Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Rīgas 75. vidusskola Rīgas 75. vidusskola

Nosaukums: Rīgas 75. vidusskola
Atrašanās vieta: Ogres 9, Rīga
Dibināšanas gads: 1974.gads
Skolēnu skaits: 643
Skolotāju skaits: 62
Direktors: Ludmila Kašina

        Rīgas 75. vidusskola savu darbu uzsāka kā divplūsmu skola, bet no 1990. gada mācības notika krievu valodā. Šobrīd izglītības iestāde piedāvā 3. modeļa pamatizglītības mazākumtautību izglītības programmu un trīs mācību programmas vidusskolā: vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena, matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena, kā arī humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programmas. Tajās liela uzmanība tiek pievērsta svešvalodu apguvei (angļu valodai, biznesa angļu valodai un vācu valodai).

„Mūsu skola rūpējas par nākamajiem pirmklasniekiem, tāpēc cieši sadarbojamies ar Rīgas 40., 125. un 229. pirmskolas izglītības iestādēm,” informē direktore. „Sadarbības īpatnība ir tā, ka skolas psihologs, logopēds, sociālais pedagogs un sākumskolas skolotāji, kuri strādās 1. klasēs, bieži tiekas ar pirmsskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem. Manuprāt, tieši tāpēc, uzsākot skolas gaitas, bērns ļoti viegli adaptējas skolas vidē.”

Rīgas 75.vidusskola lepojas ar iestādes zaļo apkārtni un teritorijas iekārtojumu. „Kopš skolas pirmajiem darbības gadiem tā atšķiras ar tīrību, kārtību, disciplīnu un labu materiāli tehnisko bāzi,” teic L. Kašina un atceras: lai arī skolai ir jau 35 gadi, kapitālais remonts vēl nav bijis. Skolas materiāli tehniskā bāze tiek regulāri atjaunota, un, iesaistoties IZM un ES finansētajā dabaszinību projektā, šogad tiks izveidoti četri dabaszinātņu kabineti.

 

Pedagogi strādā radoši

Pedagogu kolektīvā ir daudz skolotāju, kuri strādā radoši. Skolotāja Svetlana Šabaļina kopā ar Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolotāju A. Artjuhu sarakstīja un izdevniecībā „Retorika” izdeva grāmatu 1. klasei „Matemātika bilingvāli”, latviešu valodas skolotāja Sanita Plātere kopā ar Ivetu Strodi izstrādāja un ar LVAVA atbalstu literatūrai vidusskolām izdeva mācību līdzekli „Romantisms un reālisms”. Skolotājas Alla Lužnova un Svetlana Kudinova saņēmušas skolēnu novērtējumu „Rīgas sakarīgākais skolotājs”, Tatjana Dubinska 2004. gadā saņēma Rīgas labāko pedagogu novērtējumu – „Zelta pildspalvu”. Ģeogrāfijas skolotāja Svetlana Kudinova vada dabaszinātņu metodisko komisiju un katru gadu gatavo skolēnus olimpiādēm, kurās viņi iegūst godalgotas vietas. Skolotājas Irinas Morozovas vadībā 10. klases skolnieces izstrādāja projektu „Leģendārais Centrāltirgus. Pagātne. Tagadne. Nākotne”. Ar šo darbu meitenes piedalīsies arī starptautiskajā skolēnu pētniecisko darbu konkursā „Vēsture ap mums”.

Mācībās skolotāji izmanto IKT metodes, kopīgi veido integrētās mācību stundas, pielieto sadarbības un kolektīvisma formas – „Demonstrācija”, „Darbības projekts”, „Savstarpēja mācīšana”, „Pētījums” –, kā arī izmanto situāciju analīzi.

Skolas direktore L. Kašina norāda, ka lielu atbalstu skolēniem mācībās sniedz tieši skolas bibliotēka. „Par latviešu daiļliteratūras bagātību bibliotēkā patīkami pārsteigta bija arī toreizējā Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, kad viesojās mūsu skolā. Mēs visus skolēnus spējam nodrošināt ar bezmaksas mācību grāmatām, jo saprotam, cik grūti šobrīd vecākiem savus bērnus sagatavot skolai.”

Īpaši svētki skolā ir 1. septembris, kad pirmklasniekus sagaida grāmatu varoņi: Mājas gariņš un Pepija Garzeķe. Visā skolas 35 gadu pastāvēšanas laikā 1. septembra svinīgais pasākums arvien notiek skolas dārzā. Virs skolas 1. septembrī no pulksten 9.00 līdz 11.00 vienmēr spīdot saulīte.

