Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Rīgas Ostvalda vidusskola Rīgas Ostvalda vidusskola

Nosaukums: Rīgas Ostvalda vidusskola
Atrašanās vieta: Dammes 20, Rīga
Dibināšanas gads: 1974.
Skolēnu skaits: 680
Skolotāju skaits: 63
Direktors: Jeļena Ivanovasystem/application/uploads/image/Rīgas Ostvalda vdsk_/svinibas_web.jpg


Rīgas Ostvalda vidusskola ir pirmā skola Rīgā ar ķīmijas un bioloģijas virzienu. Saskaņā ar 2003. gada Rīgas Domes lēmumu skolai tika piešķirts pirmā un pagaidām vienīgā Latvijā A. Nobela prēmijas laureāta fiziskajā ķīmijā Vilhelma Ostvalda vārds.

Skola aizvien cenšas iegūt informāciju par jaunākajiem tehnoloģiju sasniegumiem un vienmēr centusies ieviest inovatīvas tehnoloģijas: interaktīvās un korporatīvās mācību metodes, kritiskās domāšanas metodiku,  produktīvi strādāt ar informatīvajām tehnoloģijām, interaktīvo tāfeli, izmantot zinātniski pētnieciskās metodes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādē. „Ar mācību metožu izvēli skolotāji cenšas nodrošināt iespēju attīstīt skolēnu radošo individualitāti un nodrošināt diferencētu, individualizētu pieeju skolēnam,” skaidro skolas direktore Jeļena Ivanova. „Inovatīvu metožu veiksmīgu izmantojumu veicina skolotāju sistemātiskā tālākizglītība dažādos tālākizglītības kursos gan vispārīgajā, gan priekšmeta metodikā. Mēs varam lepoties ar vairākiem radošiem skolotājiem, kas izstrādā mācību materiālus ne tikai skolas ietvaros, bet arī valsts līmenī: 1.–4. klašu skolotāja Jeļena Platonova ir mācību komplekta „Krievu valoda 1. klasei” autore, patlaban jau tapis mācību komplekts arī 2. klasei.” Daudzi skolotāji ir iesaistīti dažādos starptautiskajos un valsts projektos, piemēram, „Uzņēmējprasmes veicināšana izglītībā – Zviedrija, Igaunija, Latvija, Somija”, Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas projektā „Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos”, starptautiskajā eTWINNING projektā un valsts izglītības satura centra organizētajā 1.–4. klases mācību priekšmetu standarta ieviešanas projektā. Starptautiskajā eTWINNING projektā koordinatores J. Platonovas vadītais projekts „TIME AFTER TIME” saņēmis arī Nacionālās un Eiropas kvalitātes zīmi.

„Mēs vienmēr priecājamies par iespēju iesaistīties kādā jaunā aktivitātē, piemēram, pagājušajā gadā saņēmām uzaicinājumu no projekta „Iespējamā misija” organizēt tikšanos ar SIA „Fontes” vadības vecāko konsultanti Olgu Dzeni. Pēc tikšanās ar viņu skolēniem radās pilnīgi cits priekšstats par darba interviju un karjeras veidošanas iespējām. Šogad, pateicoties „Iespējamai misijai”, esam kļuvuši bagātāki ar vienu radošu, pusaudžus un jauniešus saprotošu, idejām bagātu fizikas skolotāju Pāvelu Nazarovu,” lepojas direktore.

Bagātina viens otru

Lai veicinātu sadarbību ar vecākiem un rastu arī viņu atbalstu integrācijas veiksmīgākai norisei, skolā jau vairākus gadus darbojas „Vecāku skola”. Tajā vecākiem tiek stāstīts par mācību standarta, programmas prasībām un mācību saturu, kas jāapgūst viņu bērniem. Vecāki var uzzināt, kādas mācību metodes tiek izmantotas stundās, un vērtēšanas kārtību. Vecākiem tiek sniegtas psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas, ja rodas kādas neskaidrības vai problēmas. Psihologs stāsta par vecumposma un adaptēšanās īpatnībām 1. un 5. klasē. Skolai ir arī veiksmīga pieredze ar atvērto durvju dienu un „Ģimenes stundu” organizēšanu, kur vecākiem ir iespēja vērot savu bērnu darbu stundās visās klašu grupās, kā arī pašiem piedalīties stundas norisē. Lai saglabātu šo labvēlīgo saikni, kas jau izveidojusies ar vecākiem, tiek rīkoti arī daudzveidīgi sporta un ārpusklases pasākumi, kuros iesaistās gan bērni, gan viņu vecāki, piemēram, „Es un tu – kopā draudzīga ģimene”, kā arī meistarklases un radošās darbnīcas – bērni kopīgi ar vecākiem apgūst prasmes lietišķajā un tēlotājmākslā.

