Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Rīgas 13. vidusskola Rīgas 13. vidusskola

Nosaukums: Rīgas 13. vidusskola
Atrašanās vieta: Pulkveža Brieža 25, Rīga
Dibināšanas gads: 1951.gads
Skolēnu skaits: 508
Skolotāju skaits: 44
Direktors: Ludmila Krutikova

 

Rīgas 13. vidusskolas dzimšanas diena ir 1951. gada 1. septembris. Skolai ir bagāta 59 gadu vēsture. Tā lepojas ar savu pagātni un šodienu, ar katru savu absolventu. Skolā mācās ne tikai mikrorajona bērni, bet bērni no visas pilsētas.

Pamatskolā skolēni mācās krievu valodā, vidusskolā – latviešu un bilingvāli. Skolēniem tiek piedāvātas četras licencētas izglītības programmas. Skolotāji savu profesionālo meistarību pilnveidojuši Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā, Vācijā, Francijā, Anglijā un Turcijā. Skolā ir psihologs, logopēds, medmāsa un sociālais pedagogs. Latviešu valodas un literatūras skolotāja ir „Zelta pildspalvas” ieguvēja, fizikas skolotāja ir Starptautiskā Luda Bērziņa konkursa laureāte, matemātikas skolotāja un direktores vietniece Tatjana Matrosova – mācību līdzekļu komplekta „Matemātika 7. klasei”, „Matemātika 8. klasei” līdzautore.

 

Panākumu atslēga – starpkultūru pieeja

Direktore stāsta, ka Rīgas 13. vidusskolas skolotāji apzinās, ka viņu pienākums ir attīstīt katra skolēna radošās spējas, atbalstīt katru pedagoģiskā procesa dalībnieku. „Tāpēc varam secināt, ka skolotājam nepārtraukti ir jāpilnveido savas iemaņas un prasmes, jāpapildina savas zināšanas, jābūt interesei par visu jauno. 21. gadsimtā jebkuram cilvēkam, kas grib būt veiksmīgs, jābūt radošam, kreatīvam un jāpārzina starpkultūru komunikatīvā kompetence. Šobrīd Latvijas ekonomiski sarežģītajā situācijā visās nozarēs ir nepieciešami jauninājumi. Skolēnos ir jārada interese, jo viņi ir sociālo un ekonomisko procesu nākamie dalībnieki. Viņi ir tie, kas uzņemsies atbildību, organizēs un piedalīsies komandas darbā. Tieši darbs komandā ir mācību procesa neatņemama sastāvdaļa. Starpkultūru komunikatīvās kompetences izmantošana globalizācijas apstākļos, robežu un starpvalstu darbības jomu paplašināšanās – tādas ir veiksmīgas personības izaugsmes pamatkompetences. Jēdzienu „kompetence” mēs saprotam kā zināšanu, prasmju un iemaņu mijiedarbību un izmantošanu noteiktā situācijā. Mūsdienu mācību un audzināšanas procesā prasmīgi izmantojot kreativitāti, inovācijas, starpkultūru komunikatīvo kompetenci, skolēni mācās domāt plašāk, būt atklātāki, spriest par to, ko iemācījušies, un cenšas īstenot savas zināšanas dzīvē. Kompetences mudina audzēkņus un skolotājus pielietot savas zināšanas praksē, darboties. Mēs uzskatām, ka starpkultūru pieeja augsti novērtē daudzveidību, veicina kritisko domāšanu, refleksiju un aktīvi darboties tā, lai sagatavotu skolēnus aktīvai līdzdarbībai sabiedrības dzīvē.”

Vidusskolā skolēni apgūst matemātiku un datorzinības, programmēšanu, komerczinības. Padziļināti var apgūt matemātiku, informātiku, ķīmiju un fiziku. Liela uzmanība tiek veltīta dzimtās un latviešu valodas apguvei, kā arī angļu, vācu un franču valodas zināšanu pilnveidošanai.

 Skolas attīstības posmu no 2000. gada var nosaukt par aktīvu pārmaiņu laiku. Šajā periodā skolā darbs notiek vienā maiņā, pedagogi un vadība akceptējuši pāreju uz bilingvālo izglītību, sākusies mērķtiecīga tālākizglītība. Lai pedagogi varētu mācīt priekšmetus latviešu valodā, pilsētā tika organizēti vietēji pieredzes apmaiņas semināri, tika izvērsts skolēnu pašpārvaldes darbs, skola aktīvi iesaistījās starptautiskos projektos.

