Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Rīgas Pārdaugavas pamatskola

Nosaukums: Rīgas Pārdaugavas pamatskola
Atrašanās vieta: Kartupeļu 2, Rīga
Dibināšanas gads: 1964.gads
Skolēnu skaits: 304
Skolotāju skaits: 45
Direktors: Irēna Šinkareva

 

Skolā mācās un strādā dažādu tautību un reliģiskās piederības bērni un skolotāji. Gan ikdienā, gan svētkos skolas dzīve un tradīcijas tiek izdzīvotas daudzveidīgi un interesanti, jo tiek svinēti gan latviešu, gan krievu svētki, zināmas arī tadžiku, čigānu, moldāvu, azerbaidžāņu un citu tautu tradīcijas. Skolotāji sadarbībā ar skolēnu vecākiem atdzīvina un saglabā savai tautībai un nacionalitātei raksturīgās tradīcijas, kā arī apgūst un pēta latvisko dzīvesziņu. Skolas direktore uzsver, ka mazākumtautību skola ir dzīvs piemērs tam, kā dažādas tautības un nacionalitātes savstarpēji viena otru papildina un pilnveido. Bērni pieņem dažādību, tādēļ viņos veidojas empātija un tolerance pret atšķirīgo.

Rīgas Pārdaugavas pamatskolā tiek īstenota speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem. Šādu mācību programmu vēlējās vecāki, un, izpētot skolēnu veselības stāvokli, programmas izvēle tika apstiprināta. Skolēniem ir iespēja apmeklēt fizioterapeitu nodarbības, horeoterapiju, masāžas, baseinu, pagarināto dienas grupu, dažādus interešu izglītības pulciņus un fakultatīvās nodarbības.

Skolā katrā mācību kabinetā ir datori un interneta pieslēgums; tiek izmantotas skolotāju izstrādātas datorprogrammas. Te ir arī moderns informātikas kabinets. „Pie mums strādā savās jomās augsti kvalificēti speciālisti,” stāsta direktore, „kuri regulāri piedalās starptautiskās konferencēs, semināros, meistarklasēs, kā arī regulāri paši tos organizē Rīgas Pārdaugavas pamatskolā. Bilingvālajā izglītībā nozīmīgs materiālu klāsts apkopots direktora vietniecei mācību darbā Annai Silovai. Arī skolotājiem ir izstrādāti metodiskie materiāli, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas.”

Īpaši nozīmīgs gan skolā, gan pilsētā, gan valstī un arī starptautiski ir skolotāju – Irēnas Šinkarevas, Annas Silovas, Tatjanas Moisejevas, Lidijas Lazarevas, Valentīnas Šamanovas, Vjačeslava Grišina, Ludmilas Renges, Ludmilas Nemikinas un Veras Kotas – darbs un sasniegumi, gan gatavojot skolēnus olimpiādēm un konkursiem, gan izstrādājot metodiku un organizējot dažādus pasākumus.

Rīgas Pārdaugavas pamatskolā tiek īstenots 3. bilingvālās izglītības modelis. Tas tika izvēlēts, ņemot vērā valodu prasmi un lietojumu – gan skolēnu ģimenēs, gan skolotāju starpā. Konkrētais modelis piedāvā pakāpenisku pāreju uz latviešu valodas apmācību, sākot ar dažiem priekšmetiem latviešu valodā sākumskolā, pēc tam priekšmetu skaits pamatskolā tiek palielināts. Direktore atkārtoti uzsver: „Bilingvālā izglītība nav tikai terminu pārtulkošana, bet gan kompleksa valodas apguve, izmantojot uzdevumus, tekstus, diskusijas latviešu valodā, attīstot lasītprasmi un komunikatīvās valodas lietošanas iemaņas. Par konkrētā modeļa veiksmīgu ieviešanu un realizāciju liecina skolas absolventu spēja mācīties latviešu vidusskolās un pēc tam turpināt studijas valsts augstskolās.” Skolēnu vecākiem regulāri tiek organizētas Vecāku dienas un semināri par dažādām viņus interesējošām tēmām.

