Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Rīgas Anniņmuižas vidusskola Rīgas Anniņmuižas vidusskola

Nosaukums: Rīgas Anniņmuižas vidusskola
Atrašanās vieta: Kleistu 14, Rīga
Dibināšanas gads: 1975. gads
Skolēnu skaits: 715
Skolotāju skaits: 67
Direktors: Tatjana Pulle

„Negācijas, kuras valda sabiedrībā, protams, atstāj iespaidu arī uz skolu. Bet varbūt taisnība ir tiem, kuri saka: „Kāda skola – tāda sabiedrība.” Kur gan citur, ja ne ģimenē un skolā veidojas sabiedrības locekļi – Latvijas pilsoņi. Ģimene un skola – abas no valsts puses ir atstātas novārtā,” spriež direktore Tatjana Pulle. „Atliek vien pašiem skolotājiem domāt par to, kā veidot skolu, lai tajā augtu cilvēki ar domāšanas, atbildības spējām, cilvēki, kuri spētu palīdzēt grūtajā brīdī. Šobrīd tradicionālā skola, balstoties uz autoritāro pedagoģiju, ir zaudējusi garīguma un mācīšanās prieka būtību. Tā ir kļuvusi par mācību iestādi, kura nodrošina mūsdienu paaudzi tikai ar zināšanām, prasmēm un iemaņām.”

Humānās pedagoģijas centrs

Lai veiksmīgāk risinātu skolēnu mācīšanu un mācīšanos, skolā ar Rīgas Domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta atbalstu 2008. gadā tika izveidots Humānās pedagoģijas centrs. Tas darbojas trīs virzienos. Pirmkārt, tas ir darbs ar skolēniem. 1. un 2. klasē notiek „Veselību veicinošas stundas”, 3., 4., un 5. klasē – „Labestības un pašizziņas stundas”. Tajās bērni iepazīst tikumības pamatus, rakstura īpašības, pozitīvo un labestību, pārliecību, mērķtiecību, dzīvesdarbību, gribasspēku, piedošanu, cēlsirdību un dāsnumu. Stundās tiek attīstīta pozitīvā domāšana, prasme valdīt pār savām jūtām, savukārt skolotājos veidojas uzskatu maiņa attieksmē pret bērniem. 9.–12. klases skolēni, iesaistījušies Vispārējās miera federācijas programmā, piedalās semināra nodarbībās „Sabalansētā pusaudžu un jauniešu izglītība”. 12. klasēm notiek nodarbības „Nākamo vecāku skola”. Otrkārt, Humānās pedagoģijas centrs Rīgas Anniņmuižas vidusskolā strādā ar skolotājiem. Notiek gan izglītojoši semināri, gan starptautiskas konferences. Skolotāji piedalās arī starptautiskajos humānās pedagoģijas lasījumos Maskavā un sadarbojas ar Maskavas Humānās pedagoģijas 200. vidusskolu un Pēterburgas Humānās pedagoģijas 38. vidusskolu. Treškārt, centrs strādā ar skolēnu vecākiem. Lai skola izveidotos par sabiedroto vecākiem un attīstītu sadarbību, izveidota skolēnu vecāku izglītošanas programma „Vecāku mīlestības skola”. Skolas direktore norāda, ka mācības un audzināšana sekmēs veidot paaudzi, kura būs garīgi bagātāka ar tikumiskām, zinātniskām kultūras vērtībām, paaudze, kura spēs pacelt sabiedrību uz augstākas evolūcijas pakāpes.

Lai talantīgajiem skolēniem, bērniem ar mācīšanās grūtībām, uzvedības traucējumiem un riska grupas bērniem sniegtu palīdzību individuālu spēju attīstīšanai, pedagoģisko, sociālo un psiholoģisko palīdzību nodrošina skolas atbalsta personāla komisija (SAPK). Komisijas speciālisti strādā pilnā sastāvā: speciālais skolotājs, sociālais pedagogs, divi psihologi un logopēds. Katram no speciālistiem skolā pieejamas atbilstošas telpas. 2006. gadā tika izveidots jauns relaksācijas kabinets. SAPK speciālisti kopā ar vecākiem un klases audzinātājiem realizē skolas prioritātes – sniedz vispusīgu nepieciešamo atbalstu skolēniem un viņu vecākiem. Šogad skola sadarbojas ar Rīgas Stradiņa universitāti, no kuras topošie logopēdi (četru studentu grupas) nāk uz praksi pie skolas logopēdes – Aelitas Rožukaites-Ivanovas.