Kopš 2001. gadā skola piedalījusies dažādās starptautiskās konferencēs un projektos. Sadarbojoties ar valstīm Eiropā un pasaulē, projektos iesaistās visi pedagogi un skolēni. No 2005. līdz 2009. gadam noritēja starptautiskais skolēnu projekts Francijā „Pastāsti par sevi”, no 2006. gada līdz šim gadam – starptautiskais skolēnu projekts 30 April School Stambulā, Turcijā Spring Festival. No 2004. līdz šim gadam – kopprojekts ar Viļņas jaunatnes centru „Jaunatne un veselīgs dzīvesveids”. No 2004. līdz šim gadam – starptautiskais projekts ar TGM ģimnāziju Vīnē „Kopā vienotā Eiropā”.

Jau piecus gadus starp Rīgas 13. vidusskolas un Vīnes Tehniskās ģimnāzijas (TGM) skolēniem notiek sadarbība. Viņi apmainās ne tikai ar korespondenci un vizītēm, bet katru pavasari piedalās lielā sporta pasākumā – Vīnes maratonā. Skolas komandai jānoskrien 42,195 km gara distance. Rīdzinieki un ģimnāzisti no TGM skrien vienā komandā, kuras moto ir „Viena komanda, viens mērķis”.

Skolā par īpaši aktuālām kļuvušas projektu nedēļas. To tematika ir dažāda: ES un Latvija, Latvija Eiropā, skola un mūsdienu Eiropas pilsonis, kultūras rondo. Skolēni aktīvi piedalās skolas, rajona, pilsētas un valsts organizētajās olimpiādēs un konkursos. Īpaši sasniegumi gūti skolēnu zinātnisko darbu konkursos. 2007./2008. m. g. Margarita Dervine no 11.c klases ieguva 1. vietu nacionālās kārtas Starptautiskajā jauno ūdens pētnieku konkursā – tātad iespēju pārstāvēt valsti Starptautiskajā jauno ūdens pētnieku konkursā Stokholmā. Margarita pētīja ūdens kvalitāti ar inovatīvu metodi – izmantojot lāzera staru, viennozīmīgi gūstot žūrijas atzinību, kuru vēl ciešāk nostiprināja meitenes lieliskā prasme darbu prezentēt gan latviešu, gan krievu valodā.

Par tradīciju kļuvusi piedalīšanās ne tikai mācību priekšmetu olimpiādēs, bet arī skolēnu ikgadējās zinātniski pētnieciskajās konferencēs ar pētnieciskajiem darbiem, kuros pētīti dažādi praktiski problēmjautājumi. Skolēni veiksmīgus rezultātus gūst matemātikā, informātikā, fizikā, ķīmijā, krievu valodā un svešvalodās. Par panākumiem valsts olimpiādēs (franču valoda, krievu valoda, matemātika un informātika) republikas pilsētu skolu grupā 2009. gadā ir iegūta republikas pilsētu skolu grupā 3. vieta un saņemta Cerību balva („Stikla kalns”).

2009./2010. m. g. skola iesaistījās starptautiskajā projektā „Uzņēmējprasmes veicināšana izglītībā – Zviedrijā, Igaunijā, Latvijā un Somijā” . No 2006./2007. m. g. skola ir Starptautiskās izglītības sabiedrības (International Educational Society, LTD, London) dalībniece. 2007. gada 27. aprīlī eksperti augstu novērtēja skolas kolektīva sasniegumus mācību darbā ar IES B līmeņa sertifikātu – „Mācību iestāde, kas vieš uzticību un pastāvīgi iegūst labus rezultātus”. Šis sertifikāts ir starptautiskais dokuments, kas apliecina absolvēto studiju līmeni, ir labs papildinājums skolas izsniegtajam dokumentam un paaugstina absolventu iespējas darba tirgū pašu zemē un ārvalstīs.

 Ārpus mācību darba

Spilgts mazākumtautību kultūras apzināšanās piemērs ir pasākums „Krievu balle”, kas skolā notiek ik pēc diviem gadiem. Šo pasākumu organizē un gatavo deju horeogrāfe J. Martinsone un krievu valodas un literatūras skolotājs A. Mosolovs. Skolēni brīvprātīgi iesaistās sagatavošanās darbā, jo ir jāmācās deju soļi un jāšuj tērpi atbilstīgi attiecīgajam laikam, kas tiek atspoguļots.

Skolā iecienīti arī šādi pasākumi: skolas teātra studijas „Pakāpiens” vai viesteātra izrādes, koncerti, spēļu pēcpusdienas un citas aktivitātes, kas saistītas ar gadskārtu tradīcijām. Šogad skolas teātra studija Lieldienām iestudēja lugu „Par vistiņu”, kas guva lielu mazo skatītāju atzinību. Sākumskolā klases audzinātāji ik gadus rīko tematiskas stundas, kas veltītas dažādiem svētkiem, piemēram, Meteņiem. Tajās skolēni stāsta ticējumus, min mīklas un ēd pankūkas.

