Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Daugavpils 17. vidusskola

Nosaukums: Daugavpils 17. vidusskola
Atrašanās vieta: Varšavas 45, Daugavpils
Dibināšanas gads: 1992.gads
Skolēnu skaits: 793
Skolotāju skaits: 64
Direktors: Ivars Šķinčs

Daugavpils 17. vidusskola ir savdabīgākā pilsētā. Līdztekus dienas nodaļai, kurā mācās 1.–12. klases skolēni, pastāv arī vakara nodaļas klases ar klātienes un neklātienes mācību programmu 10.–12. klases skolēniem latviešu un krievu plūsmās.

Dienas nodaļā tiek piedāvāts mazākumtautību pamatizglītības programmas 2. modelis un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma.

Tā kā skolā mācās dažādu tautību bērni un vairākums ir no krievu ģimenēm, skolā liela uzmanība tiek veltīta valsts valodas apguvei. Vidusskolā tiek īstenota latviešu valodas programma, kur ir palielināts latviešu valodas stundu skaits, tādējādi topošajiem abiturientiem būs iespējams sekmīgi turpināt mācības Latvijas augstskolās. Pamatskolā mācību priekšmetu lielākā daļa notiek bilingvāli pēc 2. modeļa programmas un skolas audzēkņi var pilnveidot savas zināšanas fakultatīvajās nodarbības. Neklātienes klasēs mācības notiek trīs dienas nedēļā un divās valodu plūsmās.

Vēl viena no skolas īpatnībām ir pedagoģiskās korekcijas klases (7.–9. klase), kuras strādā pēc Pedagoģiskās korekcijas mazākumtautību programmas 2. modeļa un pedagoģiskās korekcijas programmas pieaugušajiem.

Direktors I. Šķiņčs stāsta, ka skolotāji, kas strādā pēc pedkorekcijas programmas, ir labi speciālisti, kuri apmeklējuši kursus „Uzvedības pedagoģiska korekcija” un „Sociālo pedagogu un klases audzinātāju profesionālo kompetenču paaugstināšana darbam skolā”. Daudzi skolotāji piedalījušies projektā „Jauniešiem ar zemu pamatprasmju līmeni, kas iesaistīti pedagoģiskās korekcijas programmās, intelektuālās un emocionālās paškorekcijas metodikas izstrāde un īstenošana.” Īstenojot projektu, tika izstrādāta rokasgrāmata un izveidota mājas lapa www.socialaisdarbs.lv. Projektā tika iesaistīti skolēni ar problēmām mācību vielas apguvē un uzvedībā. Audzēkņiem tika dota iespēja integrēties sabiedrībā, apgūt galdnieka un apdares darbu speciālista profesijas pamatus, tāpat arī bez konkursa iestāties Daugavpils profesionāli tehniskajās skolās.

Īstenojot pedkorekcijas programmas, pamatizglītību iegūst arī Daugavpils cietuma ieslodzītie. Skolā tiek organizēti pieredzes apmaiņas semināri, radošās darbnīcas, tiek novadītas atklātās stundas. Matemātikas skolotāja Irina Maslobojeva aktīvi darbojusies metodisko un mācību līdzekļu izveidē, izstrādājot „Matemātika latviski” (2004) un „Mācību satura un valodas apguve fizikā” 3 daļas (2005–2008).

Ikviena mācību priekšmeta skolotājs domā par valodas apguvi un atbalstu savā mācību priekšmetā, tāpēc skolā liela uzmanība pievērsta bilingvālās izglītības iespējām. Ik gadu skolotāji aktīvi piedalās pilsētas Bilingvālās izglītības centra (BIC) rīkotajās konferencēs, kurās uzstājas ar saviem radošajiem darbiem vai mācību materiāla izstrādnēm. Skolā ir arī bilingvālās izglītības mācību un metodiskās literatūras bibliotēka, kurā savākti daudzveidīgi materiāli, kā arī video un materiāli CD formātā.

Skolā darbojas arī psihologs, sociālais pedagogs, logopēds un medmāsa. Tā ir vienota komanda, kas katra mācību gada sākumā nosaka kopējos galvenos uzdevumos un darbības virzienus. Tādas sadarbības piemērs ir „Vecāku skola”, kas ir jauna sadarbības forma ar vecākiem. „Vecāku skola” notiek četras reizes gadā, un tās laikā neformālā gaisotnē risinās tematiskas sarunas ar speciālistiem.

Skolā ir daudz labu tradīciju. Piemēram, ikgadējās mācību priekšmetu dekādes. Jau daudzus gadus skola sadarbojas ar Daugavpils Krievu biedrību. Skolēni piedalās kultūras pasākumos, dažādos projektos, apmeklē izstādes Krievu namā. Krievu kultūras dekādē skolēni iepazīst krievu tautas vēstures un kultūras tradīcijas, piemēram, tautas daiļamata meistaru darbus un gadskārtu svētku svinēšanas tradīcijas.

Skolēnu parlamenta redakcijā tiek izdota skolas avīze „Klass!”, kurā tiek publicēti raksti gan latviešu, gan krievu valodā, apspriesti bilingvālās izglītības jautājumi, studiju iespējas Latvijā un ārzemēs un citas skolēniem aktuālas tēmas.

Skolas pasākumi tiek organizēti un vadīti, ievērojot gan latviešu, gan krievu tautas tradīcijas, kultūras īpatnības. Tiek svinēti tādi svētki kā Skolotāju diena, Lāčplēša diena, Latvijas valsts neatkarības svētki, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Mātes diena. Skolēnu iemīļotākie svētki ir pēdējais zvans.

Skolā darbojas arī daudzveidīgi interešu izglītības pulciņi, piemēram, vokālais ansamblis, floristikas pulciņš, žurnālistikas pulciņš, muzikāli tehniskais pulciņš un daudz citu interesantu nodarbību.

„Runājot par integrācijas norisi, varam saskatīt dažādus negatīvos aspektus,” min direktors. „Galvenais, kas neļauj integrācijai noritēt dabiski, ir saistīts ar valodas un sociālo vidi. Tā ir arī vecāku attieksme, kura formējas, balstoties uz masu informācijas līdzekļu aizspriedumiem.”

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Ikvienam vajadzētu saprast, ka skolēniem ir jādod iespēja mācību laikā ārpus skolas sadarboties ar dažādām organizācijām, cilvēkiem, lai viņi dzīvē spētu iziet jau ar pieredzi, drošāki. Taču, lai to izdarītu, ir jāmaina mācību process: tagad skolēni zinātniski pētnieciskos darbus veic un produktus skolēnu mācību uzņēmumiem gatavo naktīs vai brīvdienās, jo pārējā laikā viņiem ir mācību stundas.
Inta Jorniņa, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas ekonomikas skolotāja, „Ekselences balvas 2017” ekonomikā ieguvēja


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgars šajā darbā ir izveidots kā aizmāršības tēls. Bet Kristīne kā idioloģiska persona, kam sliktas īpašības praktiski nav novērojamas.

 

Kontakti

Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

info@izglitiba-kultura.lv

redakcija@izglitiba-kultura.lv 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.