Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Daugavpils 13. vidusskola Daugavpils 13. vidusskola

Nosaukums: Daugavpils 13. vidusskola
Atrašanās vieta: Valkas iela 4a, Daugavpils
Dibināšanas gads: 1972.gads
Skolēnu skaits: 626
Skolotāju skaits: 66
Direktors: Māra Jakubovska

 

Materiāls tapis sadarbībā ar direktores vietnieci izglītības jomā Andželu Skuteli

„Skola, kurā vienmēr skan dziesma,” tā parasti vienā teikumā Daugavpils 13. vidusskolas skolēni un skolotāji raksturo savu izglītības iestādi. Un ne velti. Kopš 1973. gada, kad skola iegūst savu īpašo statusu, tā ir viena no retajām Latvijas vispārizglītojošajām skolām ar padziļinātu mūzikas apguvi.

Kopumā skola īsteno četras izglītības programmas: 3. modeļa mazākumtautību pamatizglītības programmu, mazākumtautību pamatizglītības profesionāli orientētā virziena (mūzika) programmu, vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena (mūzika) programmu un vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu.

Kā informē direktores vietniece izglītības jomā Andžela Skutele, visus skolas pastāvēšanas gadus sevišķi bijušas pieprasītas programmas ar padziļinātu mūzikas priekšmetu apguvi. „Vecāki spēj novērtēt priekšrocību, kad vienas izglītības iestādes ietvaros jau no 1. klases izglītojamajiem ir iespēja gūt profesionālo ievirzi. Paralēli vispārizglītojošajiem mācību priekšmetiem skolēni apgūst solfedžo, spēlē klavieres, akordeonu, vijoli, ģitāru, pūšamos instrumentus. Apgūst solo, kora dziedāšanu, dzied un spēlē dažādos ansambļos, skolas pūtēju orķestrī, diksilendā.” Lielās aizņemtības dēļ bērni lietderīgi pavada laiku arī pēc mācībām. Pastāvīgās koncertēšanas, piedalīšanās festivālos, skatēs un citos pasākumos ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs prasa neatlaidīgu darbu, regulārus mēģinājumus gan mācību stundās, gan pēc tām.

Dziesma, kas vieno Latvijas ļaudis

„Katrai skolai, katrai mājai ir sava seja. Un tas nav tikai ārējais veidols, tie ir cilvēki un darbi, kas piepilda saturu,” stāsta Andžela Skutele. „Daugavpils 13. vidusskolas seja ir mūzika, tā spēj radīt brīnumus: ienest prieku, harmoniju cilvēku dvēselēs, padarīt gaišu visdrūmāko dienu, vairot mīlestību, vienot ne tikai laikabiedrus, bet arī laikmetus un paaudzes.” Jau 36 skolas izlaidumu absolventi gājuši pasaulē savus veiksmes ceļus rast, un katrs no tiem devis skolai kādu laimes, lepnuma un kopības sajūtas daļiņu, gan popularizējot dzīvē skolas gados gūtās zināšanas un prasmes, gan izvēloties Daugavpils 13. vidusskolu kā savu bērnu, mazbērnu izglītības iestādi. 14 skolas bijušie skolēni atgriezušies strādāt uz dzimto skolu kā skolotāji, lai turpinātu kopt, pilnveidot un ieaudzināt savos skolēnos jau nostabilizējušās vērtības, kas ir nesaraujamas ar Latvijas dziesmu svētku tradīcijām. „Tāpēc ir grūti nošķirt, kur ir tās mazākumtautību skolas robežas, jo dziesmā, kas vieno Latvijas ļaudis, tās nav pamanāmas,” secina direktores vietniece, „dziesma palīdz Daugavpils bērniem izjust, iepazīt Latvijas estētiskās un ētiskās vērtības, integrēties latviskā vidē.”

