Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Rīgas 34. vidusskola

Nosaukums: Rīgas 34. vidusskola
Atrašanās vieta: Kandavas 4, Rīga
Dibināšanas gads: 1952.gads
Skolēnu skaits: 905
Skolotāju skaits: 72
Direktors: Direktora pienākumu izpildītājs: Sergejs Malins

 

Skolas vēsture ir sena, taču ar nosaukumu „Rīgas 34. vidusskola” tā savu darbību uzsāka 1952. gadā. Kopš 1963. gada skola sāka nodarboties ar padziļinātu svešvalodu apguvi. Sākot mācības 1. klasē, skolēni apgūst ne tikai dzimto krievu valodu un valsts valodu, bet mācās arī angļu valodu. No 6. klases skolēni papildus apgūst arī franču un vācu valodu. Savukārt pēc sporta halles uzbūvēšanas skolēniem un Kurzemes rajonā dzīvojošajiem bērniem palielinājās iespējas nodarboties ar dažādiem sporta veidiem. Nu jau sporta hallē notiek ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskas sacensības.

Rīgas 34. vidusskolas kolektīvs par mērķi izvirzījis attīstīt izglītotu, tikumiski audzinātu, sociāli integrētu un sabiedriski atbildīgu personību, kā arī radīt apstākļus skolēna pašizglītībai un pašnoteikšanai. Īpaša nozīme ir starpkultūru kompetences pilnveidei, jo skolas gados iegūtā pieredze un vairāku valodu zināšanas ļauj skolas absolventiem veiksmīgi integrēties Latvijas sabiedrībā.

Skolas darbība balstās uz humanizācijas un humanitarizācijas principiem, tos ievērojot gan mācību organizēšanā, gan skolas vadības darbā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta skolēnu tikumiskās kompetences veidošanai un pilnveidei. Skolotāju konsultatīvās grupas veic skolēna personības izpēti. Iegūtie rezultāti tiek apkopoti un analizēti, un tie tiek izmantoti turpmākajam darbam skolas izvirzītā mērķa realizēšanai. Jau divus gadus skolas metodiskā tēma ir „Skolēna personības pašattīstība, pašizglītība, pašaudzināšana, pašnoteikšanās un pašrealizācija”, tāpēc mācībās iekļauts pasaules, Eiropas, Latvijas un tajā dzīvojošo mazākumtautību problēmu apskats. Sadarbībā ar dažādām institūcijām un organizācijām skolēni piedalās dažādos zinātniskajos pētījumos, on-line testēšanā, izstrādā savus zinātniski pētnieciskos darbus, kā arī tiekas ar dažādu valstu pārstāvjiem (Nīderlandes, Lielbritānijas, Īrijas un citu valstu vēstniekiem, dažādu valstu augstskolu pārstāvjiem).

Rīgas 34. vidusskola īsteno 3. bilingvālās izglītības modeli, piedāvājot skolēniem vienu mazākumtautības pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmu un trīs vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmas: matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena, humanitārā un sociālā virziena, kā arī vispārizglītojošā virziena programmas.

Liela daļa skolotāju ir ieguvuši maģistra grādu pedagoģijā un izglītības zinātnē, daži vēl turpina studijas Latvijas Universitātē. Skolā strādā arī zinātņu doktors. Sākumskolas skolotāja J. Kudačkova kā līdzautore sadarbībā ar izdevniecību „Retorika A” ir sagatavojusi mācību komplektizdevumu „Krievu valoda 1.–3. klasei”, kā arī izstrādājusi autorprogrammu, ko apstiprinājusi IZM un ieteikusi izmantošanai Latvijas skolās. Skolotāji piedalās dažādās starptautiskās programmās, semināros un projektos, piemēram, sadarbībā ar Zviedrijas skolām, ASV T.E.A. programmā.

Skolotāji ir entuziasti, jo ļoti daudz skolas absolventu studējot izvēlējušies tieši skolotāja profesiju un par savu skolu un darbavietu sauc Rīgas 34. vidusskolu. Skolas absolventi māca krievu un angļu valodu, vēsturi un informātiku. Sākumskolas skolotāja J. Paškovska vairākkārt ir piedalījusies starptautiskajās konferencēs humānajā pedagoģijā, vadījusi meistarklases Cēsīs, Maskavā un Rīgā. Šīs skolotājas sniegumu atzinīgi ir novērtējis arī izcilais krievu pedagogs Š. Amonašvili. Bioloģijas skolotāja L. Ponomarjova un ķīmijas skolotāja Z. Griņevska ir ieguvušas Rīgas Domes balvu „Zelta pildspalva”.

Skolēnu iemīļotākie svētki

Par tradicionāliem un mīļiem svētkiem kļuvusi Zinību diena, Skolotāju diena, Valodu diena, Ziemassvētki, iesvētīšana pirmklasniekos un vidusskolēnos, Mātes diena, Pēdējā zvana svētki un izlaidumi. Skolēni svin gan tradicionālos krievu svētkus, piemēram, Masļeņicu, gan latviešu – Mārtiņus un Meteņus. Bieži skolēni rīko labdarības akcijas, lai palīdzētu cilvēkiem grūtībās.

Saglabājot mazākumtautības kultūras mantojumu, skolēni rīko dažādas izstādes, tiek organizētas mācību ekskursijās pa Latviju un Eiropas valstīm (Lielbritānija, Vācija, Austrija, Francija, Itālija un Krievija), kurās tiek iepazīta savas tautas un Eiropas tautu kultūra, kā arī praktiski izmantojot skolā apgūstamās valodas. Apmeklē teātra izrādes Maskavas namā, Rīgas Krievu teātrī un Nacionālajā operā. Piedalās dažādos krievu kopienas rīkotajos konkursos un iegūst godalgotas vietas. Skolēni piedalās arī Imantas kultūras centra teātra studijas „Horizonts” darbībā. 2009./2010. mācību gadā projektu nedēļas tēma bija „Mēs esam atvērti citai kultūrai”; skolēni sagatavoja projektus par kādu noteiktu Eiropas valsti. Šis projekts palīdzēja ne tikai labāk iepazīt savas tautas kultūru, bet labāk izprast arī citas tautas. Tradicionāli katru gadu skolēni apmeklē Lāčplēša dienai veltītu pasākumu Sudrabkalniņā, 18. novembra svētkos organizē svinīgu koncertu, uz kuru tiek aicināti citu latviešu mācībvalodas skolu deju un koru kolektīvi, sākumskolā un pamatskolā ik gadu tiek rīkoti izteiksmīgas runas konkursi, bet vidusskolēni piedalās skolas un LVASA rīkotajā ikgadējā publiskās runas konkursā. Pagājušā gada tēma bija „Vārdi ir pielādētas pistoles”. Skolēni izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus latviešu valodā un literatūrā, piedalās Latviešu valodas aģentūras rīkotajos konkursos, dodas literārajās ekskursijās uz dažādu latviešu rakstnieku muzejiem, apmeklē Nacionālo teātri, Rīgas Jauno teātri un citus, ir piedalījušies Latvijas neatkarības 90. gadadienai veltītajos pasākumos, skrienot stafetes, iesaistoties apkārtnes sakopšanas talkās. Arī Latvijas uzņēmumus labāk iepazīt palīdz mācību ekskursijas.

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Izglītība un kultūra veido ciešu savstarpēju saikni. Ja nav kultūras, ko turpināt, attīstīt, nav nepieciešama izglītība, un otrādi.
Gunta Siliņa – Jasjukeviča, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas docente un Aīda Rancāne Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Liekas, ka pulvera autoram visai grāmatai nav pieticis.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.