Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Ventspils 2. vidusskola Ventspils 2. vidusskola

Nosaukums: Ventspils 2. vidusskola
Atrašanās vieta: Kuldīgas 65, Ventspils
Dibināšanas gads: 1945.gads
Skolēnu skaits: 589
Skolotāju skaits: 45
Direktors: Ludmila Volodina

Ventspils 2. vidusskola ir senākā krievu skola pilsētā. Šajā gadā tā atzīmēs savu 65 gadu jubileju. Skola ir ar dziļām un pamatīgām tradīcijām, kuras tiek saglabātas un koptas arī šodien.

Skola izvietota trīs ēkās un var lepoties ar lielāko skolu  bibliotēku fondu pilsētā krievu literatūrā. Skolai raksturīga atvērtība sadarbībai. Nebūtu melots, ja teiktu, ka sabiedrības integrācija te notiek, balstoties uz draudzību, interešu izglītību un mācībām. Direktore L. Volodina atzīst, ka pilsētā integrācijā nav negatīvu aspektu, jo ir liela atsaucība arī no latviešu bērniem.

Skolā strādā stabils, talantīgs kolektīvs, no kuriem šobrīd 15 ir skolas absolventi. Seši kolektīva locekļi pilsētā ir atzinīgi novērtēti ar titulu „Gada skolotājs”. Daudzi skolotāji ir apbalvoti gan ar IZM, gan ar Ventspils pilsētas domes atzinības rakstiem par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā.

Skolā pastāv uzskats, ka veiksmīga izglītība ir kvalitatīva sākumskola un sākumskolas skolotāji. Skolas direktore norāda, ka bez labiem sākumskolas skolotājiem neiztikt: „Mūsu pedagogi ļoti labi sagatavo bērnus mācībām, atklāj viņu talantus un ļauj attīstīt tos.”

Skolā vienmēr vislielākā uzmanība tikusi pievērsta eksaktajiem priekšmetiem. Liela daļa skolēnu vēlas mācīties matemātikas novirziena klasēs. Tiek pasniegts priekšmets „matemātiskā loģika”. Lielākā daļa absolventu turpina izglītību tehniskajās augstskolās.

Cienot un novērtējot pensionēto pedagogu devumu skolai, netiek pārtraukta sadarbība arī ar viņiem – tā ir viena no skolas tradīcijām.

 Trīs izglītības programmas

Skolā tiek īstenotas trīs izglītības programmas: pamatizglītības mazākumtautību programma uz 2. modeļa bāzes (šo modeli izvēlējās vecāki), vispārējās vidējās izglītības programma un matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma.

Lai mācības darītu radošākas, tiek īstenota starpdisciplinārā sadarbība dažādās jomās. Piemēram, notiek integrētās stundas literatūrā un mūzikā, iesaistot Ventspils mūzikas vidusskolas audzēkņus (literatūra – vēsture, literatūra – kultūras vēsture, latviešu valoda – ģeogrāfija, angļu valoda – ģeogrāfija). Latviešu valodas skolotāji sadarbojas ar citu latviešu skolu pedagogiem un skolēniem (2. pamatskola, 4. vidusskola). Katru gadu skolā tradicionāli notiek Priekšmetu nedēļas, kuru mērķis – priekšmeta popularizācija un skolēnu sagatavošana praktiskai dzīvei.  Piemēram, Valodu nedēļā latviešu valodas skolotāji izglīto skolēnus par dažādām latviešu tautas tradīcijām, skolā notiek pasākumi, kas veltīti latviešu valodai un literatūrai. Notiek konkursi „Zini un mini”, „Atklāj Latviju” un citi. Ar latviešu folkloru skolēnus iepazīstina skolotāja L. Vaļuka. Sākumskolā veiksmīgi strādā skolotājas D. Grīnfelde un I. Matisone.  Ilglaicīga un pamatīga sadarbība ir ar LVAVA. Latviešu valodas skolotāji vada kursus skolēnu vecākiem, kuri vēlas apgūt latviešu valodu, lai varētu palīdzēt mācībās saviem bērniem.

