Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Svarīgi nodrošināt iniciatīvas ilgtspēju

Autors: Dr. sc. admin. Ināra Dundure, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos @ 22.12.2017

Svarīgi nodrošināt iniciatīvas ilgtspēju
Foto: Publicitātes foto

Par mācību procesu runājam daudzos un dažādos aspektos, bet par audzināšanas nozīmi cilvēka personības veidošanā runājam maz. Personība ir cilvēka psiholoģisko īpašību kopums, kas ietekmē viņa rīcību un uzvedību dažādās situācijās, savukārt personības veidošanos ietekmē ne tikai pats cilvēks, bet arī apkārtējā vide un citi cilvēki.Stabilākais, kas savieno cilvēku un laikmetu, ir morāle, un cilvēku rīcība visos laikos parāda, ka izvēle ir dota katram, ka katrā ir milzīgas neizmantotas iespējas, arī būt labākam.

Iniciatīva Latvijas skolas soma, valsts garantētās izglītības iegūšanas laikā visu Latvijas skolu skolēniem nodrošinot iespēju izzināt savas tautas vērtības un kultūrtelpu, apmeklēt izstādes un izrādes, tikties ar interesantiem cilvēkiem un, aktīvi līdzdarbojoties, stiprināt piederības izjūtu savai zemei, var dot pienesumu cilvēka personības veidošanā.

Iniciatīvas projekta veiksmīga realizācija ir atkarīga no visu iesaistīto pušu – valsts, pašvaldības un izglītības iestāžu – atbildības un sadarbības. Valsts uzdevums ir projekta satura izstrāde, koordinācija, pedagogu profesionālā kvalifikācija un projekta pārraudzība, bet pašvaldību loma projekta realizācijā ir koordinēt iniciatīvu Latvijas skolas soma, iesaistot novada izglītības iestādes, apstiprināt un koordinēt skolu aktivitāšu plānus, sekmējot izglītības un kultūras darbinieku sadarbību.Pašvaldību atbildība ir arī sadarbībā ar skolu administrācijām izstrādāt maksimāli efektīva līdzekļu izlietojuma plānu, vajadzības gadījumā koordinējot vairāku skolu sadarbību. Iniciatīvas Latvijas skolas soma galvenais un noslēdzošais posmsirskolas. No izglītības iestādes vadītāja ir atkarīga iniciatīvas aktivitāte: cik produktīva ir pedagogu, vecāku un skolēnu iesaiste, kādus pasākumus skola apmeklē, ko aicina uz skolu.

No 2016. gada septembra līdz decembrim īstenotais pilotprojekts apliecināja, ka, efektīvi plānojot finanšu resursus un darbības, ir iespējams panākt būtiskas izmaiņas. Šī pieredze ļauj secināt, ka iniciatīva skolēniem ļaus paplašināt redzesloku, uzlabot sociālās prasmes, bet vecākiem – noticēt, ka šī ir visīstākā mācīšanās. Galarezultātā pašvaldības un skolas iegūs jaunas darba formas, bet pats svarīgākais – tas būs reāls ieguldījums personības attīstībā.

Svarīgi ir nodrošināt iniciatīvas rezultātu ilgtspēju – lai šī jaunā mācīšanas metode kļūtu par katras pašvaldības izglītības sastāvdaļu. Jau projekta realizācijas gaitā ir jāsaprot, kādā veidā tiks izmantoti aktivitāšu rezultātā gūtie labumi, atziņas, prasmes, iemaņas un pieredze.

 

Pieredze rāda, ka projektu ilgtspējas klupšanas akmens ir finansiālā ilgtspēja – projekta īstenotāja rīcībā esošie finanšu resursi, lai turpinātu projekta aktivitātes pēc tā beigām. Ne mazāk svarīga ir institucionālā ilgtspēja. Projekta gaitā pašvaldības iegūs jaunu pieredzi, to darbinieki un skolu pedagogi – citas prasmes, jaunas zināšanas. Finansiālā un institucionālā ilgtspēja ir tiešā korelācijā ar politisko ilgtspēju nacionālajā un pašvaldību līmenī. Nacionālajā līmenī – valsts budžetā arī pēc projekta beigām ieplānot finanšu resursus, lai turpinātu iniciatīvu Latvijas skolas soma, savukārt pašvaldību līmenī – atbalstīt un uzturēt institucionālo ilgtspēju. Ilgtermiņa rezultāts tiks sasniegts, ja iniciatīva būs veicinājusi brīvas, radošas un atbildīgas sabiedrības tapšanu, sabiedrības, kuras iedzīvotāji ciena savu valsti un vēlas strādāt, lai šo cieņu apliecinātu un vairotu. Novados būs parādījušās jaunas iespējas kultūras nozares attīstībai, jaunu darba formu un produktu attīstībai, nodarbinātības sekmēšanai kultūras pakalpojumu reģionālā pārklājuma nodrošināšanai.Ilgtermiņa rezultāts novados ir arī izglītības un kultūras jomu sadarbības nostiprināšana.

Komentāri:
Citi lasītāji iesaka:Kontakti

Izdevniecības vadītāja: Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

E-pasts: info@izglitiba-kultura.lv

Izdevniecības galvenā redaktore: Vita Pļaviņa

Tālr. 29190557

E-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv 

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra"

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

No 2019. gada augusta e-izdevumus izdod SIA "V-Media" (Reģ.nr. 4010336926) un SIA "Unigunde" (50003635891)