SAPK speciālisti piedalās skolotāju tālākizglītībā, organizē tikšanās klases audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem un vecākiem ar dažādiem speciālistiem. Jaunie iespaidi ļauj skolotājiem paskatīties uz grūtībām un problēmām no citas puses. Tikšanās notikušas ar psihologu Kasparu Bikši, ģimenes psiholoģiskā atbalsta centra „Renesanse” vadītāju Ludmilu Lazovsku, psiholoģi Olgu Skvorcovu.

Sadarbība ar Transporta un sakaru institūtu

Skolai ir izveidojusies stabila sadarbība ar Transporta un sakaru institūtu. Rīgas Anniņmuižas vidusskolas audzēkņi apmeklējuši institūtu, būdami ekskursijā, apmeklējuši lekcijas informātikā un matemātikā, piedalījušies zinātniskajās konferencēs. Saistībā ar zinātniski pētniecisko darbību kosmosa izpētē skola 2008. gadā uzsāka dalību starptautiskā projektā „Un tomēr tā griežas...”. Projekts atspoguļo skolēnu interesi par planētu Zeme, tās vietu visā Visumā un kosmosa izpēti, kā arī mūsu planētas izpēti ar jauno kosmisko tehnoloģiju palīdzību. Iesaistoties projektā, Rīgas Anniņmuižas vidusskolas skolēni piedalījās starptautiskajā zīmējumu konkursā „Zvaigžņu stafete”, un 70 labāko darbu autori saņēma pateicības rakstus no konkursa organizatoriem – Krievijas kosmisko lidojumu vadības centra. Rīgā un visā republikā tas ir unikāls gadījums, kad Latvijas skolēniem tiks piedāvāta iespēja iesaistīties un veikt pētniecisko darbību kosmosa izpētē. Projekta pirmais posms paredz skolēnu grupas izveidi, kas aktīvi piedalīsies pētniecisko uzdevumu un problēmu risināšanā. Skolēniem bijusi iespēja noklausīties Krievijas kosmonauta Aleksandra Lazutkina lekciju ciklu „Kosmonautikas vēsture, kosmiskie lidojumi” un astronomes Natālijas Dmitrijevas lekciju ciklu „Saules sistēmas uzbūve. Ārpus Zemes civilizāciju meklējumi. Visuma noslēpumi”.

Skola īsteno 3. mazākumtautības izglītības programmas modeli. Mācības norit bilingvāli. „Vieni no pirmajiem sākām priekšmetu [ģeogrāfija 9. kl.] mācīt latviski, izmantojot arī mācību grāmatas latviešu valodā,” atceras direktore, „tāpēc, sākoties obligātai priekšmetu mācīšanai latviski vai bilingvāli, lielu problēmu nebija.” Skolā 10 gadus darbojas metodiskā komisija tieši par priekšmetu apguvi latviešu valodā vai bilingvāli. Direktore lepojas, ka Latviešu valodas aģentūras rīkotajā literāro darbu konkursā „Iededzies par savu tautu, valsti un valodu” 5.b klases skolniece Veronika Kostrova saņēma atzinību, bet 11.a klases skolnieks Mareks Soltans – pateicību un piedalījās LVA rīkotajā Starptautiskajā dzimtās valodas dienā ES mājā. Skolā ļoti liels darbs tiek veltīts ne tikai mācību organizēšanai, bet arī ārpusklašu aktivitāšu īstenošanai.

Pavasarī skolā ir neparasta gaisotne – skan mūzika, dziesmas, dzejoļi. Skolā notiek konkurss „Anniņmuižas talanti – 2010”, bet Mātes dienai par godu – gada koncerts ar ziediem un diplomiem, un aplausiem. Aprīlī pasākumā „Gudrinieki un gudrinieces” tiek godalgoti skolēni, kuriem ir panākumi mācībās, olimpiādēs, konkursā „Intelekts”. Kopā ar skolēniem tiek apsveikti arī skolotāji konsultanti. Labākie skolas sportisti, sporta komandas tiek apbalvotas lielajos Sporta svētkos, kuri vienmēr beidzas ar volejbola spēli starp skolēnu un absolventu komandām. Uzvarētāji saņem „Direktora kausu”.

