Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Rīgas 86. vidusskola Rīgas 86. vidusskola

Nosaukums: Rīgas 86. vidusskola
Atrašanās vieta: Ilūkstes iela 10, Rīga
Dibināšanas gads: 1981.gads
Skolēnu skaits: 580
Skolotāju skaits: 59
Direktors: Anžela Dmitrijeva

 

Rīgas 86. vidusskola ir vecākā Pļavnieku mikrorajona skola. Nākamajā septembrī vidusskola durvis vērs 30. reizi. Pastāvēšanas sākumā mācības notika gan latviešu, gan krievu valodā. Šobrīd skolā mācās dažādu tautību skolēni: krievi, latvieši, baltkrievi, poļi, armēņi, lietuvieši un citu tautību bērni. Arī pedagogu kolektīvs ir daudznacionāls.

Skolā ir licencētas trīs izglītības programmas: vispārējās pamatizglītības mazākumtautību programma (2. modelis), divas vispārējās vidējās izglītības programmas: vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena mazākumtautību programma. Skolā izstrādāta arī audzināšanas programma, kuras mērķis ir palīdzēt skolēniem brīvi integrēties sabiedrībā un iesaistīties kultūras veidošanā un attīstīšanā. Savas pastāvēšanas laikā skolas kolektīvam izveidojusies pārliecība, ka pilsoniskās sabiedrības integrāciju sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana un jaunrades attīstība, tādēļ liela vērība veltīta skolēnu radošo spēju izkopšanai.

Šogad Rīgu pieskandēs Skolēnu dziesmu un deju svētki un tā nav nejaušība, ka starp dalībniekiem būs arī Rīgas 86. vidusskolas folkloras grupa „Jāņtārpiņi”, kuru vada Ludmila Fomina. Kolektīvs jau divus gadus piedalās folkloras festivālā „Dziedu dziesmu, kāda bija”. Kolektīva repertuārā ir krievu un latviešu rotaļu un deju dziesmas. Skolas direktore Anžela Dmitrijeva norāda: „Tas ir sistemātiska darba rezultāts nacionālo un latviešu tautas kultūras tradīciju saglabāšanā. Īpaša vērība kultūras pamatu veidošanā tiek pievērsta humanitāro priekšmetu stundās, mūzikas, mājturības un vizuālās mākslas stundās, kā arī interešu izglītības nodarbībās.”

Skolā darbojas deju kolektīvs „Mirāža”, vizuālās mākslas studija „Stils”, kā arī koris, kurš ir Latgales priekšpilsētas konkursu laureāts. Katru gadu skolā tiek rīkots konkurss „Talantu fabrika”, kurā tiek atklāti arvien jauni skolēnu talanti un turpmāk arī mērķtiecīgi kopti.

„Nenoliedzami, ka latviešu valodas un literatūras stundas ir pamats latviskā kultūrmantojuma saglabāšanai. Skolēnos tiek audzināta cieņa un pienākuma izpratne pret Latviju,” stāsta direktore. Katru gadu novembrī tiek rīkots  pasākums „Latviešu kultūras dienas”. Tās veltītas latviskā kultūrmantojuma saglabāšanai, patriotisma un savas piederības valstij audzināšanai. „Pilsoniskās sabiedrības integrācijā nozīmīga ir arī ceļošana pa Latviju un kaimiņvalstīm, jo tieši tā skolēni sevi apzinās kā Latvijas valsts pilsoņus. Lielu ieguldījumu latviskā kultūrmantojuma izpētē paveicis pedagogs Georgs Sidorovs, izveidojot un apkopojot ceļojuma maršrutus pa Latviju.”

Skolā tiek organizēti zīmējumu konkursi un skolēnu lietišķās mākslas darinājumu izstādes, kas veltītas krievu un latviešu tautas tradīcijām.

Skolas pedagogi regulāri pēta un izvērtē pedagoģiskā procesa norisi, tostarp arī bilingvālās apmācības metožu un paņēmienu izvēli. Organizējot metodisko darbu un pieredzes apmaiņu, tiek rīkotas atklātās stundas un semināri. Vairāki skolotāji, piemēram, L. Falaļejeva, N. Korņejeva, ir izveidojuši lielu multimediju prezentāciju klāstu.

Skolā liela vērība tiek pievērsta pozitīvu savstarpējo attiecību veicināšanai, kas arī ir ne mazāk svarīgs faktors integrācijā. Liela nozīme ir skolēnu iesaistīšanai dažādos ārpusstundu projektos, piemēram, „Ceļā uz veselīgu sabiedrību”, „Kā dzīvo bērni patversmē”. Piedalīšanās konkursos un projektos skolēniem palīdz izkopt ne tikai valodas un komunikatīvās prasmes, uzstājoties savu vienaudžu auditorijās, bet arī novērtēt citu skolēnu paveikto, rast jaunus kontaktus ar citu skolu skolēniem.

„Vai integrācijas process būs veiksmīgs?” pārjautā direktore. „Uz šo jautājumu skolai ir grūti rast atbildi. Skolotājs var sēt un kopt integrācijas ideju, bet reizēm kāds nepārdomāts politiķa izteikums sāpīgi aizskar kādas nācijas jūtas, un tad stāds nīkuļo. Mūsu skolas mērķis ir palīdzēt jauniešiem kļūt aktīviem pilsoņiem, uzsākt patstāvīgu dzīvi un  izprast demokrātijas principus.”

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Izšķiroša nozīme ir tieši mācīšanas metodikai, ko bieži skolotāji nenovērtē. Galvenais nav matemātiskus jēdzienus iegaumēt bez jēgas; galvenā ir izpratne, uzskatāmais priekšstats.
Daugavpils Universitātes mācībspēki


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Ričs un Vija darbā „Aka” parādīti kā nekopēja tēva bērni.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.