Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Jaunogres vidusskola Jaunogres vidusskola

Nosaukums: Jaunogres vidusskola
Atrašanās vieta: Ogre, Mālkalnes pr. 43
Dibināšanas gads: 1972.
Skolēnu skaits: 511
Skolotāju skaits: 42
Direktors: Ludmila Sokolova

system/application/uploads/image/Jaunogres vdsk_/IMG_0147_jaunogre-web.jpg

 

Jaunogres vidusskola ir vienīgā mazākumtautības izglītības iestāde Ogres rajonā. Mācības tajā notiek gan bilingvāli, gan tikai latviski un tikai krievu valodā. „Prasme runāt un saprast, lasīt un rakstīt dzimtajā un otrajā – valsts oficiālajā valodā paver bērniem plašas iespējas ikdienā lietot savas bilingvālās prasmes, lai nodrošinātu sev pilnvērtīgu dzīvi. Vairāku valodu apguve jebkurā situācijā nozīmē cilvēka pieredzes un personības bagātinājumu,” atbalstot bilingvālo izglītību, stāsta skolas direktore. „Divvalodība patiesībā ļoti labvēlīgi ietekmē atmiņu, arī spēju izprast, analizēt un apspriest valodas parādības, trenē atjautību, reakcijas ātrumu, matemātiskās prasmes un loģiku. Ir pierādīts, ka bērni, kas pilnvērtīgi apguvuši divvalodību bilingvāli, mācās labi un daudz vieglāk nekā pārējie apgūst abstraktās zināšanas, literatūru un svešvalodas.” Vidusskolas direktore Ludmila Sokolova gan uzsver, ka divvalodība jāapgūst jau sākumskolā, jo, mācoties divas valodas (krievu un latviešu), bērnam rodas iespējas vispusīgi attīstīties un pilnveidot komunikācijas iespējas ar pieaugušajiem un vienaudžiem. „Lai gan pastāv grūtības, ir pilnīgi skaidrs, ka bilingvālā izglītība ir visefektīvākais pieņemamais ceļš uz vienādu iespēju sabiedrību visiem valsts iedzīvotājiem – neatkarīgi no etniskās izcelsmes vai mātes valodas. Par to mēs esam pārliecinājušies, jo mūsu skolas absolventi veiksmīgi turpina mācības citās izglītības iestādēs – gan profesionālajās skolās, gan augstākajās mācību iestādēs – latviešu valodā un veiksmīgi iekļaujas darba tirgū.” Tieši tāpēc šobrīd Jaunogres vidusskolā liela uzmanība tiek pievērsta jēdziena „bilingvisms” izpratnei un ārpusstundu aktivitātēs kā mācību līdzeklis tiek iekļauta angļu valodas apguve papildus mācību priekšmetam „angļu valoda”. Skolā tiek organizēti skatuves runas un tulkotāju konkursi latviešu, krievu, angļu un vācu valodā.

 

Mācības
Pašlaik skolā tiek realizētas trīs programmas: mazākumtautību pamatizglītības programma, 3. modelis, vispārējās vidējās izglītības programmas, vispārizglītojošā virziena un matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas. „Mūsu skolas pedagogi ir piedalījušies pamatizglītības mācību priekšmetu standartu ieviešanas aprobācijas projektā, kura ietvaros skolā tika veidoti videomateriāli latviešu valodas un literatūras, kā arī ģeogrāfijas mācību stundām. Skolotāja Iveta Strode izstrādāja „Zig-zag metodes izmantošanu mācību stundās”, savukārt Kira Miļča – „Videomateriālus ģeogrāfijas stundās”. Mūsu skolas skolotājas, LVAVA bilingvālās izglītības multiplikatores Kira Miļča un Regīna Strapcāne ir piedalījušās dažādu mācību līdzekļu izstrādē, piemēram, „Ģeogrāfija latviski. Metodiskie ieteikumi 5.–8. klases skolotājiem”, „Ģeogrāfija latviski. Mācību grāmatu izvērtējums”,” lepojas skolas direktore. Īpaša uzmanība skolā tiek veltīta darbam ar projektu metodi – skolēni izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus dažādos mācību priekšmetos latviešu valodā, veiksmīgi piedalās novada un valsts konkursos. Direktores vietnieces Vijas Ziemeles vadībā izstrādātie zinātniski pētnieciskie darbi ir godalgoti arī valsts konkursos. Direktores vietniece Iveta Strode ir izstrādājusi mācību līdzekli „Romantisms un reālisms”, kā arī bijusi recenzente LVAVA izdotajām latviešu valodas mācību grāmatām 8. un 9. klasei. Bioloģijas skolotāja Anna Roddate, kulturoloģijas un kultūras vēstures skolotāja Jeļena Rjazanova un mazākumtautību valodas un literatūras skolotāja Ināra Smirnova mācību satura veiksmīgākai apguvei izmanto IT tehnoloģijas. Sākumskolas skolotājas Lidija Strelkova, Nataļja Gavrilova un Olga Trofimova bieži izmanto pētniecisko metodi dabaszinību stundās. Šogad pamatskolas klases projektu nedēļā iecerēts izstrādāt klašu projekta darbus par kopēju tēmu „Dižens mans novadiņš”, lai skolēni iepazītu novadu pēc teritoriālās reformas.

