Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

LIZDA: LLU akadēmiskā personāla atalgojuma reforma pārkāpj vairākus normatīvos aktus

Autors: IK informācija @ 30.08.2017

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir saņēmusi Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) strādājošo arodbiedrības biedru lūgumu izvērtēt LLU Senāta sēdē 2017. gada 14. jūnijā pieņemtā „Akadēmiskā personāla darba apjoma aprēķina nolikuma” atbilstību 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 3. pielikumam. Rīkojumā LLU akadēmiskā personāla darba slodze gadā noteikta 1600 stundu apmērā atšķirībā no MK noteikumos pieļautajām 600-1000 stundām. 

LLU Senāta sēdē pieņemtajā nolikumā mācībspēku slodzē (1000 h) nav ietverts pētniecības un studiju procesa kvalitātes nodrošināšanas darbs, bez kura nav iespējams realizēt Augstskolu likuma 28. panta ceturtajā daļā, 30. panta piektajā daļā un 32. panta piektajā daļā noteiktos akadēmiskā personāla galvenos darba uzdevumus. Arī Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) pauž viedokli, ka MK noteikumos Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” jēdziens „pedagogu darba slodze”, pamatojoties uz Augstskolu likumu, kā arī ņemot vērā MK noteikumu Nr. 264 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām” 200. punktu, kas nosaka atsevišķās grupas „2310 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls” profesijas un atbilstošus pamatuzdevumus: - sastādīt un pēc pieprasījuma grozīt mācību plānus un studiju programmas, lasīt lekcijas, vadīt kursus, seminārus un laboratorijas darbus studentiem, veicināt studentu diskusiju un patstāvīgas domāšanas attīstību, vadīt studentu praktiskos un eksperimentālos darbus un sekot šiem darbiem, testēt studentus un pieņemt eksāmenus, vadīt zinātnisko darbu augstskolu beigušam studentam vai citam fakultātes loceklim, veikt mācību pētniecības darbu, attīstīt koncepcijas, teorijas un metodiku un lietot tās ražošanas un citās jomās, rakstīt mācību grāmatas, zinātniskos rakstus, piedalīties konferencēs un semināros, kā arī apspriedēs par izglītības iestādes budžetu un citiem jautājumiem, neatbilst LLU Senāta lēmuma nolikumā 1. punktā noteiktajam sadalījumam. Pētniecības darbs un studiju procesa kvalitātes nodrošināšana ir pedagoga darba sastāvdaļas. IZM savā atzinumā norāda, ka darba slodžu aprēķini un sagatavotie darba līgumi vai to grozījumi, kas veikti atbilstoši minētajam Senāta lēmumam, ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem. LLU Senāts ir pārkāpis vairāku normatīvo aktu regulējumu, jo darba samaksa noteikta tikai par daļu no kopējās darba slodzes – 1000 stundām gadā, savukārt, 600 stundas gadā netiek uzskaitītas par pedagoģisko darbu.

 

LLU vadība saviem mācībspēkiem saistībā ar studiju procesa atsākšanos, parakstīšanai izsniegusi grozījumus noslēgtajos darba līgumos, kam jāstājas spēkā ar 2017. gada 1. septembri. LIZDA norāda uz vairākām nepilnībām darba līgumos, kas satur virkni neatbilstību normatīvajiem aktiem:

·       līgumos tiek lietots termins „darba laiks nedēļā”, kaut attiecībā uz pedagogiem, t.sk. akadēmisko personālu tiek lietots termins „darba slodze” (Izglītības likuma 14. p. 22. p.);

·       noteikts darba stundu skaits nedēļā atšķirībā no MK 445. noteikumos „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 3. pielikumā noteiktās gada darba slodzes;

·       papildus pamatdarbam tiek uzlikts pienākums veikt vēl citus amata pienākumus bez darba līgumā norādītas papildus samaksas;

·       darba līgumiem nav pievienoti amata apraksti;

·       līgumi sastādīti pavirši, satur pretrunīgas normas (piemēram, summētā darba laika uzskaite).

LIZDA ir norādījusi LLU vadībai, ka augstskolas Senātā apstiprinātie iekšējie tiesību akti neatbilst normatīvajam regulējumam. LLU vadība klaji ir pārkāpusi darbinieku tiesības, neveicot nekādas darbības, lai atceltu nelikumīgo 14.06.2017. pieņemto LLU Senāta lēmumu, arodbiedrība ir spiesta, aizstāvot arodbiedrības biedru tiesības, vērsties valsts institūcijās ar prasību iesaistīties minētā darba strīda atrisināšanā. Ja netiks sasniegts normatīvajam regulējumam atbilstošs darba strīda rezultāts, darbinieki ir izteikuši gatavību vērsties ar prasību tiesā.

LIZDA aicina LLU vadību novērst iekšējo normatīvo aktu pretrunas ar spēkā esošo normatīvo regulējumu LLU akadēmiskā personāla darba slodzes un atalgojuma jautājumā.

LIZDA aicina iestāties arī citus LLU darbiniekus par savām tiesībām. Arodbiedrība aktīvi sekos līdzi šī jautājuma risināšanā, ņemot vērā tā aktualitāti un steidzamību. 

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Deja spēj ļoti daudz dot bērna attīstībai – tā ir gan muzikalitāte, ritms, fiziskā izturība, gan māka sadarboties… Ļoti daudz būtisku īpašību, kuras katrs no vecākiem vēlas attīstīt savā bērnā.
Aiga Kāla, četru „Zelta sietiņa” dejotāju – Reiņa, Mārtiņa, Kristapa un Viestura – mamma


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Satiekoties ar šādu problēmu, es nezinu, kā es sevi vestu.

 

Kontakti

Laikraksts „Izglītība un Kultūra”

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikums „Pirmsskolas Izglītība”

Galvenā redaktore — Daiga Kļanska

daiga.klanska@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29808301

 

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.