Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Audriņu vidusskola Audriņu vidusskola

Nosaukums: Audriņu vidusskola
Atrašanās vieta: Audriņu pagasts, Rēzeknes rajons
Dibināšanas gads: 1952.
Skolēnu skaits: 96
Skolotāju skaits: 13
Direktors: Zinaīda Bodža


system/application/uploads/image/audriņu vidusskola/audrini_1.JPG

Audriņu vidusskola ir mazākumtautību skola ar krievu mācību valodu. Skolā ir licencētas trīs izglītības programmas: 2. modeļa mazākumtautību pamatizglītības programma, speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, kā arī vispārējā vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma.

Skola atrodas pagastā, kurā ir izteikti daudz krievu – 72% no iedzīvotājiem. Audriņu vidusskola pagasta teritorijā ir vienīgā mācību iestāde, kura piedāvā un nodrošina pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanas iespējas. „Audriņu pagastā, tāpat kā Rēzeknes rajonā kopumā, ir ļoti augsts bezdarba līmenis, skolēnu vecākiem ir ierobežotas iespējas nodrošināt pilnvērtīgu mācību un daiļliteratūras apgūšanu, līdz ar to skolas mācību un daiļliteratūras fonds bieži vien ir noteicošais mācību procesā,” atklāj direktore Zinaīda Bodža.

system/application/uploads/image/audriņu vidusskola/audrini_2.JPGArī pašreizējā ekonomiskajā situācijā skola saglabā izglītības un kultūras centra lomu pašvaldības teritorijā, regulāri organizējot kultūras un izglītojošos pasākumus vecākiem un citiem interesentiem. Skolā tiek rīkoti, piemēram, datorkursi un latviešu valodas mācības. „Piedaloties sabiedrības integrācijas veicināšanā, esam paveikuši lielu darbu,” stāsta direktore. „Balstoties uz esošās situācijas analīzi, esam izstrādājuši atsevišķu darba programmu, vēl joprojām īstenojam mazākumtautību pamatizglītības un vidējās programmas, kas atbilst licencētajām, skolotāji apmeklējuši nepieciešamos kursus valsts valodā un mācību priekšmeta mācīšanas valsts valodā metodikā. Skola rāda progresa sasniegumu dinamiku kā 9., tā arī 12. klases absolventiem, turklāt esam papildinājuši mācību materiālo bāzi priekšmetu mācīšanai valsts valodā.” Visi skolotāji apmeklējuši bilingvālās izglītības metodikas kursus un aktīvi iesaistījušies sadarbības un integrācijas projektos. Šobrīd īpaša uzmanība ir pievērsta bilingvālai izglītībai un priekšmetu pasniegšanai latviešu valodā, kā arī 9. un 12. klašu gatavošanai centralizēto eksāmenu kārtošanai latviešu valodā.

Skolas direktore Zinaīda Bodža ir Audriņu vidusskolas absolvente un jau 15 gadus virza šo skolu uz pārmaiņām. Kā pati uzskata, tikai profesionāla skolas vadība, profesionāli pedagogi, atvērtība inovācijām, pievilcīgas darba vides veidošana un laba materiāltehniskā bāze skolu var izveidot par sabiedrībai vajadzīgu cilvēku izglītotāju.

system/application/uploads/image/audriņu vidusskola/audrini_3.JPGTradicionālie un iemīļotie svētki Audriņu vidusskolā
Skolas ikdienas neatņemama sastāvdaļa ir ārpusstundu pasākumi. Tie ir nepieciešami gan skolēnu radošā potenciāla attīstībai, gan atpūtai no intensīvajām mācībām. „Skolas pasākumi svarīgi, lai attīstītu bērnos komunicēšanās spējas un toleranci, veicinātu kultūru atšķirību izpratni un radītu draudzīgas attiecības starp tautām, kā arī cieņu pret valsti, saglabājot arī minoritātes etnisko identitāti. Tādēļ mūsu skolā svētkiem un tradīcijām tiek pievērsta īpaša uzmanība,” stāsta sākumskolas skolotāja Oksana Brokāne. Kā skolotāja uzsver, pirmie un, iespējams, savā ziņā vissvarīgākie un simboliskākie svētki ir Zinību diena, kas visnozīmīgākā un gaidīšanas satraukuma pilna ir tieši pirmklasniekiem, kuru skolas gaitas tikai sākas. Taču arī divpadsmito klašu skolēniem ir pēdējais brīdis, lai atgūtu nokavēto un sagatavotos svarīga etapa noslēgumam – skolas gaitu beigšanai. Pievēršot lielu uzmanību latviešu tautas tradīcijām, skola par savu pienākumu uzņēmusies nostiprināt skolēniem apziņu, ka viņi ir šīs valsts iedzīvotāji, radīt cieņu pret tās vēsturi. Skolā tiek svinēta Miķeļdiena, Ziemassvētki, Jaungads, Lieldienas, Skolotāju diena, Mātes diena, pēdējie zvani un izlaidums, kā arī valsts nacionālie svētki. Visos svētkos tiek apvienotas abu kultūru tradīcijas, ļaujot pastāvēt vienlīdzībai.

