Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Rēzeknes 4. vidusskola Rēzeknes 4. vidusskola

Nosaukums: Rēzeknes 4. vidusskola
Atrašanās vieta: Viļānu iela 2, Rēzekne
Dibināšanas gads: 1948.gads
Skolēnu skaits: 320
Skolotāju skaits: 33
Direktors: Jānis Gailis; Direktora vietas izpildītāja: Larisa Staškeviča

 

 

Rēzeknes 4. vidusskola ir mazākumtautību skola ar krievu mācību valodu. Liela uzmanība skolā tiek veltīta bilingvālajai un starpkultūru izglītībai. Ir licencētas un tiek īstenotas trīs izglītības programmas: vispārējās pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma dienas skolām, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma dienas skolām un speciālā pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar psihiskās attīstības aizturi un grūtībām mācības, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē.

Pastāvīgi tiek izvirzīts jautājums par optimālu apstākļu radīšanu un programmu satura realizācijas iespējām skolas dzīvē. Skolā ir uzkrāta pieredze bilingvālajā izglītībā, visi latviešu valodas skolotāji ir apguvuši izglītības interaktīvās metodes un kooperatīvās mācīšanas metodiku. Skolotāji patstāvīgi pilnveido savas zināšanas LAT – 2 kursos.

Ir uzsākts eksperimentāls darbs bilingvālajā izglītībā 1.–6. klasēs. Skolotāji apgūst šī darba metodiku klasēs ar bilingvālo izglītību, notiek pieredzes apmaiņa ar Rēzeknes un citu pilsētu skolām.

„Mazākumtautību izglītības programmu realizācijā un starpkultūru izglītībā liela loma ir latviešu valodas skolotājiem, vēstures, kultūrvēstures skolotājiem un klašu audzinātājiem,” uzsver direktora vietas izpildītāja Larisa Staškeviča. „Mūsu skolai ir priekšrocības pilsoniskās sabiedrības integrācijas veicināšanā, jo padziļināti, ar interesi apgūstam latviešu valodu, kultūru, tradīcijas, literatūru. Tas viss veicina skolēnu integrāciju mūsdienu sabiedrībā, sagatavo viņus turpmākai dzīvei.”

Skolas tradīcijas ir Zinību diena, 10. klašu iesvētīšanas balle, Skolotāju diena, Lāčplēša diena, 18. novembris – Latvijas valsts svētki, Ziemassvētku ieskaņu koncerti, Ziemassvētku eglītes, absolventu vakari, Valentīna dienas balles, priekšmetu un projektu nedēļas, pārgājienu un ekskursiju dienas, sporta dienas, Mātes diena, pēdējā zvana svētki un izlaiduma vakari.

Saglabājot mazākumtautību kultūras mantojumu, Ziemassvētku eglīte vienmēr notiek 7. janvārī – pareizticīgo Ziemassvētkos. Sākumskolas klasēm tiek sagatavots kāds uzvedums. Pēc tā notiek izklaides aktivitātes skolēniem. Uzvedumu organizē skolas teātra studija „Skomoroh”. Savukārt vecākajām klasēm ir karnevāli, vakari, kur skolēni iepazīst ne tikai savas, bet arī citu valstu Ziemassvētku svinēšanas tradīcijas.

Latviskā kultūras mantojuma saglabāšanai katru gadu tiek organizētas Dzejas dienas, Miķeļdiena, Mārtiņdiena, Lāčplēša diena un Latvijas Republikas proklamēšanas diena.

„Viens no galvenajiem integrācijās priekšnoteikumiem un vienlaicīgi viena no integrētības pazīmēm ir tās cilvēku kopības valodas apgūšana, kurā indivīds vēlas integrēties, kā arī kultūrsociālās kompetences iegūšana,” stāsta Larisa Staškeviča. „Valodas zināšanas palīdz izprast tautas tradīcijas, kultūru, pasaules uztveri, ļauj nodemonstrēt lojalitāti, cieņu pret tautu. Starpkultūru mācību procesa mērķis ir sintēze, kurā svarīga svešās kultūras pieredze tiek integrēta paša vērtību, jūtu un uzvedības pieredzē. Starpkultūru mācīšanās vajadzīga, lai vispār saprastu svešo. Tā veidojas apziņa par dažādību un cieņa pret citiem neatkarīgi no tā, vai šie citi būtu kaimiņi vai līdzcilvēki valstī.”

 

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Varbūt kādam šķiet, ka tas jau ir tikai koris, kur padzied, bet retais ikdienā aizdomājas, ka, dziedot korī, mēs bagātinām savas dvēseles, emocionālo pasauli, ka iemācāmies prasmes, kas noderēs visai turpmākajai dzīvei. Mēs iemācāmies plānot laiku, izvirzīt prioritātes, ieklausīties sevī, sadzirdēt citus. Mācāmies darboties kolektīvā, savstarpēji uzticēties un viena ar otru rēķināties, diskutēt un pieņemt lēmumus. Mēs mācāmies dot un pateikties.
Daumants Kaktiņš, kora „Tonika” dibinātājs, diriģents


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Viņi abi iemīlējās apavu veikalā jau no pirmā acu uzmetiena.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.