Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Jauno mācību programmu projektus pedagogiem sola gada beigās

Autors: Daiga Kļanska @ 28.09.2017

 Jauno mācību programmu projektus pedagogiem sola gada beigās
Foto: Andris Bērziņš

 

25. septembrī publiskai apspriešanai tika nodots Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” gandrīz 300 ekspertu kopdarbā izstrādātais jaunā mācību satura un pieejas apraksts „Izglītība mūsdienīgai lietpratībai”, kas ir lasāms vietnē https://domaundari.lv/cepure/Jauna_satura_ietvars.pdf.

Sabiedriskā apspriešana notiks līdz 2018. gada 1. februārim, priekšlikumus iesniedzot tiešsaistē vietnē www.skola2030.lv, kuras sadaļā „Sabiedriskā apspriešana” ir tēma „Iesniegt priekšlikumu” un iesniegtie priekšlikumi, komentāri un jautājumi ir publiski izlasāmi. Savukārt pedagogu profesionālajām organizācijām, izglītības pārvaldēm oficiālie priekšlikumi ir jāsūta uz e-pastu visc@visc.gov.lv.

Projekta eksperti izvērtēs sabiedriskās apspriešanas laikā iesniegtos priekšlikumus un izstrādās Ministru kabineta (MK) noteikumu projektus par pirmsskolas izglītības vadlīnijām, pamatizglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības standartu un iesniegs tos izskatīšanai valdībā. VISC vadītājs Guntars Catlaks pauda cerību, ka šie trīs normatīvie akti valdībā tiks apstiprināti jau līdz šā mācību gada beigām, lai nākamā gada 1. septembrī varētu sākt to pakāpenisku ieviešanu pirmskolā un 1. klasē.

Jaunajā mācību satura un pieejas aprakstā ir norādīts, ka, tāpat kā līdz šim, ar MK noteikumiem tiks reglamentēts, kādas prasmes, zināšanas un attieksmes ir jābūt apguvušiem bērniem un jauniešiem, beidzot pirmskolu, 3., 6., 9. un 12. klasi, taču veids, kādā šo rezultātu sasniegt, ir katras skolas un skolotāja rokās. Tas nozīmē, ka katra skola un pirmskola atbilstīgi saturā aprakstītajiem mūsdienīgas lietpratības izglītības mērķiem, savu bērnu un jauniešu vajadzībām un vietējai situācijai patstāvīgi plāno, kā tieši sasniegt skolēniem izvirzītos mērķus.

Mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa informēja, ka ar mācību priekšmetu programmu projektiem pilotskolu komandas tiks iepazīstinātas jau oktobrī, bet novembrī un decembrī ar tām plānots iepazīstināt arī izglītības jomu metodisko apvienību vadītājus.

 

Būs jāapgūst septiņas dzīvei nozīmīgas jomas

Mācību saturu tiek plānots organizēt septiņās cilvēka dzīvesdarbībai nozīmīgās jomās: valodu, sociālajā un pilsoniskajā, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes. Katrā no tām ir izvirzīti būtiskākie pamatjēdzieni jeb lielās idejas, kas skolēnam ir jāapgūst, lai viņam veidotos vienota izpratne par apkārtējo pasauli un sevi tajā. Mācību jomās skolēni apgūs mācību priekšmetus, kā arī starppriekšmetu moduļus: veselību, drošību, kultūras izpratni, tekstpratību un citus.

Saglabājot fundamentālās zināšanas un pamatprasmes daudzveidīgās cilvēka darbības jomās, saturs tiek papildināts ar caurviju prasmēm un vērtībās balstītiem ieradumiem, lai skolēns iemācītos mācīties visa mūža garumā, ikdienā rīkotos saskaņā ar savām vērtībām.

1. klasē ar sešiem gadiem

Lai gan sabiedrībā ir negatīva attieksme pret sešus gadus vecu bērnu sūtīšanu 1. klasē, jaunajā saturā ir paredzēts, ka pirmskola ir bērniem 1,5–6 gadu vecumā un tā ir sadalīta trijās pakāpēs: 1,5–3 gadi, 3–5 gadi un 5–6 gadi. Galvenā mācību organizācijas forma ir bērna rotaļdarbība visas dienas garumā saskaņā ar bērna vajadzībām, interesēm un izglītības iestādes iekšējo kārtību. Ir plānots, ka bērniem būs triju veidu nodarbības: brīva rotaļnodarbība, rotaļnodarbība un organizēta rotaļnodarbība.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) šovasar valsts sekretāru sanāksmē pieteica grozījumus Vispārējās izglītības likumā, paredzot, ka 1. klasē skolēni varētu doties jau sešu gadu vecumā. Tiek plānots, ka 1. klasē apgūstamo mācību programmu īstenos tās izglītības iestādes, kuras attiecīgajā situācijā būs spējīgas nodrošināt sešgadīgiem bērniem nepieciešamo mācību vidi un šim darbam sagatavotus pedagogus.

