Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

IKVD: Jaunjelgavas vidusskolas 5.klases kauslīgā skolēna māte uzdevusies par nepilngadīgo lietu inspektori un izvaicājusi bērnus

Autors: IK informācija @ 28.05.2013

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) konstatējis, ka Jaunjelgavas vidusskolā 5.klases skolēna, kurš smagi piekāva 1.klases skolnieku, mamma varēja ierasties skolā, uzdoties par nepilngadīgo lietu inspektori un par notikušo kautiņu iztaujāt gan bērnus, gan cietušā pirmklasnieka mammu, portālu „Izglītība un Kultūra” informēja IKVD vadītāja Inita Juhņēviča.

Šāda situācija bija iespējama, jo Jaunjelgavas vidusskolā nav noteikta skolēnu vecākiem un citām personām saistoša uzturēšanās kārtībā atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”.

IKVD konstatējis, ka Jaunjelgavas vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi nenosaka vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo atbilstoši Ministru noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” noteiktajām prasībām.

Tāpat IKVD Jaunjelgavas vidusskolas direktore Lauma Mīlīgā konkrētajā gadījumā, neizsaucot neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, neievēroja MK noteikumu Nr.1338 3.punkta 3.13.apakšpunktā noteikto izglītības iestādes vadītāja funkciju izglītojamo drošības jautājumos. Vienlaikus Izglītības iestādes direktores L.Mīlīgās rīcība, nogādājot konkrēto izglītojamo un viņa māti pie ģimenes ārsta, ļauj secināt, ka konkrētajā gadījumā izglītības iestādē tika nodrošinātas Izglītības likuma 55.panta 5.punktā noteiktās izglītojamo tiesības uz pirmo palīdzību izglītības iestādē.

Jaunjelgavas vidusskolas direktore L.Mīlīgā nav nodrošinājusi Izglītības likuma 55.panta 8.punktā noteiktās izglītojamo tiesības uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem Jaunjelgavas vidusskolā, jo par 2013.gada 22.aprīlī notikušo starpgadījumu tiesībsargājošās iestādes, tostarp Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, tika informēta nesamērīgi ilgā laikā, t.i., divas nedēļas pēc notikušā starpgadījuma. Minētais ļauj secināt, ka Jaunjelgavas vidusskolas direktore L.Mīlīgā nav savlaicīgi izmantojusi MK noteikumu Nr.1338 5.punktā noteiktās izglītības iestādes vadītāja tiesības pieprasīt un saņemt nepieciešamo palīdzību no dibinātāja, pašvaldības policijas un citām institūcijām, lai nodrošinātu izglītojamo drošību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī nav ievērojusi Jaunjelgavas vidusskolas nolikuma 51.8.punktā noteikto direktores pienākumu ziņot policijai, pašvaldības institūcijām un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai par vardarbības pielietošanu, ja izglītojamajam tiek konstatētas vardarbības pielietošanas pazīmes izglītības iestādē un ārpus tās.

Ņemot vērā minēto kopsakarā ar Izglītības likuma 30.panta pirmajā daļā un Vispārējās izglītības likuma 11.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto izglītības iestādes vadītāja atbildību, IKVD Uzraudzības departaments uzdeva Jaunjelgavas vidusskolas direktorei L.Mīlīgai novērst pārbaudes laikā konstatētās neatbilstības un nodrošināt Jaunjelgavas vidusskolas darbības tiesiskumu.

Vakar, 27.maijā, IKVD tika pieņemts lēmums ierosināt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā pret Jaunjelgavas vidusskolas direktori L.Mīlīgo par izglītības iestādes vadītāja pienākumu nepildīšanu un izglītojamo tiesību pārkāpšanu. Papildus IKVD tiks lemts jautājums par nepieciešamību ierosināt Jaunjelgavas vidusskolas dibinātājam – Jaunjelgavas novada domei, izvērtēt Jaunjelgavas vidusskolas direktores L.Mīlīgās atbilstību ieņemamajam amatam.

IKVD uzskata, ka Jaunjelgavas vidusskolai ir nepieciešama sociālā pedagoga amata vienība, kā arī būtu nepieciešams palielināt izglītības psihologa slodzi Jaunjelgavas vidusskolā, jo pašlaik izglītības psihologs ierodas Jaunjelgavas vidusskolā 1 reizi nedēļā. Turklāt Jaunjelgavas vidusskolai nepieciešams veikt preventīvu darbu, lai savlaicīgi novērstu iespējamos fiziskās vardarbības gadījumus un nodrošinātu drošu vidi skolā.

IKVD vadītāja I. Juhņēviča informē, ka pērn IKVD saņemts privātpersonas iesniegums saistībā ar iespējamo vardarbību Jaunjelgavas vidusskolā, tomēr, veicot pārbaudi skolā, iesniegumā minētā informācija neapstiprinājās.

IKVD atgādina, ka šā gada 24.maijā stājās spēkā grozījumi MK noteikumos Nr.1338, kas nosaka izglītības iestādes vadītāja rīcību, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību. Jaunās normas paredz konkrētu iestādes vadītāja rīcību vardarbības vai agresijas gadījumos, piemēram, nodrošināt agresīvā bērna apmācību citā telpā sociālā pedagoga, izglītības psihologa vai cita pedagoga klātbūtnē; direktora tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus. Ņemot vērā, ka šis ir jauns regulējums, pašlaik pāragri spriest par minēto normu darbības efektivitāti.

Papildus IKVD šodien telefoniski sazinoties ar Jaunjelgavas vidusskolas direktori L.Mīlīgo, viņa tika informēta, ka Jaunjelgavas vidusskolas 1.klases bērns (cietušais) kopā ar savu māti nogādāts Valmieras krīzes centrā no vardarbības cietušajiem bērniem, savukārt 5.klases izglītojamais (iespējamais vainīgais) izglītības programmu līdz 2012./2013.mācību gada beigām apgūst mājās.

Informāciju par kautiņu Jaunjelgavas vidusskolā 22.aprīlī, kurā 5.klases skolnieks skolas tualetē smagi piekāva 1.klases skolnieku, IKVD saņēma 2013.gada 16.maijā no raidījuma „Bez Tabu” žurnālistiem, un jau nākamajā dienā IKVD Uzraudzības departamenta vecākā inspektore veica pārbaudi Jaunjelgavas vidusskolā.

 

 

Komentāri:
maira

31.05.2013

Kas vispār tajā skolā par bardaku?tik smagi tiek piekauts mazs bērns,tad vēl nepiederosās personas var ieiet skola'un uzdoties par ierēdņiem!tādāgadījumā arī noziedznieki var ieklū't skolā un apdraudēt bērnu dzīvību? šaja'gadījumā direktorei ir jāatkāpjas no amata,nepildot pastāvošos likumus,vēl pieta visa DEPUTATE.

Citi lasītāji iesaka:


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Svinot svētkus un veicot rituālus, mēs atjaunojam savu dzīvesspēku, papildinām enerģijas resursus.
Gunta Siliņa – Jasjukeviča, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas docente un Aīda Rancāne Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgars ir pārdzēris visu, kas viņam ir.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.