Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Rīgas 89. vidusskola

Nosaukums: Rīgas 89. vidusskola
Atrašanās vieta: Hipokrāta 27, Rīga
Dibināšanas gads: 1978. gads
Skolēnu skaits: 488
Skolotāju skaits: 42
Direktors: Marina Serkova

Alma Grīniece

Rīgas 89. vidusskola tika dibināta 1978. gadā. Tā paša gada 1. septembrī skolā tika uzņemti pirmie skolēni, kuri mācījās divās plūsmās: latviešu un krievu. Līdz 1985. gadam šī bija Rīgas pagarinātās dienas astoņgadīgā skola Nr. 2 un tikai 1985. gadā kļuva par Rīgas 89. vidusskolu.

„Skolas priekšrocības pilsoniskās sabiedrības integrācijas veicināšanai, pirmkārt, ir Latvijas vēstures un kultūras tradīciju izzināšana,” uzsver skolas direktore Marina Serkova. M. Serkova stāsta, ka pasākumi, kas veltīti Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, kā arī pilsonības nedēļa palīdz skolēniem saprast Latvijas vēsturi, izjust cieņu pret Latvijas dabas skaistumu, tradīcijām un kultūras vērtībām, kā arī spēt tās saglabāt un pilnveidot. Skolas projekta „Mazā Mežciema enciklopēdija” izdevumā skolēni ir apkopojuši informāciju par visiem vēsturiskajiem un infrastruktūras objektiem Mežciemā, tā dodot iespēju skolēniem vairāk uzzināt par savu mikrorajonu. Savukārt piedalīšanās Lielajā talkā māca skolēnus rūpēties ne tikai par savu mikrorajonu, bet arī savu valsti.

Skola strādā pēc trīs licencētām un akreditētām izglītības programmām: Pamatizglītības mazākumtautību programmas 1.–9. klasēm un Vispārējā vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena mazākumtautību programmas. Tiek plānots ieviest Vispārējo vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmu.

Mācības pamatskolā notiek bilingvāli – latviešu un krievu valodā. Jau no 1. klases bērni bilingvāli apgūst dabaszinības un sociālās zinības, sportu – latviešu valodā. 9. klašu skolēni bilingvāli vai latviešu valodā apgūst jau 10 no 15 priekšmetiem (tostarp arī matemātiku, bioloģiju, ģeogrāfiju, Latvijas un pasaules vēsturi, sociālās zinības, mājturību un tehnoloģijas, mūziku un vizuālo mākslu). Vidusskolā mācības notiek latviešu un krievu valodā. Direktore paskaidro, ka skolēnu centralizēto eksāmenu rezultāti liecina par skolēnu prasmi brīvi izmantot latviešu valodu un spējām labi orientēties valsts politiskajā situācijā un sabiedrības procesos, tāpēc absolventu zināšanu kvalitāte nodrošina tiem lielas iespējas karjeras izglītības izvēlē.

 

Aktīvi skolotāji kvalitatīvu zināšanu nodošanai

Skolotāji savā pedagoģiskajā darbībā izmanto mūsdienīgas metodikas un tehniskos līdzekļus. Skolā ir divas datorklases, interaktīvā tāfele, projektori, tiek izmantoti didaktiskie materiāli, dažādi uzskates materiāli un mācību metodiskā literatūra. Skolas pedagoģiskie darbinieki strādā pēc metodiskajām tēmām „Mūsdienu mācību metožu un jauna tipa stundu izmantošana, lai sekmētu skolēnu integrēšanos latviskā vidē”. Liela uzmanība tiek pievērsta integrētajām stundām, piemēram, sadarbojoties bioloģijas, ķīmijas, fizikas, matemātikas, vēstures, informātikas un latviešu valodas skolotājiem. Tā kā skolēniem ir liela motivācija apgūt angļu un vācu valodu, tad liela nozīme ir multilingvālām stundām un ārpusstundu pasākumiem. Visi skolēni aktīvi iesaistās projektu īstenošanā, un 10.–12. klašu skolēni – zinātniski pētnieciskajā darbā. Viens no skolas projektiem ir „Inovācijas tehnoloģijas multikulturālā izglītībā”.