Sadarbībā ar Ventspils bibliotēku Ventspils 2. vidusskolas skolēni gadu apmeklēja lekcijas par Latvijas vēsturi un literatūru.

Īpaša uzmanība skolā tiek pievērsta krievu tradīciju saglabāšanai. Lai ieinteresētu skolēnus lasīt, ļoti interesanti – pēc savdabīgas metodikas – notiek krievu literatūras stundas: skolotājas L. Antonova, Ņ. Siurko, S. Kuranova rīko viktorīnas, kurās atbildes uz jautājumiem var tikt rastas, izlasot tekstu. „Mēs ejam uz to, ka skolā jāmācās domāt un analizēt, tāpēc pilnīgi visas mācību stundas tiek vadītas radoši un izmantotas visas mācību metodes, lai veicinātu radošuma attīstību skolēnos.”

Slāvu kultūras mantojuma saglabāšanai skolā notiek retorikas fakultatīvs krievu valodā. Skolēni ar panākumiem piedalās starptautiskajās krievu valodas olimpiādēs, konkursos „Krievu lācēns” un „Tatjanas diena”.

Viens no tādiem skolēniem ir 12. klases skolnieks Artjoms Gusevs, kurš piedalījās starptautiskajā krievu valodas olimpiādē, konkursā „Tatjanas diena” un republikāniskajā runas mākslas konkursā krievu valodā un jau ieguvis 1. vietu republikā.

Artjoms stāsta, ka, atnākot mācīties uz Ventspils 2. vidusskolu, sapratis, ka ļoti patīk uzstāties auditorijas priekšā. Aktīvi uzstājoties koncertos un piedaloties runas konkursā „Zvirbulis”, kurā saņēmis tikai pirmās vietas, iesaistījies arī skolas teātrī. „Te es sastapu brīnišķīgus skolotājus, kas mācīja man pareizi deklamēt dzejoļus. Apgūstot kādu lugu, man bija svarīgi, ko domājis tieši darba autors, tāpēc arī sāku padziļināti interesēties par krievu valodu un literatūru.” Par savu mērķi 12. klases skolnieks uzskata attīstību un pieredzes gūšanu. Izskatās, ka arī Artjoma nākotne būs saistīta ar dzimto valodu, jo pagaidām viņš domā uzsākt studijas Sanktpēterburgas Starptautiskajā humanitārajā institūtā.

 Ikgadējais almanahs

Viena no īpašākajām skolas iedibinātajām tradīcijām kopš 1994. gada ir ikgadējais almanahs. Katru gadu 12. klase īsteno projektu, veidojot almanahu no skolēnu un absolventu literārajiem un mākslinieciskajiem darbiem latviešu, krievu un angļu valodā. Šogad almanahs tiks veidots par godu skolas 65 gadu jubilejai. Tajā tiks iekļauti pedagogu, absolventu un skolēnu atmiņu stāsti, vēlējumi un radošie darbi. Parasti ar almanaha saturu skola iepazīstina aprīlī īpaši gatavotā prezentācijā, kas var būt pat izrādes veidā, bet skolas īpašumā tas tiek nodots 12. klases izlaidumā.

Mazāko klašu skolēni tradicionāli piedalās pavasara gaidīšanas svētkos Masļeņica. Tad visu dienu notiek tematiskas nodarbības, gan apgūstot senos amatus un rotaļas, gan gatavojot tirdziņam gardumus. Šogad skolēni kopā ar klases audzinātājiem un vecākiem dāvināja viens otram pavasara vēstnešus – putniņa formas cepumus.

Viena no skolas senākajām tradīcijām ir teātris, kas skolā ir pastāvējis vienmēr. Šobrīd to vada direktora vietniece ārpusklases darbā A. Kitajeva un tas ir viens no skolas interešu izglītības virzieniem. Darbojas teātra studija „Teremok” („Namiņš”); ir izrādes gan sākumskolas, gan vidusskolas audzēkņiem. Sākumskolas teātra grupa viesojas gan Ventspils bērnudārzos, gan tepat skolā, piemēram, īstenojot skolas projektu „Tikumības stundas”. Mazajiem skolēniem tika rādīta izrādīte „Būsim labi”, bet lielākajiem organizētas tematiskās stundas, kurās ar dzeju un mūziku skolēni skolēniem atklāja savas izjūtas un sapratni par labo, slikto, par savu dzīves ceļu. Katru gadu teātra dalībnieki dāvina pārējiem skolēniem rudens svētkus, Jaungada šovu un vismaz vienu izrādi.