Skolā jau no 1996. gada vairāki priekšmeti tiek mācīti latviski vai bilingvāli. Šo darbu aizsāka direktores vietniece Anna Bernāne, un kopš 1997. gada bilingvālo izglītību koordinē direktores vietniece Vija Ziemele. Skolā strādā divi bilingvālās izglītības multiplikatori – Kira Miļča un Regīna Strapcāne.
Šobrīd dabaszinības un sociālās zinības sākumskolā tiek pasniegtas bilingvāli, bet pamatskolā tikai latviešu valodā. Ķīmiju, kulturoloģiju, kultūras vēsturi, pamatskolā fiziku un vēsturi 6.–8. klasei skolēni apgūst krievu valodā. Informātiku – bilingvāli, bet pārējos mācību priekšmetus – latviešu valodā.

system/application/uploads/image/Jaunogres vdsk_/P6170212(2)_jaunogre_web.jpg

Ārpusklašu aktivitātes
Jaunogres vidusskolai ir sadraudzības skola Maskavā, tādējādi, skolēniem sadarbojoties gan kultūras, gan zinātnes jomās, tiek nodibināti arī personīgi kontakti starp ģimenēm, kurās viesojās Jaunogres vidusskolas un Maskavas 2025. vidusskolas skolēni. Šobrīd tiek plānotas kopējas aktivitātes ar Maskavas un Sanktpēterburgas skolām.
Skolā darbojas vairāki deju un mūzikas ansambļi, kā arī kori un teātra studija. Skolā ir izveidojusies pavisam jauna tradīcija „Skolas dziesmu svētki”, kur viena no nominācijām ir „Labākais mazākumtautību dziesmas izpildījums” starp dažādām klašu grupām. Skolas kolektīvs mājturības skolotājas Jeļenas Balodes un vizuālās mākslas skolotājas Irinas Solovjovas vadībā aktīvi piedalās pilsētas un novada organizētajās izstādēs. Tāpat laba sadarbība skolai izveidojusies ar Ogres vēstures un novadpētniecības muzeju, kuru skolēni apmeklē kopā ar klašu audzinātājām. Jebkuras ārpusstundu aktivitātes – mācību ekskursijas, pasākumi, viktorīnas, izstādes, sienas avīzes, literārā almanaha izdošana abās valodās, literārās pēcpusdienas vai kādi citi pasākumi – tiek plānotas tā, lai tiktu saglabāts gan mazākumtautību, gan latviskais kultūras mantojums. „Pagājušajā gadā mums izveidojās brīnišķīga literārā pēcpusdiena „I. Severjaņins un J. Ziemeļnieks”, tāpat rīkojām pasākumu „Lieldienas latviešu, krievu un angļu tautas tradīcijās”, „Meteņi un Masļeņica”, organizējām neklātienes konkursu ģimenēm „80 dienās apkārt Latvijai”. Lielu ieguldījumu ārpusklases darbā sniedza latviešu valodas un literatūras skolotājas Gaida Zeibote, organizējot tikšanos ar latviešu literātiem, sabiedrībā pazīstamiem kultūras darbiniekiem, sportistiem un politiķiem: Marinu Kosteņecku, Raimondu Paulu, Uļjanu Semjonovu, Ivaru Kalniņu, Andri Bērziņu, Aigaru Apini un citiem,” atceras Ludmila Sokolova.

Lai veiksmīgi noritētu skolēnu integrēšanās ne tikai Latvijas, bet arī pasaules kultūrvidē, skola realizēja „Comenius” projektu, kurā tika organizētas kopējas tikšanās ar Lietuvas, Francijas un Turcijas skolēniem un skolotājiem.

Runājot par ārpusklases aktivitātēm, kas ļautu saglabāt gan mazākumtautības, gan latvisko kultūras mantojumu un vienlaikus veicinātu labvēlīgu vidi integrācijai, direktore minēja piemēru: „Mūsu skolas bijušie un esošie skolēni raksta brīnišķīgus literāros sacerējumus par Ogri. Tas liecina par patriotisma jūtām, un varu teikt – šīs jūtas nevar attīstīties asimilācijas apstākļos – tikai veiksmīgas integrācijas procesa rezultātā. Lai arī pilsētā nav novērojami negatīvie aspekti, kas kavētu šī procesa norisi, traucē sabiedrības attieksme valstī kopumā – jautājuma pavirša izpratne vai arī nevēlēšanās iedziļināties bilingvisma un integrācijas jautājuma būtībā.”

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Attieksme veidojas no zināšanām, tās dod prasmes pazīt situācijas, izvēlēties rīcības modeli un apzināties sekas.
Ilona Kronberga, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Satiekoties ar šādu problēmu, es nezinu, kā es sevi vestu.

 

Kontakti

Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

info@izglitiba-kultura.lv

redakcija@izglitiba-kultura.lv 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.