Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Rīgas 63. vidusskola

Nosaukums: Rīgas 63. vidusskola
Atrašanās vieta: Baltezera 6, Rīga
Dibināšanas gads: 1970.
Skolēnu skaits: 433
Skolotāju skaits: 42
Direktors: Nataļja Naumeca

Savā mikrorajonā skola kļuvusi par prestižu mācību iestādi, kuras absolventi regulāri iestājas augstākajās izglītības iestādēs Latvijā un ārzemēs. Īpaša vieta skolas darbā tiek ierādīta skolēnu radošajai darbībai. Skola lepojas ar savu skolēnu un skolas absolventu zināšanu rezultātiem un sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski praktiskajās konferencēs, sporta un mākslinieciskajiem sasniegumiem.

Skolā tiek īstenotas šādas mācību programmas: mazākumtautību pamatizglītības programmas 3. modelis, vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena mazākumtautību programma, kā arī vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma. Te strādā 42 pieredzējuši un kvalificēti pedagogi un 21 tehniskais darbinieks. Skola ir nodrošināta ar atbalsta personālu: psihologu, logopēdu, speciālo un sociālo pedagogu. Ir pieejama medicīniskā aprūpe. „Saviem skolēniem mēs varam piedāvāt izglītību veicinošu un sakārtotu skolas fizisko un mācību vidi, pedagogu profesionalitāti un atvērtību novitātēm, moderno tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, sākot no 1. klases, divas sporta zāles un stadionu sporta aktivitātēm, bibliotēkas un lasītavas pakalpojumus, datora klases ar interneta pieslēgumu, pagarinātās dienas grupas 1.–4. klašu skolēniem un, protams, daudzveidīgas interešu izglītības nodarbības,” uzskaita skolas direktore Nataļja Naumeca.

Kopš 1998. gada skola realizē bilingvālās izglītības programmu. „Latviešu valodas mācību un komunikatīvās prasmes skolēniem ar katru gadu pilnveidojas. Par to liecina centralizēto eksāmenu rezultāti,” stāsta direktore. Liela uzmanība tiek veltīta latviešu valodas lietojumam mācībās un pēc tām. Lai īstenotu mazākumtautības programmas, kur daļa stundu notiek vai nu bilingvāli, vai valsts valodā, visi skolotāji apmeklēja LVAVA organizētos kvalifikācijas paaugstināšanas kursus. Arī vecākiem un skolotājiem bija iespēja pilnveidot latviešu valodas prasmes bezmaksas kursos, kuri tika organizēti skolā ar LVAVA palīdzību. Skolēnu iesaistīšanu sabiedrības integrācijā veicina valsts svētkiem veltītie pasākumi, kuri notiek latviešu valodā, kā arī sadraudzības pasākumi ar latviešu kaimiņskolām.

Lai iepazītu savas valsts kultūras un vēsturiskos pieminekļus, tradīcijas, kultūru un reliģiju, skolēniem tiek organizētas mācību ekskursijas. Ārpusklases darbā veiksmīga sadarbība izveidojusies ar Mežciema pamatskolu, Rīgas 45. vidusskolu, Rīgas 49. vidusskolu, Rīgas 40. vidusskolu un Rīgas 95. vidusskolu.

 Rūpējas par nākamajiem pirmklasniekiem

„Mūsu skola rūpējas par nākamajiem pirmklasniekiem, tāpēc ilgus gadus notiek sadarbība ar mikrorajona pirmskolas izglītības iestādēm. Pirmskolas vecuma bērni tiek mīļi gaidīti skolas svētkos un „jautrajās stundās”, kuras sākumskolas skolotāji organizē tieši mazajiem viesiem,” informē N. Naumeca. Tā kā ir laba sadarbība, sākot skolas gaitas, bērni viegli adaptējas skolā.

Viens no svarīgākajiem mācību posmiem ir skolas zinātniski pētnieciskie darbi. 10. un 11. klases skolēni veic zinātniski pētnieciskos darbus un piedalās rajona konferencēs, gūstot arī godalgotas vietas. Skolā aktīvi darbojas skolēnu pašpārvalde „KOPĀ”. Strādā skolas muzejs. Par tradicionālām izvērtušās mācību priekšmetu nedēļas, kuru mērķis ir popularizēt savu priekšmetu un rosināt skolēnu mācību un radošās aktivitātes.

Skolas darbības laikā veiksmīgi tiek saglabātas, veidotas un attīstītas skolas tradīcijas: Zinību diena, Skolotāju diena, skolēnu iesvētības 10. klasē, rudens un pavasara ekskursiju dienas, valsts proklamēšanas dienai veltīts svinīgais akts, Ziemassvētku labdarības akcija, absolventu salidojums, olimpiāžu uzvarētājiem veltītā Zvaigžņu stunda, skolēniem ar labiem mācību panākumiem veltītā Sveču balle, Krievu balle, sporta svētki, atvērto durvju dienas vecākiem.

Skolēniem ir iespēja izkopt savas spējas un intereses dažādās ārpusstundu aktivitātēs: piedalīties teātra studijā „Prikosnovenije”, dziedāt skolas korī un vokālajā ansamblī, darboties dažādos interešu izglītības pulciņos.

Iesaistoties IZM un ES finansētājā projektā „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 63 Rīgas vispārizglītojošās skolās” tiks izveidoti četri dabaszinātņu kabineti. Tā kā skola piedalās RD, UEFA un Latvijas futbola federācijas finansētājā projektā „Mazie un lielie sporta laukumi”, skolas stadionā tiks izveidots MINI PITCH futbola laukums.

„Domājot par skolas absolventu nākotni, esam uzsākuši sadarbību ar mācību centru RIMAN. Vienlaikus ar mācībām skolā 9., 10. un 11. klašu skolēniem būs iespēja apgūt arī pavāra, friziera, vizāžista profesiju un, veiksmīgi nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu, saņemt valsts atzītu dokumentu – „Profesionālās kvalifikācijas apliecību”,” informē direktore. „Savu skolu veidojam ar maksimāli elastīgu mācību sistēmu, lai absolventi būtu konkurētspējīgi augstskolās un darba tirgū, gatavi komunikatīvai darbībai un būtu iekļāvušies multikulturālā sabiedrībā. Esmu pārliecināta, ka skolas kolektīvs dara visu iespējamo, lai šo mērķi sasniegtu.”

 

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Runājot par savu valsti, vajag rūpīgi pieskatīt pašiem sevi un citam citu, lai neiekrītam propagandas pasākumos, bet mudinām domāt, kas kuram ir svarīgi.
Aija Tūna, izglītības eksperte


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Laura bija stipra sieviete, tāpēc viņa savas jūtas apdzēsa pret kaimiņu vīrieti.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.