Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Definē pirmsskolas izglītībā bērniem apgūstamās zināšanas un prasmes

Autors: Katrīna Slišāne @ 28.01.2010

Bērnam pirmsskolas izglītības posmā būs jāattīsta zināšanas, prasmes un attieksmes fiziskajā, psihiskajā un sociālajā jomā, paredz valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām.

Fiziskajā jomā bērnam pirmsskolas izglītības laikā būs jāiemācās izpildīt pamatkustības un orientēties telpā, noturēt līdzsvaru, jāattīsta roku sīkā muskulatūra un jāprot mērķtiecīgi veikt darbības ar sīkiem priekšmetiem. Bērnam būs jāprot arī noteiktā virzienā turēt un atbilstoši drošības noteikumiem lietot rakstāmpiederumus, grieznes un citus darba rīkus.

Bērniem būs arī jāprot darboties noteikta laukuma robežās un jābūt ar pozitīvu attieksmi pret fiziskām aktivitātēm.

Psihiskās attīstības jomā bērniem būs jāprot klausīties, uztvert, stāstīt un paust attieksmi pret dzirdēto, saklausīt, pareizi izrunāt un diferencēt skaņas vārdos, pazīt iespiestos un rakstītos burtus, rakstīt burtus, vārdus un vienkāršus teikumus, kā arī lasīt vārdus un vienkāršus teikumus atbilstoši savām spējām.

Noslēdzoties pirmsskolas izglītības posmam, bērnam būs arī jāmāk iejusties dažādos tēlos, attēlojot ar kustībām, žestiem, mīmiku un runu, kā arī jāmāk skandēt tautasdziesmas un runāt dzejoļus. Matemātikā un ģeometrijā bērnam būs jāiemācās saprast saikni starp skaitli un ciparu un jāmāk rakstīt ciparus, saskaitīšanas un atņemšanas darbības un iegūt rezultātu praktiskās situācijās desmit apjomā. Bērnam būtu jāpazīst arī ģeometrijas pamatelementi.

Topošajam skolniekam būs jābūt spējīgam novērot pārmaiņas pārmaiņas cilvēkā, dabā un sabiedriskās dzīves norisēs, stāstīt par saviem novērojumiem un orientēties tuvākajā apkārtnē, raksturot, salīdzināt un grupēt objektus pēc dažādām pazīmēm, klausīties mūziku, dziedāt, dejot, muzicēt un ritmizēt, radoši izmantot dažādus materiālus, tehnikas un paņēmienus tēlotājdarbībā un rokdarbos, kā arī pazīt un atbilstīgi paust emocijas mijiedarbībā ar apkārtējo pasauli.

Pabeidzot pirmsskolas izglītības posmu, bērnam būtu arī jābūt motivētam turpmākā izglītības apguvē.

Sociālajā jomā bērnam būtu jāiemāca nosaukt savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un valsti, kurā dzīvo, kā arī izteikt lūgumu, prast pateikties un atbildēt uz jautājumiem, stāstīt par to, ko prot. Bērnam jāiemācās arī sadarboties ar vienaudžiem un pieaugušajiem, pamatot savu viedokli un vērtēt savu un citu rīcību, paužot attieksmi pret to.

Bērnam būtu jāiemāca izrādīt cieņu pret cilvēkiem, savu un citu darbu un veidot saudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi, kā arī veikt vienkāršus pašapkalpošanās darbus un zināt, kā rīkoties situācijās, kad ir apdraudēta personīgā drošība uz ielas vai pie ūdenskrātuvēm.

Vērtējums par pirmsskolas izglītības apguvi bērnam būs jāizsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos. Par bērna sasniegumiem mutiski vai rakstveidā būs jāinformē viņa vecāki vai aizbildņi.

Noteikumi vēl jāpieņem valdībā.

Komentāri:
Vija

29.01.2010

Strādāju pirmsskolā jau 26 gadus.Esmu strādājusi visās vecuma grupās, tāpēc man nav saprotams tas ko tagad dara mūsu Izglītības ministrija. Gribu saņemt atbijdes uz jautājumiem:
1. Cik pirmsskolas speciālistu un no kurienes piedalījās šī dokumenta tapšānā? Vai tie ir prktizējošie pedagoki, kuri ikdienā strādā ar pirmsskolas bērniem?
2. Vai ir pētīts, cik procentu bērnu Latvijā ir spējīgi 6 gadu vecumā apgūt gan iespiestos lielos un mazos burtus, gan rakstītos lielos un mazos, un vēl lasīt teikumos. (No pieredzes: esam priecīgi un gandarīti par to, ka bērni , aizejot uz skolu, lasa iespiestos vārdus, īsus teikumus).
3. Bērnus pirmsskolā attīsta, sagatavo zināšanu uztverei un tikai tad, skolā, attīstīts bērns pats tieksies pēc jaunām zināšanām. Bet kā domājat jūs? Vai bērns vēl aizvien ir tukšs trauks, kurā var gāzt zināšanu jūru bez pārtraukuma?
4. Ar šādu zināšanu definējumu mēs liedzam bērniem izbaudīt bērnību, būt laimīgiem, un, galvenais, apturam vēlmi apgūt to, ko sniedz skolā. Mēs taču strādājam, sadarbojoties ar sākumskolu, un redzam, ka 1. klases pirmajā pusgadā bērni strādā uz pirmsskolas izdarītā bāzes, un tas iet. Kā tikai uzspiež vairāk, kā viņi spēj, bērni to atgrūž, jo viņi vienkārši nav gatavi to uztvert. Vai kāds no IZM darbiniekiem ir padomājis šīs vienkāršas lietas?
Ļoti gribētu saņemt atbildes uz šiem jautājumiem, jo patiešām nespējām būt vienaldzīgi pret to, kā eksperimentē ar bērniem.

Citi lasītāji iesaka:Kontakti

Izdevniecības vadītāja: Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

E-pasts: info@izglitiba-kultura.lv

Izdevniecības galvenā redaktore: Vita Pļaviņa

Tālr. 29190557

E-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv 

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra"

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

No 2019. gada augusta e-izdevumus izdod SIA "V-Media" (Reģ.nr. 4010336926) un SIA "Unigunde" (50003635891)