Skolas darbības laikā izveidojušās daudzas interesantas tradīcijas. Radošas priekšmetu nedēļas un svētki valodu nedēļā, teatralizēti uzvedumi Skolotāju dienā, Tatjanas dienā, pēdējā zvana pasākumā, konkursi, skolēnu radošo darbu konferences, intelektuālais maratons. Skolas kolektīvs daudz strādā, lai izkoptu skolēnu radošās spējas gan mācību stundās, gan ārpusklases darbā. 10. klases skolnieks Deniss Zeile ar saviem darbiem – zīmējumiem uz zīda – konkursos ieņem godalgotas vietas. Skolas bibliotēkā bija izveidota Denisa darbu izstāde, un audzēknis saņēma daudz atzinību no izstādes apmeklētājiem. Šajā mācību gadā Deniss ieguva 1. vietu Latvijas Lietišķās mākslas konkursā „Daba mums apkārt. Pļava 5” ar filcēšanas tehnikā izveidotu darbu „Zvaniņi”.

Lai saglabātu krievu kultūru, skolā tiek organizēti konkursi, piemēram, „Lasām un spēlējam krievu klasiku”, tiek izdota literārā avīze, kas veltīta krievu rakstnieku jubilejām, tiek atzīmēti Ziemassvētki, Masļeņica, Lieldienas un citi gadskārtu svētki. Skolā tiek organizētas tikšanās ar krievu rakstniekiem Latvijā: Vladimiru Atapčuku, Auroru Irbi un citiem. Skolēni dodas mācību ekskursijās uz kultūrvēsturiskām vietām Krievijā: Sanktpēterburgu, Pskovu, Puškina kalniem, Kaļiņigradu. 2009. gadā skola saņēma dāvinājumu no Krievijas Federācijas krievu kultūras saglabāšanai – literatūru par krievu kultūru, metodiskos materiālus, ierakstus ar aktieru ierunātiem rakstnieku darbiem.

Savas radošās spējas skolēni realizē vokālajā grupā, skolas koros, popgrupā „Čižiki”, mākslas vingrošanas pulciņā, sporta pulciņos, mūsdienu un tautas deju pulciņos. Popgrupa „Čižiki”, vokālā grupa un kori, ko vada Nataļja Kekļa, piedalās konkursā „Balsis”, „Rīgas sudraba atslēga”, Tatjanas dienas un citos pasākumos, iegūstot gan 1. pakāpes diplomus, gan laureāta titulu. Mākslas vingrošanas pulciņa dalībnieces piedalās sacensībās gan Latvijā, gan ārzemēs un ir valsts izlases sastāvā mākslas vingrošanā. Mūsdienu deju un tautas deju pulciņa dalībnieki Veras Abramovičas vadībā gatavojas skolēnu dziesmu un deju svētkiem.

Atzīmējot valsts svētkus, tiek veidotas izstādes „Izzini Latviju”, „Latviešu rakstnieki”, „Latvijas daba”, rīkoti konkursi „Ko tu zini par Latviju?”. Skolas vietējā radio tīklā tiek raidītas svētkiem veltītas radiopārraides, kurās skolēni lasa dzeju par Latviju gan latviešu, gan krievu valodā. Skolēni regulāri dodas arī mācību ekskursijās pa Latviju, apmeklējot kultūrvēsturiskas vietas, muzejus, dabas parkus, vietējās ražotnes un institūtus.

Viens no interesantākajiem skolā īstenotajiem projektiem bija „Mana mīļā Maskačka”. Tas savā veidā kļuva par integrējošu un apvienoja latviešu un krievu bērnus. Projektā piedalījās Rīgas 75. vidusskolas un Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas skolēni ar mērķi parādīt savā redzējumā Maskavas ielu. Lai arī projekta tēmu piedāvāja skolēnu vecāki un skolēniem profesionālu fotogrāfu pavadībā vajadzēja fotografēt Maskavas ielu, bija interesanti vērot bērnu dažādo skatījumu. Rīgas 75. vidusskolas skolēni vairāk fotografēja jaunceltnes, savukārt 11. pamatskolas skolēni pievērsās Maskavas ielas pagājušo gadsimtu būvēm. „Integrācija, mūsuprāt, ir viena no lielākajām šodienas problēmām,” norāda direktore. „Sarežģītā ekonomiskā situācija neveicina vienotību, drīzāk atšķirtību starp cilvēkiem, kad katrs pastāv par sevi. Protams, tas atstāj iespaidu arī uz ģimeni. Palielinās to bērnu skaits, kuri aizvien biežāk runā par materiālo situāciju ģimenē. Līdz ar to skola šajā laikā ir vieta, kur saņemt sirdsiltumu un saprast, ka, neskatoties uz grūtībām, viņam tomēr ir nākotne savā valstī.”

 

 

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Varam tad, ja gribam; ne tad, ja kāds liek vai grib mūsu vietā.
Aija Tūna, izglītības eksperte


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgaram bieži bija vēlme iedzert, bet viņš zināja savas robežas, kā par piemēru: viņš nelika galdā to, kas viņam pieder, un šajā gadījumā tas bija zirgs, kurš piederēja muižas valdniekam.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.