologu reģistrā ir ziņas par personas izglītību; profesionālās darbības aprakstu un dokumentus, kas apliecina ziņas par personas profesionālo darbību (piemēram, ziņas par personas darbavietu, darba pieredzi un darba slodzes apjomu); psihologa pārrauga apliecinājumu par personas pārraudzību, iekļaujot savstarpējās sadarbības raksturojumu un atbilstības izvērtējumu psihologa profesionālās darbības veikšanai, kā arī pārraudzības procesa aprakstu (attiecināms pēc 2019. gada 1. janvāra); divu profesionālās prakses gadījumu analīzi, apliecinot kompetenci psiholoģijas zinātnes un prakses jaunākajās atziņās un ievērojot paredzamo psihologa profesionālās darbības jomu. Pārejas periodā pieredzējušiem psihologiem ir tiesības iegūt sertifikātu bez pārbaudījuma kārtošanas.

 

Valsts nodeva un maksas pakalpojumi

Valsts nodevas apmērs ir šāds: par psihologa reģistrēšanu psihologu reģistrā – 10 eiro; par psihologa sertifikāta izsniegšanu (arī veicot resertifikāciju) – 10 eiro; par psihologa pārrauga tiesību piešķiršanu un psihologa pārrauga reģistrēšanu psihologu reģistrā – 10 eiro. Sertifikācijas pārbaudījuma maksa ir 200 eiro. Psihologa pārrauga pārbaudījuma maksa ir 100 eiro. Valsts nodeva, sertifikācijas pārbaudījuma maksa vai psihologa pārrauga pārbaudījuma maksa iemaksājama IKVD kontā pirms personas (psihologa) reģistrēšanas reģistrā, psihologa sertifikāta iegūšanas, psihologa pārrauga tiesību piešķiršanas, psihologa sertifikācijas pārbaudījuma vai psihologa pārrauga pārbaudījuma.

 

Psihologa pārrauga tiesību iegūšana līdz 2019. gada 31. decembrim

Persona, kura līdz 2018. gada 1. janvārim ieguvusi atbilstīgu izglītību un veikusi dokumentāri apliecinātu psihologa profesionālo darbību vismaz piecus gadus pēdējo septiņu gadu laikā, līdz 2018. gada 31. decembrim var vērsties ar iesniegumu Psihologu sertifikācijas padomē, lai tiktu reģistrēta psihologu reģistrā un saņemtu psihologa sertifikātu bez sertifikācijas pārbaudījuma kārtošanas, kā arī iegūtu psihologa pārrauga tiesības bez pārbaudījuma kārtošanas. Psihologa pārrauga tiesības var iegūt ne vairāk kā divās psihologu profesionālās darbības jomās. Psihologa pārraudzība ir psihologa un psihologa pārrauga sistemātiska sadarbība (individuāli vai grupā), kura tiek balstīta uz savstarpēji noslēgtu līgumu un kuras mērķis ir pārraudzīt psihologa profesionālo darbību un pilnveidot viņa profesionālo izpratni un kompetenci, lai nodrošinātu iespējami augstvērtīgāku psiholoģiskās palīdzības sniegšanu un psihologa gatavību patstāvīgi veikt profesionālo darbību.

 

Nepilngadīgā klienta īpašās tiesības

Psihologu likuma 18. pantā ir noteiktas nepilngadīgā klienta īpašās tiesības, kas jāievēro arī skolu un (vai) pašvaldību psihologiem. Nepilngadīga klienta konsultēšana un psihologa atzinuma un sadarbības pārskata sniegšana ir pieļaujama, ja šā klienta likumiskais pārstāvis par to ir informēts un rakstveidā tam piekritis.

Piekrišana nav nepieciešama pirmreizējai konsultācijai un tad, ja netiek sagatavots psihologa atzinums; konsultācijai anonīmam klientam, izmantojot elektroniskos sakarus; ja pasūtītājs ir bāriņtiesa, tiesībaizsardzības iestāde vai cita kompetenta iestāde, informējot par to likumisko pārstāvi; ja nepilngadīgais klients sasniedzis 14 gadu vecumu un pats vēršas pie psihologa.

 

Konsultācijas par valdībā apstiprinātajiem noteikumiem var saņemt IKVD pa tālruni:

67367202.

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Parasti koncentrējamies uz to, ka sasniegumi mūs darīs laimīgus, bet tas ir nebeidzams aplis, kas neļauj izjust laimes brīžus. Laimes izjūtu sniedz vien tas, ko darām.
Zelanu Montminī (Zelana Montminy), grāmatas „21 diena pretī dzīvesspēkam” autore


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Gundega Repše savā stāstā cilvēkus galina dažādi; citi mirst mīlot, citi vēl citādi, bet interesanti, ka gandrīz visos stāstos mirst suns. Tas ir, manuprāt, simbols, kas apzīmē kaut ko ļoti tuvu, ne mīlestību, bet vērtību.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.