Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Jēkabpils 2. vidusskola

Nosaukums: Jēkabpils 2. vidusskola
Atrašanās vieta: Jaunā 44, Jēkabpils
Dibināšanas gads: 1920. gads
Skolēnu skaits: 695
Skolotāju skaits: 66
Direktors: Aleksandrs Deinis

Stāsta skolas direktors Aleksandrs Deinis: Pagājuši vairāki gadu desmiti, kopš Latvija ir atguvusi valstisko neatkarību. Laika gaitā no cilvēku prātiem gaist atmiņas par dzīvi padomju iekārtā. Aug jauna paaudze, kura šo neseno pagātni iepazīst tikai no vēstures grāmatām un vecāko paaudžu atmiņām. Pēdējos gados skolā notikuši daudz un dažādi notikumi un procesi, kas gan veicinājuši, gan kavējuši pilsoniskās sabiedrības integrāciju. Mūsu skolā pilsoniskās sabiedrības integrācijas veicināšanā ir raksturīga lielākoties draudzīga, labvēlīga starpetniskā saskarsme ikdienā, jo skolā mācās deviņu tautību skolēni. Tajā ir salīdzinoši augsta etniskā saskaņa, augsts etniski jauktu ģimeņu īpatsvars. Skolā radīta demokrātiska vide, kas veicina skolēnu un skolotāju līdzdalību, kur galvenais priekšnoteikums, lai pilsoniskajai izglītībai būtu ne tikai teorētiska, bet arī praktiska jēga, skolā radīti reāli līdzdalības mehānismi, skolēni ir nodrošināti pilsoniskajai līdzdalībai arī ārpus tās sienām.

Mūsu skolas skolotāji aktīvi piedalījušies dažādu projektu realizācijā. No 2003. līdz 2008. g. tika īstenoti četri lieli projekti. Izglītības iniciatīvu centra projekts „Kvalitatīva izglītība čigānu bērniem”, Sabiedrības integrācijas fonda projekts „Ceļš paliek ceļš, dažādība it tikai gājējos...”, kurš realizēts kopā ar Salas vidusskolu un Viesītes arodvidusskolu. Latviešu valodas apguves valsts aģentūras un ESF Nacionālās programmas projekts „Latviešu valodas kā valsts valodas apguve vidējās izglītības pakāpē”, kurš realizēts sadarbībā ar Jēkabpils 3. vidusskolu. Jēkabpils 2. vidusskolas un vakara vidusskolas skolotāji veiksmīgi realizēja IZM un ESF projektu „Pamatizglītības pieejamības nodrošināšana dažādu mērķgrupu jauniešiem Jēkabpilī”.

Ļoti daudz ir atkarīgs no katra cilvēka, no viņa identitātēm. Lai veidotu ap sevi vienotu, saliedētu sabiedrību, jāsāk ar sevi, draugu loku, ģimeni, skolu, sabiedrību un beidzot ar valsti, tāpēc tas saskan ar mūsu skolas devīzi: „Iepazīsti pats sevi”.”

Skola par svarīgāko atšķirību skolas dzīves organizēšanā uzskata iespēju vienlaicīgi apgūt gan mazākumtautību, gan latviešu kultūras mantojumu, kas, savukārt, dod lielākas iespējas skolēnu integrācijai sabiedrībā un konkurētspējā.

Jēkabpils 2. vidusskola realizē 2. modeļa mazākumtautību izglītības programmu. Jau pirms izmaiņām Izglītības likumā skola mēģināja ieviest bilingvālo izglītību sākumskolā. Skolotāja J. Blumentāle pirmā veiksmīgi izmantoja divas valodas matemātikas stundās un pēc tam arī citos mācību priekšmetos, tāpēc tam, kad bija nepieciešams izvēlēties izglītības programmas modeli, piekrita gan skolēni, gan viņu vecāki. „Izglītības programmas 2. modelis bija vispiemērotākais. Dzīvē izgājuši tie absolventi, kuri pirmie kārtoja centralizētos eksāmenus, kuros jautājumi tika uzdoti valsts valodā. Eksāmenu rezultāti liecina par to, ka skolēnu uzrādītās zināšanas eksāmenos neatšķiras atkarībā no tā, kuru skolu jaunais cilvēks ir absolvējis,” skaidro direktors.