22 skolas skolotāji ir ESF projektu „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” un „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” dalībnieki. Skolotājas Natālija Sergejeva un Marina Tjaževa aktīvi iesaistās un aizrauj savus skolēnus zinātniski pētniecisko darbu izstrādē matemātikā, fizikā, bioloģijā, ķīmijā. Vairāki darbi guvuši godalgotas vietas pilsētas konkursos. Sākumskolas skolotāja Marina Baranova kopā ar Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolotāju V. Artjuhu ir mācību grāmatas „Matemātika bilingvāli” 2. klasei autore.

82% absolventu katru gadu iestājas Latvijas augstskolās: Latvijas Universitātē, Informāciju sistēmu menedžmenta augstskolā, Rīgas Tehniskajā universitātē, Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, Rīgas Stradiņa universitātē u. c.

Skolā ir sešas videoklases, ritmikas zāle, divi informātikas kabineti, kuri ir apvienoti skolas kopējā datortīklā ar pieeju internetam. Skolas bibliotēka un lasītava nodrošina visus skolēnus ar nepieciešamajām mācību grāmatām, kā arī ar populārzinātnisko un māksliniecisko literatūru. Skolā var saņemt kvalitatīvu logopēda, sociālā un speciālā pedagoga palīdzību. Darbojas arī skolas padome, parlaments, Bērnu tiesību aizsardzības komisija. Savu brīvo laiku skolēni var pavadīt brīvā laika centrā „Mežciems” un skolas vasaras nometnēs „Lučiki” un „Ranto”.

Rīgas 89. vidusskola sadarbojas ne tikai ar bērnu pirmskolas izglītības iestādi Nr. 241, ar estētiskās attīstības studiju „Aistjonoks”, bet arī ar Latvijas Zinātņu akadēmijas UNESCO ziemas universitāti, ar augstākajām un profesionālajām mācību iestādēm un ar stomatoloģisko firmu „Denta”, kur bērniem līdz 18 gadiem pakalpojumi ir bez maksas.

 Tradīcijas talantu atklāšanai

Par lieliem svētkiem skolā ir kļuvis aerobikas festivāls, kuram gatavojas visa skola. Šogad šis festivāls tika organizēts visai pilsētai. Festivāla vadītāji, skolotāji un lieli sava darba entuziasti, ir Gaļina Udodova (pasaules čempione akrobātikā), sporta organizatore Nataša Jefimova un sporta skolotāja Jeļena Labalaika. Viena no skolas tradīcijām ir talantu konkurss „Zvaigžņu lietus”. Tajā skolēni atklāj savus talantus dejošanā, dziedāšanā, aktiermākslā, dzejošanā, muzicēšanā un sportošanā. Talantus turpina meklēt skolas konkurss „Eirovīzija”, kur katrs skolēns vai grupa pārstāv kādu valsti un izpilda dziesmu svešvalodā. Ar katru gadu konkurence kļūstot arvien spēcīgāka un prasmes pilnveidojoties. Vienā no šādiem konkursiem uzvarēja skolas absolvente Jeļena Terentjeva, kura kļuva par solisti un šobrīd ar panākumiem ieraksta jaunas solo dziesmas, kā arī dzied kopā ar pazīstamo grupas „A-Eiropa” solistu Artūru Duboku.

Tradicionāli skolā notiek arī Eiropas diena, Svētā Valentīna diena, veselības dienas, ekskursijas dienas, pašpārvaldes dienas, ēnu dienas, Grāmatu nedēļa, pirmklasnieku, vidusskolēnu iesvētīšana, Meteņu diena, priekšmetu un tematiskās nedēļas, izstādes un tikšanās ar interesantiem cilvēkiem. Skolā viesojusies „Teātra observatorijas” režisore Gaļina Poļiščuka un uzņēmējs Vitālijs Gavrilovs. 2008. gadā spēles „Kas? Kur? Kad?” 10.–11. klašu skolēnu izlasi vadīja Aless Muhins, elitārā kluba „Kas? Kur? Kad?” kapteinis, „Kristāla pūces” un „Kapteiņa zelta uzpleču” ieguvējs.