Par skolas iemīļotākajiem svētkiem viennozīmīgi var uzskatīt Skolotāju dienu. Šajā dienā skolēni ir skolas īstie saimnieki: skolu vada skolēnu administrācija, stundas – vidusskolēni, svētkus no scenārija uzrakstīšanas līdz pašai to norisei veido paši skolēni.

18. novembrī, LR neatkarības dienā, notiek konkursi, avīžu un kolāžu izstādes, viktorīnas un lieli koncerti, kur uzstājas mākslinieciskie kolektīvi no Rīgas 69. vidusskolas un Āgenskalna ģimnāzijas.

Teātra studijas „Rampa” izrādes ir skolas svētki – ļoti mīļi un gaidīti; tajos piedalās skolēni, skolotāji un vecāki. Skolas tradīcija ir skolēnu mākslinieku personālās izstādes. Pēdējos gados skolas dzīvē ir ieviesta arī garīgā audzināšana. Interesantus un pamācošus pasākumus organizē skolas bibliotekāre R. Krupenkova, kopā ar skolotājiem un bērniem iepazīstot S. Radonežska dzīvi un ticību. Šajos pasākumos skolēnus uzrunā Pareizticīgās katedrāles garīdznieki. Viņi arī palīdzēja organizēt mācības 1. klasē „Istoki” („Sākums”, „Sākotne”), kristīgās ētikas stundas 2.–4. klasēs. Šobrīd arī 5.–9. klašu bērnu vecāki aicina skolas vadību organizēt kristīgās ētikas stundas.

Par skolas tradīciju izveidojušās radošās darbnīcas krievu valodā un literatūrā, dabaszinībās. Skolotāja J. Ribačenko 2009. gadā novadīja divas meistarklases rajona un pilsētas skolotājiem. Skolā darbojas brīvā laika centrs, kuru apmeklē ne tikai Rīgas Anniņmuižas vidusskolas bērni, bet arī citu skolu audzēkņi. Vairāki interešu izglītības kolektīvu vadītāji Rīgā ir saņēmuši nominācijas. Piemēram, I. Mickeviča „Par pedagoga ieguldījumu interešu izglītībā”, L. Gladuncova „Par mūža ieguldījumu interešu izglītībā”. 2009. gadā pieņemts lēmums nominēt ansambli „Vesņanka” „Par kolektīva sasniegumiem interešu izglītībā”.

Iepazīstot latvisko kultūras mantojumu, skolā tiek atzīmēti gadskārtu svētki. Mūzikas stundās apgūta latviešu mūzikas vēsture, dziedātas latviešu autoru un tautas dziesmas. Projektos tiek pētītas visdažādākās kultūras sfēras, apmeklējot muzejus, arhīvus, bibliotēkas un teātra izrādes. Skolai ir sadarbība ar J. Akuratera, J. Raiņa, O. Vācieša, K. Barona un J. Rozentāla muzeju. J. Akuratera muzejā notika mācību stunda – „Kalpa zēna vasara”, kur skolēni spēlēja teātri. Raiņa un Aspazijas dzīvi un daiļradi skolēni iepazina, deklamējot dzeju un dziedot dziesmas Raiņa vārdiem Raiņa muzejā. Vidusskolēni apmeklē Misiņa bibliotēku, kur iepazīstas ar senajām grāmatām, avīzēm, laikrakstiem un citiem materiāliem. Skolēni regulāri apmeklē K. Zāles pieminekli Rīgas aizstāvjiem, 1919. g. Sudrabkalniņu, piedalās Lāčplēša dienas pasākumos. Vēstures skolotāji vada konkursus „Pazīsti Rīgu”, iesaistot skolēnus arī pilsētas pasākumos. Zinātniski pētnieciskajos darbos pēta latviešu rakstnieku daiļradi (O. Vācietis, Aspazija u. c.). Latviešu valodas skolotāji J. Rošāne un V. Uškāne organizē literāri muzikālas pēcpusdienas, kas veltītas dažādām tēmām par latviešu rakstniekiem.

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Skolotājs ir profesionālis, kas palīdz radīt mācību programmu radošā, domājošā un aktīvā procesā, nevis tehniskais darbinieks, kas vienkārši pasniedz to, kas ir.
Deivids Frosts (David Frost), angļu žurnālists, rakstnieks un TV raidījumu vadītājs


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgars ir pārdzēris visu, kas viņam ir.

 

Kontakti

Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

info@izglitiba-kultura.lv

redakcija@izglitiba-kultura.lv 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.