Vairāk nekā 10 gadus skolā darbojas dažādas teātra studijas un dramatiskie pulciņi. Ik gadu pirms Ziemassvētkiem notiek pirmizrāde, kuru iestudē 12. klašu skolēni. Pirmajā februāra sestdienā, kad notiek absolventu tikšanās vakars, teātra izrādes laikā tiek izvēlēts labākais aktieris, kurš saņem skolas absolventu iedibināto godalgu – „Teātra masku”. Trešo gadu pēc kārtas pavasarī 1.–12. klašu skolēni aktīvi piedalās konkursā „Uzslavas minūte”, kuras laureāti tiek aicināti piedalīties Mātes dienai veltītajā koncertā. Laureāti tiek nominēti dažādos žanros: vokāls, dejas, inscenējumi, oriģinālais žanrs, izteiksmīga runa. Pirmajā kārtā dalībnieku skaits ir līdz pat 200!

„Jautro un atjautīgo klubs” darbojas trīs gadus. Konkursā piedalās 10. klašu komandas, un to organizē skolas parlaments, kurš katru gadu nosaka konkursa tēmu: piemēram, „Piektdiena, 13” vai „Svētā Valentīna diena”.

Jau vairākus gadus pēc kārtas decembrī notiek labdarības akcija „Rūķītis”. Skolēni tajā ar prieku piedalās, vāc saldumus, rotaļlietas, skolas piederumus un grāmatas. Pirms Ziemassvētkiem piepilda dāvanu maisiņus un dāvina tos bērniem no daudzbērnu un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī ar dāvanām un koncertu brauc uz Jēkabpils pansionātu.

Jēkabpils 2. vidusskolā tiek koptas un saglabātas krievu tautas tradīcijas. Jau vairāk par 20 gadiem skolā katru gadu tradicionāli janvāra beigās notiek Krievu kultūras nedēļas, kad krievu valodas un literatūras, vizuālās mākslas skolotāji kopā ar skolēniem organizē pasākumus, izstādes, koncertus, kuros skolēni iepazīst krievu tautastērpu, dekoratīvi lietišķo mākslu, folkloru, literatūru un mūziku. Kā spilgtākos pēdējo gadu pasākumus var minēt „Krievu tautas spēles”, „Dievmāte – mūsu gādniece”, „Krievu kāzu rituāls”, „Ceļojums uz Aleksandra Puškina pasaku pasauli”, „Ugunsputna spalvu meklējot”. Sadarbībā ar Jēkabpils krievu biedrību „Rodņik” un tās priekšsēdētāju N. Čehovu skolēni jau ceturto gadu piedalās pilsētas svētkos „Masļeņica”; šogad bērni tika aicināti uz „Masļeņicas” aizvadīšanas koncertu Liepājā. Skolas organizētos pasākumus ar skanīgām dziesmām rotā krievu tautas dziesmu ansamblis „Bariņa”. Katru gadu „Masļeņicas” laikā vecāko klašu skolēni ar skolotāju palīdzību organizē spēles un konkursus 5.–6. klašu skolēniem. Skolas teātra studija divus gadus ar labiem panākumiem piedalās festivālā „Krievu klasika”. 2009. gadā 9. klašu kolektīvs piedalījās Tatjanas dienas konkursā Rīgā, kur ieguva 2. pakāpes diplomu par literāri muzikālo kompozīciju par krievu tautas svētkiem.