Rīgas Pārdaugavas pamatskolā tiek atzīmēti un svinēti latviešu un krievu tradicionālie svētki, piemēram, Sveču diena, Masļeņica, Lieldienas, Mārtiņdiena, Ziemassvētki, Krievu dziesmu festivāls. Tiek rīkoti arī svinīgi pasākumi valsts svētkos: 4. maijā, Lāčplēša dienā un 18. novembrī. Skolā lielu interesi iemanto arī popkultūras radītie svētki – Valentīndiena.

Skolā aktīvi darbojas vokālais ansamblis, kuru vada skolotāja Ludmila Nemikina. Pedagoģe ar lielu cieņu un pietāti pēta un radoši izmanto krievu kultūras atstāto mantojumu, organizējot koncertus un interesantas tikšanās ar krievu kultūras darbiniekiem. Nozīmīgas krievu kultūras apzināšanā ir arī literatūras stundas; tiek veidots ikgadējais literatūras žurnāls un literāri muzikālā viesistaba. Tiek īstenoti arī dažādi skolēnu pētnieciskie projekti. Skolā pastāv arī teātra kolektīvs „Do-mi-no”, kuru vada Vera Kota.

Sadarbojas ar Sanktpēterburgas un Maskavas pedagoģiskajās augstskolām

Skolotāji sadarbojas ar dažām Sanktpēterburgas un Maskavas pedagoģiskajām augstskolām, piedalās izbraukuma semināros un konferencēs, tādējādi apgūstot un uzzinot jaunākās tendences krievu zinātniski pētnieciskajā darbībā.

Rīgas Pārdaugavas pamatskolā latviskā kultūras mantojuma saglabāšanā aktīvi sadarbojas latviešu valodas skolotājas, organizējot dažādas tematiskas izstādes un pasākumus. Lielu skolēnu interesi izraisa nelielu teatrālu skeču un izrāžu iestudēšana, kurās praktiski var pielietot iegūtās valodas un tradīciju zināšanas. Skolēnu redzesloka paplašināšanai un Latvijas iepazīšanai tiek organizētas mācību ekskursijas uz muzejiem un dažādām Latvijas vietām. Ar izstāžu organizēšanu un latviskā kultūras mantojuma izpēti saistītas mājturības un tehnoloģiju stundas, kuras vada skolotājas Liene Grišina un Zane Lintiņa, mācot tradicionālo rokdarbu veidus, lietišķo mākslu un kompozīciju.

„Manuprāt, integrācijas negatīvais aspekts ir dažādu informācijas telpu eksistēšana vienā ģimenē, skolā un valstī kopumā,” uzskata Rīgas Pārdaugavas pamatskolas direktore Irēna Šinkareva. „Šīs informācijas telpas piedāvā pēc sava ieskata nozīmīgu informācijas daļu, kas bieži vien disonē un nesakrīt ar kādas citas informācijas telpas saturu. Tādējādi rodas nesaprašanās dažādos jautājumos, piemēram, vēstures interpretācija. Visbiežāk dažādu tautību cilvēki dzīvo it kā savu neatkarīgu dzīvi savā nosacīti noslēgtā vidē ar saviem informācijas kanāliem un attieksmi pret pilsētā, valstī notiekošo. Bieži vien cilvēkiem grūti identificēties ar savu valsti, viņi jūtas lieki un nepiederīgi, līdz ar to nav interese par integrācijas procesu kā tādu.”

 

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Kompetence ir indivīda spēja kompleksi lietot zināšanas, prasmes un attieksmi, risinot problēmas mainīgās dzīves situācijās.


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Laura bija stipra sieviete, tāpēc viņa savas jūtas apdzēsa pret kaimiņu vīrieti.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.