Latvisko dzīvesziņu skolēniem Rīgas 13. vidusskolā māca, iesaistot audzēkņus praktiskās darbībās, saistītās ar patriotisko audzināšanu. „Vislabāk to var realizēt pirms 18. novembra, jo katru gadu pirms Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas tiek plānots daudzveidīgs pasākumu plāns, lai bērnu un jauniešu dzīvi un darbus piestrāvo augsta ētisko vērtību klātbūtne un viņu attieksme un rīcība rāda, ka viņi mīl savu dzimteni, ciena tās simbolus un zina vēsturi,” paskaidro direktore.

Interešu izglītības pulciņa „Pulkveža Fridriha Brieža muzejs” dalībnieki piedalījās VJIC organizētajā konkursā „Kas pagātni pētī, tas nākotni svētī” un ieguva II vietu. Skolēni tika aicināti piedalīties noslēguma pasākumā Latvijas Kara muzeja filiālē „Ziemassvētku kauju muzejā” Jelgavas rajona Valgundes pagasta „Mangaļos”.

Liels pasākumu cikls bija veltīts Pulkveža Brieža dienas atjaunotnei. Pie Rīgas 13. vidusskolas sadarbībā ar LR Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centru notika svinīgais pasākums. Sākumā skolēni devās salasīt ozolzīles uz Brāļu kapiem, lai piedalītos dāvināšanas akcijā sadarbībā ar LR Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centru. Katru gadu sākumskolas skolēni viesojas Pulkveža Brieža muzejā, kur iegūst informāciju par Lāčplēša dienu, 18. novembri un pulkvedi F. Briedi. Vidusskolēni tikās ar Rīgas Brāļu kapu fonda (RBKF) un Kultūrkapitāla valdes locekli, Latvijas armijas atvaļināto virsnieku Vladimiru Eihenbaumu, klausījās stāstījumu par pulkvedi F. Briedi. Katru gadu klašu pārstāvji svinīgi noliek ziedus pie pulkveža F. Brieža pieminekļa.

  Ik gadu skolā notiek zīmējumu izstāde „Sveicu Tevi, Latvija!”, kuras iniciators bija Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejs. Skolēni piedalījās radošo darbu konkursā „Iededzies par Latviju!”, kura moto bija „Mans novēlējums Latvijai dzimšanas dienā”. Par tradīciju ir kļuvis piedalīties laikraksta „Diena” organizētajā konkursā 9. klašu skolēniem „Kas notiek Latvijā?”.

 Latviešu valodas stundās skolēniem bija iespēja redzēt filmu „Zītaru dzimta”; pēc tās noskatīšanās bija tikšanās ar filmas „Zītaru dzimta” scenārija autoru Alvi Lapiņu. Pasākumā piedalījās Tamāra Lorence. Skolotājas I. Jermacāne, A. Dzerkale, I. Tūmiņa un A. Studente kopā ar skolēniem un aktrisi L. Ozoliņu iestudēja literāro uzvedumu pēc S. Kalnietes grāmatas „Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos”.

 Skolēni katru gadu piedalās viktorīnā „Kas notiek Latvijā?”, ko sagatavo vecāko klašu skolēni kopā ar vēstures skolotāju N. Jurčenko. Skolēni piedalījās Iekšlietu ministrijas organizētajā jauniešu interaktīvajā dienā „Drošība un kārtība – Latvijai 90”, kā arī Jauniešu konferencē, dažādos pasākumos un aktivitātēs pie Kongresu nama.

Notika arī ielu stafetes skrējiens „Vienības skrējiens” par godu Lāčplēša dienai. 18. novembrī notika svinīgais pasākums un koncerts „Mana Latvija”, kā arī viktorīna „Mana Latvija”, prāta spēle „Latvija”.

„Pateicoties IZM, RIMC un pašvaldību atbalstam un aktīvam darbam, interešu izglītības piedāvājums Latvijā un mūsu skolā ir ļoti plašs,” secina direktore. „Skolēniem ir iespēja piedalīties interešu izglītības pulciņos un iesaistīties zinātniski pētnieciskajā darbā un vides izziņas aktivitātēs. Tā ir skolēnu personības veidošanās izpausme, kā arī tas ir brīvā laika pavadīšanas veids. Mēs varam būt lepni par saviem skolēniem un to, kā viņi izpauž savu pozitīvo attieksmi pret latviešiem un Latviju.”

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Cilvēki ir jāizglīto, jo viņi bieži izmanto to, ko izlasa „Google”, un uzticas visam. Nākotnē ir gudri jāizmanto sociālie mediji, piemēram, „Facebook” ir jāsasaista ar skolām, un šajā ziņā lielākie palīgi būs skolotāji.
Johens Špangenbergs (Jochen Spangenberg), izdevniecības „Deutsche Welle” attīstības menedžeris


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Liekas, ka pulvera autoram visai grāmatai nav pieticis.

 

Kontakti

Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

info@izglitiba-kultura.lv

redakcija@izglitiba-kultura.lv 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.