„Mazākumtautību skolu priekšrocība ir tajā, ka mūsu skolas kontingentu veido dažādu tautību pārstāvji. Ne tikai krievi un latvieši, bet arī lietuvieši, ebreji, armēņi, ukraiņi, baltkrievi un vācieši. Katru dienu kopīgi mācoties, sarunājoties un draudzējoties, viņi bagātina viens otru ar savas kultūras tradīcijām, paradumiem, ļauj dziļāk ieskatīties citas tautas vēsturē,” stāsta direktore un uzsver, ka, arī organizējot mācības un ārpusklases pasākumus, tiek pārņemts labākais no katras skolai pieejamās kultūras, veidojot multikulturālu vidi. Turklāt darbs sniedz gandarījumu arī tādējādi, ka skolēnu vecāki, ģimenes labprāt iesaistās šajos pasākumos un atbalsta skolā notiekošo.

Par svarīgu mazākumtautības skolas priekšrocību Rīgas Ostvalda vidusskolas pārstāvji uzskata plašās valodu apguves iespējas. Tā kā 1.–9. klasē mācības notiek pēc 3. modeļa izglītības programmas, skolas beidzēji labi zina ne tikai krievu, bet arī latviešu, angļu un vācu valodu, kas palielina konkurētspēju, sākot mācības augstskolā, kā arī turpmākajos darba meklējumos gan tepat Latvijā, gan ārzemēs. „Gribas gan piebilst, ka mūsu skolas absolventi lielākoties izvēlas palikt Latvijā,” atklāj direktore. „Labās latviešu valodas un matemātikas zināšanas daudziem skolēniem ir devušas iespēju saņemt budžeta vietas augstskolās un veiksmīgi iekļauties darba tirgū šeit pat. Nenoliedzami par labo valodu prasmes līmeni liecina arī Rīgas pilsētas un valsts olimpiāžu rezultāti, jo visu mācību priekšmetu olimpiādes noris valsts valodā. Mūsu skolēni katru gadu gūst godalgotas vietas matemātikas, ķīmijas, informātikas, latviešu valodas olimpiādēs.”

system/application/uploads/image/Rīgas Ostvalda vdsk_/kimijas_stunda_web.jpgProblēmas nav jutuši
Jeļena Ivanova uzsver, ka pagaidām problēmas bilingvālajā izglītībā nav izjustas, jo priekšmeta pasniegšanas kvalitāte galvenokārt ir atkarīga no vispārīgajām un priekšmeta mācību metodēm, nevis valodas. Ja skolotājs un skolēni labi pārvalda valodu, problēmas parasti nerodas. Tāpēc īpaši tiek akcentēta latviešu valodas pasniegšanas metodika 1.–4. klasē, kur vairāki mācību priekšmeti tiek apgūti bilingvāli un tiek veidots latviešu valodas zināšanu un prasmju pamats visai turpmākajai izglītībai līdz 12. klasei. Liela uzmanība šajā posmā un arī turpmāk ir pievērsta mācību diferenciācijai un individualizācijai, lai katram skolēnam sniegtu iespēju apgūt zināšanas atbilstīgi savam sākotnējam valsts valodas prasmju līmenim, skolēnu dažādajai mācību pieredzei, sagatavotībai, mācāmībai, spēju un iespēju līmenim, uzmanības noturībai, ieinteresētībai, motivētībai un aktivitātei. Skola lepojas ar prasmīgajām un augsti kvalificētajām 1.–4. klašu skolotājām Ivetu Kļaviņu un Irēnu Hrikovu, kas pastāvīgi saņem pateicības gan no skolas absolventiem, gan no skolēnu vecākiem. Jau vairākus gadus ir sadarbība starp skolotājiem, kas māca bilingvālos priekšmetus, un latviešu valodas skolotājiem tematisko plānu izstrādē, kā arī integrēto stundu un ārpusklases pasākumu vadīšanā.

