Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Atvērta elektroniskā Latviešu valodas rokasgrāmata

Autors: IK informācija @ 15.06.2018

Latviešu valodas rokasgrāmata  http://valodasrokasgramata.lv ir enciklopēdiska rakstura darbs, informatīvs mācību palīglīdzeklis latviešu valodniecībā, kurā apkopoti un izklāstīti galvenie jautājumi 26 valodniecības nozarēs un apakšnozarēs (kopā vairāk nekā 1500 šķirkļu jeb satura vienību).

Rokasgrāmata veidota kā daudzfunkcionāls informatīvi praktisks elektronisks līdzeklis, lingvistisks uzziņu un mācību materiāls.

Latviešu valodas rokasgrāmatas saturu pēc Latviešu valodas aģentūras pasūtījuma izstrādājis Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts (2014‒2016), lietotni veidojis SIA „Datorzinību centrs” (2016‒2018).

Latviešu valodas rokasgrāmatas redaktores Dr. philol. Anna Vulāne un Dr. habil. philol. Ilga Jansone ievadā raksta, Latviešu valodas rokasgrāmata veidota kā daudzfunkcionāls informatīvi praktisks elektronisks līdzeklis, kas, no vienas puses, būs lingvistisks uzziņu un mācību materiāls pamatskolas un vidusskolas skolēniem, kā arī visiem interesentiem, kuri vēlas pilnveidot valodas zināšanas, bet, no otras – teorētisks palīgs skolotājiem, it īpaši tiem, kuri strādā diasporā vai māca latviešu valodu kā svešvalodu ārpus Latvijas.

„Līdz šim ir tikuši izstrādāti un ir brīvi pieejami vairāki elektroniskie resursi ( valoda.lv, epupa.valoda.lv, lingvistiskakarte.lv, letonika.lv, valoda.ailab.lv u. c.), kuros iespējams sameklēt atbildes uz daudziem jautājumiem, tomēr arī tie neaptver visas valodniecības nozares. Rokasgrāmata veidota kā vienots resurss, kuru skolēni varētu izmantot nepieciešamās lingvistiskās informācijas ieguvei jebkurā laikā un vietā (jo mācību grāmatas skolā tiek izsniegtas tikai lietošanai konkrētā mācību gadā).

Latviešu valodas rokasgrāmata ir enciklopēdiska rakstura darbs, elektronisks informatīvs mācību palīglīdzeklis (bet ne mācību grāmata) latviešu valodniecībā, kurā šķirkļu veidā kompakti izklāstīts 26 valodniecības nozaru un apakšnozaru saturs (kopā vairāk nekā 1500 šķirkļu jeb satura vienību). Ietvertas arī tādas nozares, kuru saturs skolas mācību līdzekļos tiek minimāli atspoguļots, tomēr ir nepieciešams, lai labāk izprastu un pilnvērtīgāk lietotu valodu.

Satura izklāsts sākts ar pamatinformāciju (īsu skaidrojumu ar piemēriem, ar informācijas izkārtojumu tabulās, dažādos loģiskos uzskaitījumos u. tml.). Lai lasītājs varētu plašāk iepazīt kādu jautājumu, daudzos šķirkļos sniegta arī papildinformācija, norādīti interesanti fakti, bet sadaļā „Lasi vairāk!” nosaukti pētījumi – monogrāfijas un zinātnieku raksti – attiecīgajā jomā, ko var izmantot interesējošā jautājuma dziļākai izzināšanai.

Materiālu papildina vizuālā informācija, bet fonētikas un dialektoloģijas sadaļā – arī audio materiāls.

Vairāku šķirkļu, resp., satura vienību, paplašinājumā piedāvāti interaktīvi testi un uzdevumi zināšanu pārbaudei un nostiprināšanai. Izmantoti dažāda veida – gan reproduktīvi, gan radoši – uzdevumi, kurus veicot, skolēns var pārliecināties, vai ir sapratis un apguvis vienā vai vairākos šķirkļos lasīto valodniecisko informāciju. Kad uzdevums izpildīts, iespējams pārliecināties par atbildes pareizību. Daļa uzdevumu izstrādāti, lai sekmētu skolēnu izziņas darbību un rosinātu radošo domāšanu, tāpēc tiem pievienotie atbilžu varianti ir tikai viena no iespējām, kā var risināt attiecīgo jautājumu.

Rokasgrāmatai pievienota nozaru terminu vārdnīca, ko var izmantot arī kā patstāvīgu informatīvu materiālu.

Bibliotēkā apkopots literatūras saraksts, kur norādīti gan teorētiskie un citi avoti, kas izmantoti rokasgrāmatas satura un uzdevumu izstrādē, gan arī zināšanu paplašināšanai noderīgie pētījumi.

Latviešu valodas fonētikas, fonoloģijas, morfonoloģijas, morfēmikas, vārddarināšanas, morfoloģijas un sintakses jautājumi izklāstīti atbilstoši „Latviešu valodas gramatikas” (Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2013) aprakstam par latviešu valodas skaņu, formu un sintaktisko konstrukciju sistēmu.

Rokasgrāmatas saturs pēc sarežģītības sakārtots divos līmeņos. Pirmajā līmenī, kas vairāk adresēts pamatskolēniem, raksturotas valodniecības nozares un skaidroti pamatjēdzieni, kā arī iekļauti testi un uzdevumi, kas atbilst pamatizglītības posma mācību saturam. Savukārt otrajā līmenī sniegta lingvistiskā informācija, kura lielākoties saistāma ar vidusskolas mācību saturu. Tāpēc dažkārt viena un tā paša jēdziena skaidrojums atrodams abos līmeņos, tikai pirmajā līmenī sniegta vienkāršāka pamatinformācija, bet otrajā – zinātniski pilnīgāka informācija un jau sarežģītāks skaidrojums. Daļa jēdzienu skaidrota tikai vienā no līmeņiem. Protams, gan pirmā, gan otrā līmeņa saturu var izmantot jebkurš interesents jebkurā vecumā,” informē Latviešu valodas rokasgrāmatas redaktores.

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgaram bieži bija vēlme iedzert, bet viņš zināja savas robežas, kā par piemēru: viņš nelika galdā to, kas viņam pieder, un šajā gadījumā tas bija zirgs, kurš piederēja muižas valdniekam.

Kontakti

Izdevniecības vadītāja: Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

E-pasts: info@izglitiba-kultura.lv

Izdevniecības galvenā redaktore: Vita Pļaviņa

Tālr. 29190557

E-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv 

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra"

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

No 2019. gada augusta e-izdevumus izdod SIA "V-Media"

Reģ.nr. 40103369264