Jau pirmsākumos skolas muzicējošie kolektīvi pastāvīgi guvuši godalgotas vietas pilsētas, novada un valsts koru skatēs, festivālos, starptautiskajos koru konkursos un festivālos Krievijā, Lietuvā, Vācijā, Baltkrievijā un Zviedrijā. Pūtēju orķestris saņēmis augsti vērtētās vietas gan skatēs un konkursos Latvijas pilsētās, gan Ungārijā, Vācijā un Krievijā. Daugavpils 13. vidusskolas skolēni piedalījušies arī starptautiskajos džeza festivālos Lietuvā un Vācijā, kā arī jauno solistu, pianistu, akordeonistu un cita veida konkursos.

Skolas direktores vietniece mūzikas izglītībā Zoja Semčuka no 1973. līdz 2009. gadam ir uzskaitījusi vairāk nekā 400 apbalvojumus, kurus skolas jaunie muzikanti guvuši Latgalē, neskaitot skolas un pilsētas konkursus. Tieši tāpēc skolas kolektīvs lepojas ar kolēģu profesionalitāti un entuziasmu. „No malas vērojot, varētu teikt: darbs – tā ir visa viņu dzīve, no rīta – stundas, tad mēģinājumi, izbraukumi, skates, konkursi, vēl atliek laiks skolas mākslinieciskajai pašdarbībai,” spriež A. Skutele. Tomēr jo sevišķi ir vērts pieminēt skolotāju Grīnbertu dinastiju. Kopš skolas atklāšanas Vera Grīnberte vadīja skolēnu korus, Jānis Grīnberts – skolas pūtēju orķestri. Radošā mūzikas garā izaudzinājuši arī savus bērnus Viktoriju un Arnoldu, kuri šobrīd turpina vecāku aizsākto pedagogu darbu Daugavpils 13. vidusskolā, nesot jaunas vēsmas koru, instrumenta spēles, skolas diksilenda attīstībā un kopā ar saviem skolēniem plūcot uzvaru laurus. Pateicību par veiksmīgu koru sagatavošanu dziesmu svētkiem, skatēm, konkursiem kā kordiriģente saņēmusi skolas direktore Māra Jakubovska. 1995. gadā viņas vadītais jauktais koris VII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos ieguva II vietu. Direktores vietniece izglītības jomā Z. Semčuka, kura kādreiz pati dziedājusi Daugavpils 13. vidusskolas korī kā skolniece, tagad ir kordiriģente, solfedžo skolotāja un aktīvi plāno, organizē visu ar mūzikas novirzienu saistīto darbu skolā. Jevgēnijs Ustinskovs arī ir skolas absolvents, bet šobrīd – jauktā kora vadītājs. Larisa Bogatirjova – skolas zēnu kora vadītāja un apbalvota ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Goda rakstu par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbu vispārējā izglītībā.

Audzināšana mācību priekšmetos

Vispusīgi attīstītas, radošas personības audzināšana ir viena no skolas prioritātēm. Ar lielu atbildību pret jauno paaudzi Daugavpils 13. vidusskolā tiek plānota un organizēta ne tikai mūzikas novirziena, bet arī pārējo mācību priekšmetu apguve. Direktores vietniece informē, ka centralizēto eksāmenu rezultāti, sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos rāda, ka mācības norit veiksmīgi. „Skolotāji regulāri pilnveido savas profesionālās zināšanas, un tieši tas palīdz mācību stundas padarīt skolēniem aizraujošas un interesantas. Pielietojot mūsdienīgas mācību formas, paņēmienus, tehnoloģijas, skolēni tiek iesaistīti zinātniski pētnieciskajā un radošajā darbībā.” Skolā tiek organizētas mācību priekšmetu nedēļas, lai padziļinātu izglītojamo zināšanas dažādos mācību priekšmetos. Liels nopelns tajā ir skolas metodiskās komisijas darbam direktores vietnieces Ludmilas Kozlovas vadībā. Komisijas locekļi regulāri sanāk kopā, lai lemtu par mācību programmu saturu, mācību organizēšanas efektivitātes paaugstināšanu un citiem jautājumiem, kas saistīti ar izglītības prestiža un kvalitātes paaugstināšanu skolā. Skolā darbojas arī bilingvālās izglītības koordinators, kas sadarbībā ar Daugavpils bilingvālās izglītības atbalsta centra speciālistiem uzrauga, lai bilingvālā izglītība izglītības iestādē tiktu īstenota sekmīgi, un organizē atbalsta pasākumus skolotājiem.