Vēl viena skolas tradīcija ir zīmēšanas pulciņš „Jautrā otiņa”, kuru vada Lilija Sapronova, direktores vietniece audzināšanas darbā,  kura ir viena no tām pedagoģēm, kas bērniem jau no sākumskolas cenšas attīstīt iedzimtos talantus, izkopjot tos. Pasniedzot vizuālo mākslu un vadot zīmēšanas pulciņu „Jautrā otiņa”, L. Sapronova ap sevi pulcē nu jau 50 skolēnus. Daudzi no viņas audzēkņiem ir ieguvuši godalgotas vietas dažādos konkursos (arī starptautiski), turpina izglītoties Latvijas Mākslas akadēmijā un dažādās dizaina koledžās .

Jauktais koris „Raduga” („Varavīksne”) pastāv kopš skolas dibināšanas, un tajā šobrīd dzied 80 skolēni no 2. līdz 12. klasei. Kora vadītāja L. Vihrova māca bērnus dziedāt dažādās valodās un stilos. Šogad koris ieņēma 1. vietu Kurzemes zonas konkursā „Muzicēsim kopā”. Korim ir laba sadarbība ar Ventspils Mūzikas vidusskolu. Koris vienmēr piedalās pilsētas un skolas pasākumos.

Skolas ārpusklases dzīve ir ļoti piesātināta un daudzveidīga, pasākumus labprāt apmeklē gan skolēni, gan viņu vecāki, gan arī skolas absolventi.

Skolā darbojas skolēnu parlaments. Tajā ir vairākas ministrijas, kuras aktīvi iesaistās skolas dzīves organizēšanā. Jana no parlamenta Kultūras ministrijas stāsta, ka skolēnu iecienītākie pasākumi ir konkursi „Miss & Misters”,  „Slavas minūte” un iesvētīšana vidusskolēnu kārtā. Tradīcija ir arī veidot tematiskās diskotēkas un citus pasākumus. Uz diskotēkām nereti tiek aicinātas viesos citu skolu jauniešu mūzikas grupas. Savukārt Informācijas ministrija ir atbildīga arī par radio pārraidēm, kas skolā klausāmas divas reizes nedēļā lielajos starpbrīžos. Pārraidēs tiek lasītas ziņas, atskaņota mūzika un sveikti skolas biedri. Skolēnu parlaments turpināja Skolotāju dienas tradīciju. 12. klašu skolēni veido stāstu „Pasaka par to, kā skolēni kļuva par skolotājiem”, kurš vēlāk tiek arhivēts un nodots 11. klases audzēkņiem.

Skolas sadarbības partneris ir arī vecāku komiteja, darbojas vecāku fonds,  kas palīdz gan finansiāli, gan organizatoriski pilnveidot skolas dzīvi. Gatavojoties skolas jubilejai, vecāki sarūpējuši muzeja telpu inventāru. Ik gadu, motivējot skolēnus zinību ieguvei, tiek novērtēts izcilnieku paveiktais; skolēni tiek sveikti liecību izsniegšanas laikā.

 

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Cilvēki, kas iesaistās erudītu konkursos, savā dzīvē iesaistās arī jebkurā citā aktivitātē, turklāt viņu mācību, vēlāk darba karjera attīstās sekmīgāk.
Anita Zaļaiskalne, Latvijas Erudītu līgas prezidente


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgaram bieži bija vēlme iedzert, bet viņš zināja savas robežas, kā par piemēru: viņš nelika galdā to, kas viņam pieder, un šajā gadījumā tas bija zirgs, kurš piederēja muižas valdniekam.

 

Kontakti

Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

info@izglitiba-kultura.lv

redakcija@izglitiba-kultura.lv 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.