system/application/uploads/image/audriņu vidusskola/audrini_4.JPGEstētiskās vides veidošana
Margarita Platonova ir Audriņu vidusskolas mājturības un vizuālās mākslas skolotāja un uzskata, ka apkārtējas vides estētika ir sava veida radoši praktiskā filozofija, kura cilvēkam dod iespēju iepazīt vides skaistuma valodu. „Ikvienam cilvēkam neatkarīgi no viņa vecuma, dzimuma, tautības, intelektuālās sagatavotības ir iespējams būt klāt un aktīvi iesaistīties savas mājas vai skolas vides veidošanā, estētiskā tēla radīšanā. Arī mūsu skolas skolēni nav izņēmums, viņi aktīvi piedalās skolas vides, estētiskā tēla veidošanā ar saviem darbiem.” Audriņu vidusskolas skolēni labprāt velta laiku zīmēšanai un rokdarbiem. Skolas gaiteņos ir izvietoti bērnu zīmējumi, sienas dekori un gleznas. Par skaistu tradīciju kļuvušas skolēnu darbu izstādes, kuras tiek gatavotas, gaidot Mātes dienu. Bieži vien darbiem pat pietrūkst vietas, jo katrs censonis vēlas iepriecināt savu mammu un parādīt savu veikumu. Skolēnu darbi ar labām sekmēm piedalījušies arī novada konkursos un izstādēs. Vairākus gadus pēc kārtas veiksmīgi novada konkursos startēja Liāna Aksentjeva ar saviem izšuvumiem. Šobrīd meitene mācās jau Rēzeknes mākslas vidusskolā, bet skolotājai Margaritai Platonovai vēl joprojām ir patiess gandarījums par savu skolēnu sniegumiem un darba rezultātiem.

Tradīcija – projekti
Par tradīciju Audriņu vidusskolā ir kļuvusi arī projektu realizācija. „Šī brīža situācijā projekti, projektu metode ir kļuvuši par mūsu skolas ikdienas sastāvdaļu,” atklāj ģeogrāfijas un vēstures skolotāja Silvija Strankale. „Bez tiem nav iedomājams mūsu skolas darbs un skolotāju kolektīva personīgā attīstība. Projekti ļauj aktīvāk piedalīties apkārtējās norisēs, veikt pētījumus, iesaistīties lēmumu pieņemšanā un dažādu problēmu risināšanā.” Jau kopš 2001. gada skola iesaistījusies „Comenius” skolu partnerības īstenošanā un Skolas attīstības projektā „21. gadsimta skolēna mācīšanās jaunrades iniciatīvas”. Piedaloties starptautiskajos projektos, gan skolēni, gan skolotāji ir guvuši vairākas vērtīgas atziņas, un skolotājiem un skolēniem ir iniciatīva atkal un atkal iesaistīties jaunos projektos.

„Pagājušajā mācību gadā pašvaldības projektu konkursā guvām iespēju ieskatīties Audriņu ciema traģēdijas vēstures lappusēs Otrā pasaules kara gados. Tāpēc tika izdots buklets par Audriņu traģēdiju. Bukleta veidošanā, maketēšanā, izdošanā un novada skolēnu informēšanā aktīvi iesaistījās tagad jau 12. klases skolēni,” atceras skolotāja Silvija Strankale. „Projektu metode ļauj mūsu skolas skolēniem attīstīt sadarbību ar citiem skolēniem un ar skolotājiem, palīdz attīstīt prasmi diskutēt, ieklausīties otrā, nonākt pie kompromisa. Darba gaitā skolēni mācās domāt un darboties patstāvīgi. Par nozīmīgu ieguvumu no projektu darba uzskatām to, ka skolēni gūst iespēju piedalīties apkārtējās pasaules un sabiedrības izpētes darbā, tādējādi gūstot saikni ar reālo dzīvi. Nozīmīgi ir arī tas, ka projektu darbā iesaistās visi skolēni: gan tie, kuriem mācības nesagādā grūtības, gan tie, kuriem ir mācīšanās problēmas, gan tie skolēni, kuriem ir speciālas vajadzības. Projektu darbā atstumto un neiesaistīto nav. Darbošanās projektā nodrošina radošu mijiedarbību starp skolotāju, skolēnu un apkārtējo sabiedrību.”


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Varbūt kādam šķiet, ka tas jau ir tikai koris, kur padzied, bet retais ikdienā aizdomājas, ka, dziedot korī, mēs bagātinām savas dvēseles, emocionālo pasauli, ka iemācāmies prasmes, kas noderēs visai turpmākajai dzīvei. Mēs iemācāmies plānot laiku, izvirzīt prioritātes, ieklausīties sevī, sadzirdēt citus. Mācāmies darboties kolektīvā, savstarpēji uzticēties un viena ar otru rēķināties, diskutēt un pieņemt lēmumus. Mēs mācāmies dot un pateikties.
Daumants Kaktiņš, kora „Tonika” dibinātājs, diriģents


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgars šajā darbā ir izveidots kā aizmāršības tēls. Bet Kristīne kā idioloģiska persona, kam sliktas īpašības praktiski nav novērojamas.

 

Kontakti

Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

info@izglitiba-kultura.lv

redakcija@izglitiba-kultura.lv 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.