Arī skolēni domā par labvēlīgas vides pilnveidošanu

Katrs bērns ir no savas ģimenes. Skolas uzdevums ir saliedēt skolēnus, viņu vecākus un skolotājus vienā lielā draudzīgā saimē, lai katrs justos piederīgs tai un vajadzīgs neatkarīgi no tautības, reliģiskajiem uzskatiem, materiālā stāvokļa, lai visiem būtu skolas telpās droši un interesanti. Labvēlīga skolas vide ir viens no galvenajiem sekmīgas izglītības ieguves priekšnoteikumiem. Par tās pilnveidošanu nepārtraukti domā ne tikai skolas vadība, skolas padome, atbalsta personāls (psihologs, logopēds, sociālais darbinieks un skolas medmāsa), bet arī paši skolēni. Ļoti aktīvi pēdējos gados darbojas skolēnu pašpārvaldes orgāns – parlaments. Sadarbībā ar direktores vietnieci izglītības jomā Nadeždu Semjonovu audzēkņi izstrādājuši „Nolikumu par skolēnu estētisku izskatu skolā”, piedalījušies „Skolas iekšējās kārtības” un citu skolēniem paredzētu dokumentu izstrādē. Un ne tikai – skolēni organizē izklaides pasākumus, kas kļuvuši par vismīļākajiem arī pārējiem audzēkņiem. Pašpārvaldes diena, Ziemassvētku pasākumi, konkurss „Jaunie talanti”, „Divas zvaigznes”, kad skolēniem ir iespēja dziedāt kopā ar skolotājiem, „Eirovīzija” un citi pasākumi ir tieši parlamenta izveidoti svētki skolēniem. Ļoti sirsnīgi vienmēr norit Zinību dienas pasākums, Skolotāju dienai veltītais koncerts, LR proklamēšanas dienai veltītie pasākumi, absolventu salidojums, pēdējais zvans un izlaidums. Par tradicionāliem kļuvuši karjeras izvēles pasākumi vecāko klašu skolēniem. Tas ir lekciju cikls „Karjeras izvēle”, kas tiek organizēts sadarbībā ar Latvijas augstskolu pasniedzējiem, karjeras izvēles speciālistiem.

Skola saglabā arī krievu tautas tradīcijas. Jau daudzus gadus tiek organizēti pasākumi, kas ļauj skolēniem iepazīt Meteņu un Lieldienu svinēšanas rituālus krievu stilā. Tos organizē dramatiskais kolektīvs režisora Jurija Loseva vadībā. Kolektīvs darbojas jau 20 gadus, un ik gadu tā dalībnieki uz skolas skatuves izrāda „Jaungada pasaciņu”, piedalās skolu teātru skatēs, vada svētku pasākumus un piedalās citās aktivitātēs. Sekmīgi strādā arī pulciņi „Konstance” un vizuālās mākslas pulciņš. To dalībnieki gādā par skolas estētisko noformējumu un nereti ar saviem darbiem gūst panākumus konkursos un skatēs. Veiksmīgi darbojas jauno korespondentu pulciņš, kura dalībnieki ataino skolas dzīves notikumus avīzē „Fa-Sol” un vada skolas radio.

Skolas vēstures liecības glabā skolas muzejs. Tas atzinīgi novērtēts Latvijas Republikas 90. gadadienai veltītā pasākumu cikla „Tu esi Latvija” konkursā „Mana skola”.

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Metodika „Karjeras kompass” ir ļoti efektīva, un arī skolēniem patīk staigāt pa šo kompasa paklāju, meklējot atbildes uz sev aktuālākajiem jautājumiem, piemēram, par savām spējām, motivāciju, kontaktu veidošanu, darba iespēju izpēti un to, kā panākt, lai ieceres īstenotos.
Kitija Čipāne, RIIMC izglītības vadības un projektu nodaļas galvenā speciāliste


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Satiekoties ar šādu problēmu, es nezinu, kā es sevi vestu.

 

Kontakti

Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

info@izglitiba-kultura.lv

redakcija@izglitiba-kultura.lv 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.