Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Daugavpils 8. pamatskola Daugavpils 8. pamatskola

Nosaukums: Daugavpils 8. pamatskola
Atrašanās vieta: Ūdens iela 24, Daugavpils
Dibināšanas gads: 1955.
Skolēnu skaits: 132
Skolotāju skaits: 23
Direktors: Nikolajs Dorofejevs

system/application/uploads/image/Daugavpils 8_pamatskola/Latvieu valodas stunda_web_.jpg

Daugavpils 8. pamatskola atrodas Daugavas kreisajā krastā, pilsētas nomalē. Skola ir vienīgais izglītības un kultūras centrs divos lielos pilsētas mikrorajonos – Grīvā un Judovkā. Skola īsteno 3 izglītības programmas: „Pamatizglītības mazākumtautību programmas” 2. modeli; „Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās pamatizglītības iestādē” 2. modeli; „Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu”.

Daugavpils 8. pamatskolas ēka ir tālu no lielām automaģistrālēm, privātmāju sektorā. Skolai pieder aptuveni 2 ha liela teritorija, kurā ir stadions, bērnu rotaļu laukums, basketbola laukums un „zaļā klase”. Labi koptie koki, krūmāji, puķudobes un zāliens priecē gan skolēnus, gan apkārtējos iedzīvotājus. Visi šie apstākļi ļauj sekmīgi realizēt dzīvē ne tikai pamatprogrammu, bet arī pamatizglītības speciālo programmu bērniem ar somatiskām saslimšanām – viņiem nepieciešams svaigs gaiss. Šo bērnu vajadzībām skolā ir fizioterapijas kabinets. Nepieciešamo palīdzību sniedz skolas medmāsa, ārsts, fizioterapeits un logopēds.

Skolā ir atvērta 5 un 6 gadus veco bērnu sagatavošanas grupa, kas sagatavo bērnus skolas programmai. Šim nolūkam ir mūsdienīgi aprīkots mācību/rotaļu kabinets un guļamistaba. Nodarbības un bērnu brīvo laiku organizē un vada gudrs pedagogs. Vairāku gadu pieredze rāda, sagatavošanas grupā bērni tiek labāk sagatavoti 1. klasei, nav nepieciešama ilga adaptācija 1. klasē, jo bērni jau pirmskolā iepazīstas ar skolu, nākamo klases audzinātāju un klasesbiedriem.

Skola ne tikai īsteno dzīvē 3 izglītības programmas, bet nodarbojas arī ar skolēnu, viņu vecāku un mikrorajona iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas jautājumu risināšanu. Reizi mēnesī svētdienās notiek tikšanās Izejamo dienu klubā, tāpēc skolas vīzija ir: „Daugavpils 8. pamatskola – izglītības, kultūras un veselības centrs”.

Pilsoniskā audzināšana – viena no prioritātēm

Pilsoniskā audzināšana ir viena no skolas attīstības prioritātēm. Šis jautājums ir iekļauts mācību un audzināšanas darbu plānos. Skolēnu integrācija pilsoniskajā sabiedrībā tiek īstenota gan latviešu valodas un literatūras stundās, gan arī citos mācību priekšmetos, kas tiek apgūti bilingvāli. Liela nozīme ir fakultatīvajām nodarbībām, kurās bērni padziļināti apgūst latviešu valodu, skolēniem ir iespējas uzzināt vairāk par latviešu tautas svētkiem, tradīcijām, salīdzināt tās ar krievu kultūru. Saskaņā ar mācību programmu lielākā daļa mācību priekšmetu tiek apgūti bilingvāli jau no 1. klases, izņemot krievu valodu un literatūru, angļu valodu, ētiku, fiziku un ķīmiju. Skola sekmīgi sadarbojas ar pilsētas Bilingvālās izglītības centru. Katru gadu skolas pedagogi stāsta savu pieredzi bilingvālās izglītības jautājumos, piedaloties semināros un konferencēs. 9. klases skolēni jau vairākus gadus pēc kārtas veiksmīgi kārto centralizētos eksāmenus latviešu valodā. Labas latviešu valodas zināšanas dod iespēju absolventiem brīvi integrēties sabiedrībā arī pēc skolas beigšanas, turpinot mācīties vidusskolā vai arī vidējās profesionālās mācību iestādēs.

Audzināšanas programmā visās vecuma grupās iekļauti klases stundu cikli „Es Latvijā, Latvija manī” un „Saskarsmes kultūra”, kas arī ļauj sekmīgi risināt pilsoniskās audzināšanas jautājumus. Priekšmetu skolotāji un pulciņu vadītāji tradicionāli katru gadu sagatavo un novada „Pilsonības nedēļu”. Tajā tiek organizēti zīmējumu un sacerējumu konkursi, izstādes, noris tikšanās ar Naturalizācijas pārvaldes pārstāvjiem, sagatavoti un vadīti svinīgi pasākumi, kas veltīti Latvijas Republikas dzimšanas dienai. Lāčplēša dienā tradicionāli tiek rīkotas ģimeņu sporta sacensības.

Ar latviešu kultūras mantojumu bērni iepazīstas, gatavojoties Mātes dienas koncertam un aktīvi iesaistoties Dzejas dienu pasākumos. Bērni labprāt piedalās mācību priekšmetu konkursos „Es mācos bilingvāli”. Katru gadu skolēni ar lielu interesi gatavojas un aktīvi piedalās pilsētas pasākumos, kas ietver pilsoniskās audzināšanas jautājumus: „Mana Latvija”, „Ceļā uz pilsonību”, „Lāčplēša dienas sporta sacensības” u. c. Savukārt, lai saglabātu savas nacionālās kultūras tradīcijas, skolēni kopā ar skolotājiem organizē skolā vairākus pasākumus, piemēram, „Krievu tautas Ziemassvētku tradīcijas” un „Meteņi”. Ar interesi pagājušajā mācību gadā noritēja projektu nedēļa, kad visas klases strādāja pie tēmas „Mana dzimtā valoda”.

Skolas kolektīvam ir izveidojušās labas partnerattiecības ar krievu kultūras centru. Skolēni labprāt apmeklē Krievu nama rīkotās izstādes, piedalās zīmējumu un daiļlasītāju konkursos, radošo darbu skatēs, tautas dziesmu skandināšanā. Krievu nama radošie kolektīvi bieži brauc ciemos un piedalās skolas rīkotajos pasākumos.
Iepazīšanās ar krievu un latviešu tautu kultūru un tradīcijām noris arī Izejamo dienu kluba pasākumos. Šo pasākumu dalībnieki ir ne tikai skolēni, viņu vecāki, bet arī mikrorajona iedzīvotāji.

Liela nozīme kultūras mantojuma iepazīšanā un saglabāšanā ir skolas radošajiem kolektīviem. Daudzus gadus aktīvi darbojušies vairāki ansambļi un tautas deju kolektīvi. Diemžēl, līdzekļu trūkums interešu izglītībai neļauj šajā mācību gadā šo darbu pilnvērtīgi turpināt, tāpēc samazinās arī ārpusklases pasākumu skaits.

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Katra nepareiza izvēle ir nākotnes bezdarbnieks, kas valstij izmaksā krietni vairāk nekā viens karjeras konsultants.
Dace Kalniņa, Grundzāles pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, izglītības metodiķe un projektu koordinatore


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgars šajā darbā ir izveidots kā aizmāršības tēls. Bet Kristīne kā idioloģiska persona, kam sliktas īpašības praktiski nav novērojamas.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.