Neoficiālā informācija liecina, ka oktobra sākumā tiek plānota normatīvā akta saskaņošana IZM, lai to varētu virzīt izskatīšanai valdībā. Ja valdība likumprojektu akceptēs, tas nonāks Saeimas darba kārtībā. Paralēli tam platformā „ManaBalss.lv” patlaban tiek vākti paraksti par pašreizējā skolas gaitu uzsākšanas vecuma saglabāšanu. Mācību satura izstrādes vadītāja pirmskolai Agrita Miesniece uzsvēra, ka tiks izstrādātas vadlīnijas ar vēlamajām prasībām videi, kurā 1. klases skolēns mācīsies atbilstīgi jaunajam saturam.

Vidusskolas saturs: individualizēts un vairākos līmeņos

Pamatizglītības pakāpē mācību satura apguve tiek plānota vienoti visiem skolēniem. Veicot agrāko vispārējās vidējās izglītības modeļu analīzi un pētot labāko pasaules izglītības sistēmu pieredzi, satura dokumentos izvērtēšanai tiek piedāvāti pilnveidoti vispārējās vidējas izglītības plānošanas principi, paredzot mācību priekšmetu līmeņošanu un iespēju individualizēt mācību saturu skolēnam atbilstīgi interesēm un nākotnes mērķiem, vispirms vēlreiz padziļinot un vispārinot pamatus (10./11. klase), tad mācoties dziļāk, šaurākā jomu lokā (11./12. klase). Tādēļ tiek piedāvāta iespēja vidusskolā mācību jomu saturu apgūt trijos līmeņos: pamata, optimālajā un augstākajā līmenī. Patlaban dokumentā ir aprakstīti sasniedzamie rezultāti optimālajam līmenim; augstākais līmenis nav izstrādāts, pirms nav panākta vienošanās par šo principu ieviešanu skolās Latvijā.

Bažas par skolotāju profesionālo pilnveidi

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga pauda bažas, ka patlaban nav skaidrs tas, kāds būs atbalsts skolotājiem, lai viņi jauno saturu varētu īstenot skolā; kur un kā notiks mācības sešus gadus veciem bērniem; kad tiks piedāvātas iespējas skolotājiem pilnveidot savu profesionālo kompetenci. Z. Oliņa uzsvēra, ka nākamo divu gadu laikā skolām un pirmskolām Latvijā saistībā ar jauno mācību saturu un pieeju neviena no pārmaiņām nav obligāta. Šo gadu laikā katra skola varēs pilnvērtīgi sagatavoties, izmantojot ikvienu sniegto atbalstu – vadības mācības, seminārus, labākās prakses piemēru prezentācijas u. c.

Oktobrī sāks izstrādāt mācību un metodiskos līdzekļus, diagnostikas instrumentus, bet tas nenozīmējot to, ka pašreizējās mācību grāmatas nedrīkstēs izmantot arī turpmāk. Profesionālās pilnveides pasākumi ir paredzēti 6000 pedagogiem, kuri strādā 100 pilotskolās, kā arī visu pārējo Latvijas skolu vadības komandām, kuras būs atbildīgas par savu pedagogu tālāko izglītošanu. Visi šie atbalsta pasākumi tiek paredzēti laikam līdz 2021. gada oktobrim, kad jaunais saturs pakāpeniski būs ieviests visās izglītības pakāpēs un pirmo reizi 9. un 12. klases skolēni kārtos jaunizveidotus valsts pārbaudes darbus.

Neatkarīgās izglītības biedrības valdes priekšsēdētāja Zane Ozola satura aprakstu vērtē atzinīgi, taču norāda, ka praktisko jautājumu projekta apspriešanas laikā būs ļoti daudz: vides piemērotība, skolotāju sagatavotība, nauda…

 

1. lpp. paraksts:

25. septembrī publiskai apspriešanai izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis (pirmais no kreisās) nodeva VISC īstenotā projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” gandrīz 300 ekspertu kopdarbā izstrādāto jaunā mācību satura un pieejas aprakstu „Izglītība mūsdienīgai lietpratībai. VISC vadītājs Guntars Catlaks, mācību satura izstrādes vadītāja Dace Namsone, kas darbu projektā jau ir beigusi, mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa un projekta vadītāja Velga Kakse iepazīstināja ar plānotajām izmaiņām vispārējās izglītības saturā.

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Oficiāli apstiprinātajos mācību līdzekļos informācija par novadu tradicionālo kultūru nav atrodama gandrīz nemaz.
Gunta Siliņa – Jasjukeviča, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas docente un Aīda Rancāne Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Liekas, ka pulvera autoram visai grāmatai nav pieticis.

 

Kontakti

Laikraksts „Izglītība un Kultūra”

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikums „Pirmsskolas Izglītība”

Galvenā redaktore — Daiga Kļanska

daiga.klanska@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29808301

 

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.