Katru gadu skolēni un skolotāji tiek aicināti uz Literāro balli, kuru gatavo krievu valodas un literatūras skolotājas T. Plotņikova un T. Beņina. Ballē skolēni pārtop par krievu klasikas personāžiem jo tiek apģērbti greznos tērpos un vakarkleitās. Tieši par godu šiem grandiozajiem svētkiem tiek apgūts valsis, polonēze, mazurka un citas dejas, kuras palīdz iejusties balles noteiktajā laikmetā.

Kultūras dienās skolēni aktīvi piedalījās republikas festivālā „Tatjanas diena”. Ar literāli muzikālo kompozīciju
„Veltījums teātrim” skolēni ieguva pirmo vietu.

Ļoti krāsaini un neaizmirstami ir Skolotāju dienu, neatkarības dienas, Mātes dienas un citu svētku koncerti. Jaungada pasākumu sākumskolai gatavo teātra studija, bet pamatskolas un vidusskolas skolēni paši piedalās un katru reizi pārsteidz skatītājus ar savu talantu. Reizi četros gados ir absolventu salidojums. Visskaistākie un emocionālākie svētki ir pēdējie zvani un izlaidumi. No 2002./2003. m. g skola īsteno projektus „Vesels bērns – vesela nākotne” un „Inovācijas tehnoloģijas multikulturālā izglītībā”. Taču rodas arī jaunas tradīcijas. Īstenojot 2007./2008. m. g. skolas projektu „Skolas forma”, skolā ieviestas skolas formas, savukārt no 2008./2009. m. g. ar skolas projektu „Skolas apzaļumošana” tika aizsākta jauna tradīcija – skolas apkārtnes sakopšana un apstādīšana.

Skolā obligātas ir klases audzināšanas stundas, kuras tiek veltītas Latvijas vēstures piemiņas datumiem. Pilsonības nedēļā notiek viktorīnas „Ko Tu zini par Latviju?”, zīmējumu konkursi „Mana mīļākā vieta Latvijā”, svinīgie pasākumi par godu 18. novembrim, Latvijas Republikas proklamēšanas dienai, un 4. maijam, Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai, kad skan latviešu komponistu muzikālie skaņdarbi un tautasdziesmas, tā padziļinot zināšanas par vēsturi, ģeogrāfiju un gūstot priekšstatu par dažādiem Latvijas reģioniem. Divas reizes gadā skolēni dodas skolas organizētajās ekskursijās pa Latviju.

Skolēni pēc mācībām var iesaistīties dažādos pulciņos un interešu izglītības nodarbībās. Ir futbols zēniem un meitenēm, volejbols, basketbols, koriģējošā vingrošana, aerobika, florbols. Ir lietišķās mākslas nodarbības keramikā, glezniecībā, dizainā. Var dziedāt koros, dejot sporta dejas, zīmēt, apgūt floristiku vai iesaistīties teātra studijā „Teatralka”. Šo pulciņu dalībnieki aktīvi piedalās skolas rīkotajos pasākumos un sacensībās, kā arī rajonā, pilsētā un valstī ir guvuši labus rezultātus, uzvaras un atzinības.

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Varbūt kādam šķiet, ka tas jau ir tikai koris, kur padzied, bet retais ikdienā aizdomājas, ka, dziedot korī, mēs bagātinām savas dvēseles, emocionālo pasauli, ka iemācāmies prasmes, kas noderēs visai turpmākajai dzīvei. Mēs iemācāmies plānot laiku, izvirzīt prioritātes, ieklausīties sevī, sadzirdēt citus. Mācāmies darboties kolektīvā, savstarpēji uzticēties un viena ar otru rēķināties, diskutēt un pieņemt lēmumus. Mēs mācāmies dot un pateikties.
Daumants Kaktiņš, kora „Tonika” dibinātājs, diriģents


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgars šajā darbā ir izveidots kā aizmāršības tēls. Bet Kristīne kā idioloģiska persona, kam sliktas īpašības praktiski nav novērojamas.

 

Kontakti

Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

info@izglitiba-kultura.lv

redakcija@izglitiba-kultura.lv 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.