Mazākumtautību identitāti un krievu kultūru palīdz saglabāt skolas tradicionālie svētki „Masļeņica”, dalība konkursos „Krievu lācēns”, „Intelekts” un „Tatjanas diena”, skolas dziesmu konkurss „Jaunais vilnis”, bet latviešu tautas tradīciju izpratni – Mārtiņdienas, Meteņu, Lieldienu, Mātes dienas svinības. Katru gadu tiek atzīmēta arī Lāčplēša diena un 18. novembris. Novembrī klases audzinātāji organizē pilsonības stundas. 10. klašu audzēkņiem par tradīciju kļuvusi došanās uz Sudrabkalniņu, Ziemassvētku pasākumos skola cenšas atspoguļot ne tikai latviešu un krievu, bet arī angļu un vācu, kā arī citu tautu tradīcijas, jo parasti šo svētku koordinēšana tiek uzticēta valodu skolotājiem. Latviešu kultūras mantojumu skolēni izzina, arī ceļojot pa Latviju, apmeklējos vizuālās mākslas un rokdarbu pulciņus, deju ansambli „Milagro”.

Mazākumtautību kultūras mantojuma saglabāšanā nozīmīga ir arī skolas ilggadējā sadarbība ar Maskavas 528. skolas kolektīvu. Jau par tradīciju kļuvuši skolēnu un pedagogu braucieni uz Maskavu un viesu sagaidīšana Rīgas Ostvalda vidusskolā. Šajās tikšanās reizēs parasti notiek pieredzes apmaiņa gan stundu vadīšanā, gan mācību programmu un materiālu salīdzināšanā. Tiek apspriestas aktualitātes metodikā un skolas darba organizēšanā. Vienmēr ir paredzēta arī kultūras programma, kurā tiek iepazīti gan teātri, gan muzeji, gan izstādes. Visaktīvāk kultūrapmaiņā parasti iesaistās tieši skolēni – vienmēr ir paredzēts arī kāds ārpusklases pasākums. Turklāt katru gadu tiek organizētas mācību ekskursijas arī uz citām vēsturiski nozīmīgām un ar krievu kultūras darbiniekiem un literātiem saistītām vietām Krievijā.

Skolēnu radošā potenciāla attīstīšanā lielu darbu veic vizuālās mākslas skolotāja Jeļena Sluščenkova un mājturības un tehnoloģiju skolotāja Ņina Potapova. Ar interesi un aizrautību skolēni apmeklē Ņinas Potapovas nodarbības, kurās bērni pilnveido spēju izjust un novērtēt skaisto cilvēkā, dabā un vidē.

Skola katru gadu var lepoties ar labiem sasniegumiem vizuālās un lietišķās mākslas konkursos („Daba mums apkārt”, „Mode Latvijā XX gadsimtā”, „Ar vilciņu Rīgā braucu” , „Egles rota”) un mājturības, kā arī mājsaimniecības un tekstiltehnoloģiju konkursos, piemēram, pērlīšu un filcēšanas tehnoloģijās.
Šogad skolai apritēja 35 gadi un skaistā jubileja esot bijusi apliecinājums tam, ka skolotājs skolēnam vēl arvien ir svarīgs. „Skolotājam vienmēr bijusi liela nozīme sabiedrībā. Viņš vienmēr ir centies būt tolerants, nevienaldzīgs pret bērniem, sava darba entuziasts. Tieši skolotājs visos laikos ir pratis bērnu virzīt gan uz savas, gan citu valodu apguvi un kultūru sapratni, bagātinot skolēna garīgo pasauli. Taču bilingvālā izglītība nevar kļūt par pašmērķi. Ir jābūt izpratnei, ka tik varens un ietekmīgs līdzeklis kā valoda palīdz bez grūtībām integrēties intelektuālā sabiedriskā telpā.”

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Nav obligātas stundu hospitācijas, tās vietā ir tikai 45 minūšu ilga direktora un skolotāja saruna; 9. klasi beidzot, nav eksāmenu. Varbūt tāpēc skolu direktori Somijā kādā pētījumā tika atzīti par vislaimīgāko profesiju, jo viņu laiku neaizņem nemitīgu atskaišu rakstīšana.
Dace Kalniņa, Grundzāles pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, izglītības metodiķe un projektu koordinatore


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Gundega Repše savā stāstā cilvēkus galina dažādi; citi mirst mīlot, citi vēl citādi, bet interesanti, ka gandrīz visos stāstos mirst suns. Tas ir, manuprāt, simbols, kas apzīmē kaut ko ļoti tuvu, ne mīlestību, bet vērtību.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.