 Manāma etniska norobežošanās

Organizējot mācības un ārpusklases pasākumus, skola veicina audzēkņos piederības apziņas veidošanos ne tikai ar savu skolu, pilsētu, valsti kā dzimteni, bet arī tās veidotājiem, nozīmīgām personām Latvijas vēsturē un kultūrā, nozīmīgām tautas tradīcijām, gadadienām, literātu jubilejām. Skolā tiek organizētas literārās pēcpusdienas, piemēram, „Lai kur tu nebūtu...” par Jāņa Jaunsudrabiņa daiļradi, Kārļa Skalbes daiļradi. Vidusskolas skolēni piedalās arī valsts organizētajos konkursos. Skolēni izvēlas arī zinātniski pētniecisko darbu tēmas par latviešu literātiem, visbiežāk gan par mūsdienu jaunajiem autoriem. Ļoti tradicionāla aktivitāte vairākus gadus bija skatuves runas konkurss, kurā skolas audzēkņi ir guvuši godalgotas vietas ne tikai rajonā, novadā, bet arī valstī, lasot latviešu autoru dzeju.

Skolotāja S. Avišāne piedalījās Daugavpils 1. Latgales latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskajā konferencē (2007) ar metodisku izstrādi par Vidusdaugavas TV uzņemto dokumentālo portretfilmu „Ak, pasaulīt!” par rakstnieci un Sēlijas novada pētnieci Lūciju Ķuzāni. Interesi izraisīja arī skolā notikusī tikšanās ar autori. Latvijas gadadienām tiek veltīti svinīgi pasākumi, piemēram, tematiskā stunda visās klašu grupās par Latvijas vēsturi un kultūru „Mana Latvija”, kas tika prezentēta Daugavpils 3. Latgales latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskajā konferencē 2009. gadā. Šogad Latvijas gadadienai bija veltīta tematiskā stunda „Latvijas rudens karoga zīmē”.

Stundās tiek sniegts atbalsts skolēnu radošo spēju izkopšanā atbilstīgi mūsdienu prasībām, izmantojot informācijas komunikatīvās tehnoloģijas un apkopojot materiālus par mūsdienu latviešu autoriem, radot iespēju to noskatīties visiem skolēniem ar skolas televīzijas palīdzību.

Viena no nozīmīgākajām skolas tradīcijām, kas veicina integrāciju Latvijas sabiedrībā un palīdz saglabāt latvisko kultūras mantojumu, ir pirms 20 gadiem dibinātais skolas pūtēju orķestris, kurš aktīvi piedalās dziesmu un deju svētkos, mainoties ne vienai vien skolēnu paaudzei.

Par tradīciju ir kļuvusi 1. klases skolēnu un vecāku pirmā stunda skolas muzejā, kas arī palīdz saglabāt un iepazīt gan mazākumtautību, gan latvisko kultūras mantojumu.

„Vairākums skolēnu gan sociāli, gan emocionāli skolā jūtas labi, bet Latvijas sabiedrībā manāma etniska norobežošanās,” komentē Aleksandrs Deinis. „Informācijas un kultūras, kā arī izglītības „telpas” ir nošķirtas pēc dominējošās valodas. Ne latviešu valodas zināšanas, ne prasme tās izmantot nav atrisinājušas lingvistiskās informācijas un kultūras telpas nošķirtības problēmu, nav radikāli mazinājusi atšķirību jautājumos par valstiskumu, vēsturi, valodu un ārpolitiku. Saglabājas etnisko jautājumu politiskā polarizācija un politisko partiju izvēle pēc etniskā kritērija. Kamēr sabiedrībā pastāvēs jēdzieni tautību aizskarošā formā, kā arī valsts vispārējā ekonomiskā lejupslīde, skolas centieni sekmēt dabisko integrāciju ir problemātiski.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Vai tas, ko mēs gribam redzēt, ir ķeksīšu vilcējs, izpildītājs vai radoša personība, kam uzticam pašu dārgāko – savu nākotni?
Aija Tūna, izglītības eksperte


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Liekas, ka pulvera autoram visai grāmatai nav pieticis.

 

Kontakti

Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

info@izglitiba-kultura.lv

redakcija@izglitiba-kultura.lv 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.